Wysokie odszkodowanie w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego

odszkodowanie za zwolnienie

Niejednokrotnie spotkałam się z sytuacją, gdy pracodawca niesłusznie zwolnił dyscyplinarnie pracownika.

Chodzi zarówno o przypadki, w których, w ocenie pracodawcy, pracownik nieprawidłowo wykonywał powierzone mu obowiązki (art. 52 k.p.), jak i o przypadki, w których pracodawca pospieszył się ze zwolnieniem dyscyplinarnym, podczas gdy pracownik mógł jeszcze całkowicie legalnie przebywać na zwolnieniu lekarskim (art. 53 k.p.).

Wówczas, pracownik może wnieść odwołanie, w którym będzie żądał bądź przywrócenia do pracy bądź wypłaty odszkodowania.

Jak to faktycznie jest z odszkodowaniem?

Czy pracownikowi należy się tylko w takiej wysokości, jaka jest wskazana w kodeksie pracy,

Niewłaściwe prowadzenia ewidencji czasu pracy a wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

godziny nadliczbowe prawo pracy Łódź

Prawo do wynagrodzenia za nadgodziny w przypadku nieprowadzenia/niewłaściwego prowadzenia ewidencji czasu pracy

Już kilkukrotnie na blogu poruszałam kwestię pracy w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia czy możliwości dochodzenia przed sądem należności z tego tytułu.

Dziś odświeżę ten temat, podkreślając doniosłość tego tematu.

Jak zapewne wiecie, pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy, na podstawie której łatwo można ustalić, czy wykonywałeś pracę w godzinach nadliczbowych.

Jeśli jednak pracodawca w ogóle nie ewidencjonował Twojego czasu bądź robił to niewłaściwie, jak udowodnić przed sądem pracę w godzinach nadliczbowych?

Brak realizacji celów sprzedażowych a wypowiedzenie umowy o pracę – czy jest możliwe?

wypowiedzenie umowy o pracę

CZY PRACODAWCA MOŻE ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O PRACĘ W RAZIE NIEZREALIZOWANIA WYZNACZONYCH CELÓW SPRZEDAŻOWYCH PRZEZ PRACOWNIKA?

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył jednej z dopuszczalnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracęniezrealizowania przez pracownika celów sprzedażowych.

W branży handlowej bardzo często pracodawcy określają, jakie wyniki finansowe mają osiągać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach, np. pracownicy sklepów. Plany sprzedażowe sporządzane są także dla pracowników wyższego szczebla, m.in. kierowników regionalnych, menedżerów, np. nadzorujących pracę podporządkowanych im sklepów.

Na wstępie zaznaczyłam już,

Czeka Cię rozprawa w sądzie? Czego powinieneś się spodziewać?

rozprawa w sądzie

Niejednokrotnie w trakcie mojej pracy spotykam się z pytaniami:

Jak wygląda rozprawa w sądzie?

Czego powinienem się spodziewać?

Czy ktoś będzie zadawał mi pytania?

Jak się mam przygotować?

Przede wszystkim doradzam spokój – nie ma nic gorszego niż paraliżujący stres. Po pierwszym posiedzeniu 95% moich Klientów mówi, że „spodziewali się, że będzie gorzej”. Nie ma w tym nic dziwnego, większość z nas boi się nieznanego.

Poniżej parę organizacyjnych kwestii,

Nadgodziny w zadaniowym systemie czasu pracy – kiedy przysługują?

Tym razem poruszę kilka kwestii związanych z nadgodzinami w zadaniowym systemie czasu pracy. To kwestia, na której temat jest najwięcej mitów i wątpliwości.

W ostatnim artykule opisałam, czym charakteryzuje się zadaniowy system czasu pracy.

I. Czy jest możliwe, żeby pracownik zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy pracował
w godzinach nadliczbowych?

Normy czasu pracy

Do pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy stosuje się podstawowe normy czasu pracy,

Zadaniowy system czasu pracy – kiedy może być stosowany i w jaki sposób należy go wprowadzić?

Pracodawca ma do dyspozycji kilka systemów czasu pracy (m.in. system równoważnego czasu pracy stosowany do większości zatrudnionych osób), które może zaproponować pracowników, a jednym z nich jest, chętnie stosowany przez pracodawców, system zadaniowego czasu pracy.

Czy słusznie jest tak gloryfikowany?

Dla kogo i w jakich sytuacjach warto go rozważyć?

Czy pozwala omijać obowiązek pracodawcy wypłaty nadgodzin?

W dalszej części artykułu dowiesz się, w jakich sytuacjach może być stosowany system zadaniowego czasu pracy,

Jak właściwie określić miejsce pracy w umowie o pracę?

W ostatnim czasie często spotykam się z pytaniami w jaki sposób określić pracownikowi miejsce pracy w umowie?

Czy wskazanym miejscem pracy może być obszar całego kraju? Czy pracodawca może określić miejsce pracy poprzez użycie stwierdzenia „Łódź (przykładowo) i inne miejsca wskazane przez pracodawcę”?

O ile w przypadku pracowników biurowych, pracowników produkcji – tj. wszystkich osób, które świadczą pracę wyłącznie w siedzibie firmy sytuacja jest prosta o tyle w sytuacji pracowników mobilnych często ustalenie miejsca pracy jest problematyczne.

Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych – kiedy jest dopuszczalny?

Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych nie jest obecnie niczym nadzwyczajnym.

Należy jednak pamiętać, że przepisy Kodeksu Pracy nakładają na pracodawcę obowiązek odpowiedniego zrekompensowania pracownikowi tego, że pracował on więcej niż wynika to z jego obowiązków.

Taka rekompensata może nastąpić między innymi poprzez wypłatę pracownikowi wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Czy jest więc możliwe w takiej sytuacji rozliczenie się przez pracodawcę z pracownikiem poprzez zapłatę wynagrodzenia ryczałtowego?

Jeśli tak, to w jakich sytuacjach taka forma zapłaty wynagrodzenia może nastąpić?

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie zwolnienia chorobowego – L4

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu w związku z chorobą?

Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę, w okresie w którym przebywa na zwolnieniu w związku z chorobą?

Odpowiedzi na powyższe pytania poznasz po lekturze niniejszego artykułu.

I. Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie zwolnienia chorobowego – z perspektywy pracodawcy

Z punktu widzenia pracodawcy najistotniejsze znaczenie ma art. 41 k.p.

pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy,

Nagrywanie pracodawcy – czy jest dozwolone?

Nagrywanie pracodawcy brzmi być może (na pierwszy rzut oka) kontrowersyjnie, zanim sobie nie uświadomimy, że w sprawach pracowniczych czasem bardzo ciężko o dowód, mogący potwierdzić niezgodne z prawem praktyki pracodawcy, przełożonego, współpracownika.

W ramach codziennej pracy, nieraz dochodzi do sytuacji, której świadkami są tylko pracownik i jego przełożony. Równie często mogą być świadkowie – inni pracownicy, którzy jednak z uwagi na chęć utrzymania zatrudnienia, nie będą chcieli potwierdzić faktów, wydarzeń, które nie będą na rękę pracodawcy.

Pojawia się bardzo często pytanie, jak mam udowodnić mobbing,