Urlop rodzicielski dla ojca dziecka

urlop rodzicielski dla ojca

Pamiętacie o tym, że od 26 kwietnia 2023 r. ojciec dziecka ma prawo do własnych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego?

Pisałam o tym w tym wpisie: https://e-prawopracy.pl/dluzszy-urlop-rodzicielski-od-26-kwietnia-2023r/

Już od prawie roku przepisy przejściowe i przepisy kodeksu pracy są stosowane, a ciągle pojawiają się pytania o to, czy ojciec dziecka ma prawo do urlopu rodzicielskiego, w tym przysługujących tylko ojcu 9 tygodni tego urlopu, kiedy matka dziecka jest nieubezpieczona.

Rozprawię się z tym w dzisiejszym wpisie.

I. Urlop rodzicielski dla ojca dziecka – Kodeks pracy

Podkreślam to raz jeszcze –

Komu się bardziej opłaca pobierać zasiłek za urlop rodzicielski?

urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski – komu się bardziej opłaca na nim przebywać? Ojcu czy Mamie dziecka?

Zwracacie się do nas z pytaniami o to, ile będzie wynosił zasiłek macierzyński, od czego zależy jego wysokość, a wreszcie, któremu z rodziców przysługiwałby wyższy zasiłek macierzyński. Jak podejść do tego tematu?

Wyjaśniam niżej.

I. Podział urlopu rodzicielskiego

Czuję się w obowiązku, żeby najpierw przypomnieć, że:

– urlop rodzicielski można wykorzystać maksymalnie w 5-ciu częściach obejmujących, co do zasady, tygodnie (te 5 części dotyczy korzystania z urlopu przez oboje rodziców),

Czy możesz być zwolniona w czasie ciąży?

zwolnienie w czasie ciąży

PYTANIE O TO CZY … MOŻESZ BYĆ ZWOLNIONA W CZASIE CIĄŻY?

Tym wpisem rozpoczynamy cykl wpisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla (przyszłych) rodziców.

Jest on efektem naszych wieloletnich obserwacji. Wynika z nich jedno. Ciągle warto popularyzować wiedzę prawniczą na tematy związane z rodzicielstwem, i to z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy.

Nie zamierzamy też zostać obojętne na przedsiębiorców i zleceniobiorców.

Zaczynamy!

Zmiany w prawie pracy | Dłuższy urlop rodzicielski od 26 kwietnia 2023r.

urlop rodzicielski

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. nowelizująca kodeks pracy wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE, zwanej dalej dyrektywą 2019/1158 (dyrektywę work life balance).

Na wdrożenie tej dyrektywy czekaliśmy długo (termin na jej wdrożenie mijał z początkiem sierpnia 2022 r.).

Dzisiejszy wpis poświęcę urlopowi rodzicielskiemu, a kolejny pozostałym zmianom w tym zakresie.

Wiem, że kwestia zmian w tym zakresie budzi ogromne zainteresowanie.

I.

Dłuższy urlop rodzicielski – od kiedy będzie obowiązywał?

dłuższy urlop rodzicielski

Dłuższy urlop rodzicielski, nowe uprawnienia rodzicielskie – od kiedy będą obowiązywać czyli: „co z wdrożeniem unijnej dyrektywy?”

Na blogu już kilkukrotnie poruszałam temat tzw. dyrektywy work-life balance (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE).

Zapoznaj się z wpisami:

⇒ Urlop rodzicielski 2022 – jakie zmiany są planowane?

Urlop rodzicielski 2022 – kto skorzysta z korzystnych zmian?

Urlop rodzicielski 2022 – kto skorzysta z korzystnych zmian?

rodzicielski 2022

Urlop rodzicielski 2022 – kto skorzysta z korzystnych zmian?

W artykule, który znajdziesz pod linkiem pisałam o planowanych zmianach w zakresie urlopu rodzicielskiego.

Według najnowszych informacji, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który ma następnie trafić pod obrady Sejmu. Wreszcie postępują prace nad tym projektem ustawy, ponieważ ustawa powinna zostać uchwalona i wejść w życie przed 2 sierpnia 2022 r.

Tzw. dyrektywa rodzicielska, o której pisałam w podlinkowanym wpisie, powinna być wdrożona do polskiego prawa najpóźniej 2 sierpnia 2022 r.

Urlop rodzicielski 2022 – jakie zmiany są planowane?

urlop rodzicielski

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiła projekt ustawy dostosowującej polski porządek prawny do dyrektywy nr 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa work-life balance).

Państwa członkowskie UE mają obowiązek wprowadzić w życie przepisy niezbędne do realizacji tej dyrektywy do dnia 2 sierpnia 2022 r.

Dyrektywa wprowadza zmiany m.in. w zakresie urlopu rodzicielskiego.

Dzisiejszy wpis będzie właśnie na temat urlopu rodzicielskiego.

Adopcja – uprawnienia rodzicielskie rodziców adopcyjnych

Uprawnienia rodziców adopcyjnych są w zasadzie analogiczne jak uprawnienia rodziców biologicznych.

Rodzice, którzy przysposobili lub przyjęli na wychowanie dziecko korzystają z wszystkich uprawnień na zasadach ogólnych – istnieją jednak drobne różnice, o których przeczytasz w niniejszym artykule.

Różnice te podyktowane są specyfiką procesu adopcyjnego (jego długości, możliwości adopcji dzieci w różnym wieku).

I. Pierwszym z uprawnień rodziców adopcyjnych jest prawo do urlopu macierzyńskiego.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza,

Dyskryminacja kobiet w pracy – GoWomen kampania społeczna

dyskryminacja kobiet

Osobiście mówię stanowcze „NIE” jakiejkolwiek dyskryminacji w jakiejkolwiek dziedzinie życia (w życiu publiczny, zawodowym, prywatnym), ze względu na jakąkolwiek „przyczynę” – narodowość, płeć, wyznanie, orientacje, kolor skóry ….

Tym samym nie miałam, żadnych oporów żeby poprzeć kampanie społeczną GoWomen – „Szukam pracy, więc nie interesuj się, czy planuję ciążę!”

Idea nad wyraz szczytna. W całej rozciągłości popieram!

I mój głos wsparcia daje również poprzez bardzo zacny artykuł na temat – dyskryminacji kobiet w pracy.

Artykuł obszerny,

Powrót do pracy po zakończeniu urlopów udzielanych z tytułu urodzenia i wychowywania dziecka

powrót do pracy

Powrót do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego to bardzo często powód do wielu trosk, zmartwień i wątpliwości, spowodowanych niepewnością czy praca czeka na Ciebie.

Nieobecność w pracy spowodowana ciążą i urlopami z tytułu urodzenia i wychowywania dziecka można liczyć w tygodniach, miesiącach lub latach w zależności od tego, w jaki sposób korzystanie z uprawnień rodzicielskich podzielą między siebie rodzice bądź opiekunowie dziecka.

Dzisiaj opiszę na jakich warunkach pracownicy powracają do pracy po dłuższej przerwie oraz jakie w związku z tym ciążą na pracodawcy obowiązki.

I. Do kogo adresowane są przepisy regulujące powrót pracownika do pracy?