Jakie są zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce?

zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii

Mogłabym odpowiedzieć krótko na tak postawione pytanie – obywateli Wielkiej Brytanii obowiązują zasady takie, jak obywateli państw trzecich, czyli państw niewchodzących w skład UE.

W związku z zakończeniem okresu przejściowego z końcem 2020 r. i wejściem w życie umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, do obywateli Wielkiej Brytanii oraz członków ich rodzin niebędących beneficjentami tzw. umowy o wystąpieniu, mają zastosowanie ogólne zasady wjazdu i pobytu na terytorium Polski odnoszące się do obywateli państw trzecich.

Czy można cudzoziemcowi zmienić wynagrodzenie?

zmiana wynagrodzenia cudzoziemcowi

W zezwoleniu na pracę czy zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę wskazane jest m.in. wynagrodzenie cudzoziemca.

Czy pracodawca powierzający wykonywanie pracy temu cudzoziemcowi może swobodnie zmienić wysokość tego wynagrodzenia? Czy zmiana wynagrodzenia cudzoziemcowi wiąże się utratą zezwolenia na pracę?

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemca – kiedy dochodzi do naruszeń?

nielegalne zatrudnianie

Dzisiaj zamieszczam krótki wpis o sankcjach w związku z powierzeniem cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy.

Poniżej podam najczęstsze przypadki, w jakich może dojść do naruszeń. Przedstawię też konsekwencje takich działań.

I. Powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy

Definicja tego pojęcia zawarta jest w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 2 ust. 1 pkt 22a:

Ilekroć w ustawie jest mowa o […] powierzeniu cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy – oznacza to powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi,

Zatrudnienie cudzoziemca mieszkającego i wykonującego pracę poza Polską – ZUS i podatek

praca poza polską

Zatrudnienie każdego pracownika, nie tylko cudzoziemca, związane jest z różnego rodzaju obowiązkami dla pracodawcy.

Wśród najistotniejszych kwestii są zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych (opłacanie składek ZUS od jego wynagrodzenia) i opodatkowanie jego dochodów.

Jeśli cudzoziemiec jest zatrudniony przez polskiego pracodawcę i wykonuje pracę na terenie Polski, stosuje się takie same zasady w zakresie ubezpieczeń społecznych i opodatkowania jak wobec pracowników będących polskimi obywatelami.

Jak kształtują się jednak obowiązki pracodawcy (w zakresie składek ZUS i podatku) w sytuacji, gdy cudzoziemiec mieszka i pracuje poza Polską?

Legalny pobyt cudzoziemca w czasie epidemii

legalny pobyt cudzoziemca w czasie epidemii

W Polsce od 20 marca 2020 r. obowiązuje stan epidemii.

Rzeczywistość nie pozwala sądzić, że stan ten ulegnie zmianie w najbliższym czasie.

Co się dzieje w sytuacji, gdy cudzoziemcowi kończy się legalny pobyt w Polsce w czasie stanu epidemii?

Czy obowiązują szczególne rozwiązania?

I. Legalny pobyt cudzoziemca – Pierwsza tarcza antykryzysowa

W pierwszej tarczy antykryzysowej  wprowadzono rozwiązanie, o którym wspominam w dzisiejszym wpisie.

Mowa o art. 15zd:

  1. Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,