Czy Niemcy otworzą rynek pracy dla pracowników z Ukrainy?

Rząd naszych zachodnich sąsiadów niedawno przyjął projekt ustawy imigracyjnej, której głównym zadaniem jest ułatwienie podejmowania pracy przez obywateli państw trzecich tj. obywateli Państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Jaki wpływ będzie miało powyższe na sytuację polskich pracodawców? Od kiedy? I czy mają się czego obawiać polscy przedsiębiorcy?

Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dalszej części artykułu.

I. Co planują Niemcy w zakresie otwierania rynku pracy dla obywalteli Ukrainy?

W październiku 2018 roku niemiecki rząd zatwierdził główne postulaty ustawy imigracyjnej,

Ukaranie pracodawcy za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców, a możliwość późniejszej legalizacji pracy innych cudzoziemców?

Ukaranie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, a możliwość ubiegania się o dokument legalizujący pracę, o tym będzie dzisiejszy artykuł.

Dziś odpowiem na pytanie, czy skazanie pracodawcy za wykroczenie związane z nielegalnym zatrudnienie może mieć wpływ na późniejsze problemy w uzyskaniu pozwoleń na pracę dla cudzoziemców? 

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienione są okoliczności, których zaistnienie po stronie podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca bądź wpisanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń powoduje odmowę wydania stosownego dokumentu.

Czy długi w ZUS mają wpływ na możliwość zatrudnienia cudzoziemca?

Od stycznia 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce – o czym mogłeś przeczytać w innych artykułach na blogu.

Nastąpiły też znaczne zmiany w tzw. procedurze oświadczeniowej tj. dotyczącej obywateli ze ściśle określonych państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy mogą wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w zakresie w jakim nie jest wydawane zezwolenie na pracę sezonową.

I. Zatrudnianie cudzoziemca –

Umowa o pomocy przy zbiorach. Jak sformalizować pracę sezonową w rolnictwie?

Jak sformalizować pracę sezonową w rolnictwie? Nowa umowa o pomocy przy zbiorach!

Argumentem przemawiającym za przygotowaniem regulacji w zakresie umowy o pomocy przy zbiorach jest nagminne stosowanie przy pracach w rolnictwie umów o dzieło, które nie przystają do charakteru pracy osób zatrudnionych przy zbiorach i nie są one oskładkowane.

Tak opisany cel kierował ustawodawcą przygotowującym zmianę przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Nowy rodzaj umowy – umowę o pomocy przy zbiorach – obowiązuje od 18 maja 2018 r.

Zatrudniasz cudzoziemca na czarno? Przeczytaj jakie konsekwencje Ci grożą!

Nielegalna praca cudzoziemca(obywatela jednego z państw spoza obszaru UE/EOG) może rodzić bardzo poważne, surowe konsekwencje prawne.

Wobec ogromnego napływu pracowników – cudzoziemców do naszego kraju, zwłaszcza z państw wschodnich, w ostatnim okresie nasilił się proceder zatrudniania ich przez polskich pracodawców „na czarno”.

Pracodawcy jednak często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji jakie to dla nich niesie.

Według oficjalnego sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. nastąpił drastyczny wzrost nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców,

Jak zatrudnić obywatela Indii w Polsce?

Jak zatrudnić obywatela Indii, Hindusa

Wobec znacznego wzrostu zainteresowania pracodawców możliwością zatrudnienia obywateli Indii na terytorium naszego kraju, warto sprawdzić jakie wymagania należy spełnić by móc legalnie zatrudnić taką osobę.

Obywatele państw trzecich – a takim niewątpliwie jest obywatel Indii, niebędący obywatelami UE, EOG i Szwajcarii mogą wykonywać pracę w Polsce, jeżeli otrzymają zezwolenie na pracę i pobyt.

Ogólną zasadą jest dopuszczalność świadczenia pracy przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jednak owa wolność ograniczona jest warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia wydanego przez wojewodę,

Jak zatrudnić cudzoziemca po 1 stycznia 2018r.?

Od nowego roku weszły w życie spore zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

Pierwszy wpis na ten temat znajduje się już na blogu:

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 01 stycznia 2018

W dzisiejszym aktualizuje informacja dotyczące zatem informacje zamieszczane na moim blogu dotyczące procedur zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018r..

I. Jak zatrudnić cudzoziemca po 1 stycznia 2018r.? Zmiany typów zezwoleń.

Przede wszystkim zmianie uległy typy zezwoleń na pracę,

Czy cudzoziemiec może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Co do zasady cudzoziemcy mogą prowadzić na terenie RP działalność gospodarczą.

Jednak to na jakich warunkach odbywa się jej prowadzenie zależy przede wszystkim od tego skąd pochodzi cudzoziemiec.

I. Którzy cudzoziemcy mogą prowadzić działalność w Polsce bez ograniczeń?

Jeśli cudzoziemiec jest obywatelem:

  • państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  • osobą zagraniczną z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 01 stycznia 2018

Chcesz zatrudnić cudzoziemca? Uważaj od stycznia 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy!

Od stycznia 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy regulujące możliwość zatrudniania cudzoziemców przez polskich pracodawców.

Co tak właściwie się zmieni w zatrudnianiu cudzoziemców od 01 stycznia 2018?

O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

I. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 01 stycznia 2018

Praca sezonowa dla cudzoziemca

Na pierwszą linię ognia idą pracownicy sezonowi.

Delegowanie obywateli Ukrainy do pracy w Niemczech

W ostatnim czasie wielu pracodawców decyduje się na zatrudnienie obywateli Ukrainy do pracy na terytorium Polski. Coraz częściej są to też osoby wysoce wykwalifikowane.

Problem pojawia się jednak wówczas, gdy polski przedsiębiorca postanawia oddelegować taką osobę do czasowej pracy na terytorium innego państwa Unii Europejskiej np. Niemiec.

Co wówczas zrobić? Jakich formalności należy dopełnić?

Tego dowiesz się po przeczytaniu niniejszego artykułu.