Zatrudnianie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego to temat, który budzi wiele pytań i kontrowersji.

W ostatnim wpisie pisałam o zmianach wywołanych odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w prawach i obowiązkach pracodawców.

Dzisiaj chciałabym właśnie poruszyć tematów cudzoziemców.

Dobrze pamiętamy, że wskutek epidemii COVID-19 ustawodawca przede wszystkim przedłużył ważność dokumentów legalizujących pobyt i pracę w Polsce. Co będzie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego?

I. Przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca

Zgodnie z art. 15zzq ust. 1 ustawy covidowej (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Zasada ta dotyczy także decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.

Cudzoziemiec będzie więc mógł pracować na podstawie przedłużonego zezwolenia na pracę do 30 lipca 2023 r. włącznie.

Co do zasady, wniosek o przedłużenie zezwolenia składa w terminie nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Ustawa covidowa wydłużyła więc ten termin dla cudzoziemców, którym ważność zezwolenia wygasła w trakcie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, do ostatniego dnia przedłużonego okresu ważności zezwolenia.

II. Przedłużenie okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

Zgodnie z art. 15zzq ust. 3-4 ustawy covidowej, jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń, wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, cudzoziemiec może dalej wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Dzięki temu przepisowi, cudzoziemiec nie musiał występować o kolejny dokument legalizujący pracę jak, przykładowo, jednolite zezwolenie na pobyt i pracę czy zezwolenie na pracę.

Ten stan, podobnie jak w pkt 1, utrzyma się do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, czyli do 30 lipca 2023 r.

Ten dodatkowy okres wykonywania pracy, bez nowego dokumentu legalizującego ten fakt, nie wlicza się do maksymalnego okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia. Warto, więc, rozważyć, czy nie wystąpić już o nowe oświadczenie dla cudzoziemca.

Przypominam, że w zeszłym roku uległy zmianie przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców, w tym o oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy, o czym pisałam m.in. w tym wpisie:

https://e-prawopracy.pl/zatrudnianie-cudzoziemcow-2022r-zmiany-wchodza-w-zycie/

Zatrudnianie cudzoziemców 2022r – zmiany wchodzą w życie!


III. Wyjątki od obowiązku posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę oraz przedłużenia zezwolenia na pracę

Na podstawie art. 15z7 ustawy covidowej zezwolenie na pracę w ogóle nie jest wymagane w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do 30. dnia następującego po odwołaniu ostatniego z tych stanów, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę w zakresie podklas działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (np. cudzoziemiec wykonuje pracę np. w placówkach gastronomicznych lub obiektach noclegowych) oraz posiadał:

⇒ zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pracę sezonową ważne po dniu 13 marca 2020 r. lub

⇒ oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy określonego w tym oświadczeniu przypada po dniu 13 marca 2020 r.

Ta zasada dotyczy także przedłużenia zezwolenia na pracę oraz przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową.

Ponownie – do 30 lipca 2023 r. cudzoziemiec może jeszcze pracować na dotychczasowych warunkach, nie legitymując się nowym dokumentem legalizującym pracę. Po tym terminie dalsza praca nie będzie możliwa bez legalizacji zatrudnienia.

IV. Przedłużenie ważności wizy krajowej

Art. 15zd ustawy covidowej, stanowi o tym, że jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Przy przedłużeniu okresu ważności wizy, w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.

Cudzoziemiec może, więc, legalnie przebywać w Polsce do 30 lipca 2023 r. włącznie.

Ostatni dzień 30-dniowego okresu jest ostatnim dniem legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce. Aby cudzoziemiec mógł w Polsce dalej legalnie przebywać, konieczne jest zalegalizowanie jego pobytu.

V. Przedłużenie ważności zezwolenia na pobyt czasowy

Art. 15zd ustawy covidowej dotyczy także zezwoleń na pobyt czasowy.

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Tym samym, okres ważności zezwolenia wydłużył się do 30 lipca 2023 r.

Jednocześnie, z tej ustawy wynika, że jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii to ulega on przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (art. 15z tej ustawy).

Cudzoziemiec powinien, więc, w tym czasie, czyli do 30 lipca 2023 r., złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, aby móc legalnie przebywać w Polsce do czasu rozpatrzenia tego wniosku.

Art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach stanowi, bowiem, że pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w przepisanym terminie (w tym przypadku – przedłużonym).

VI. Zatrudnianie cudzoziemców 2023r. – podsumowanie

Zatrudnianie cudzoziemców, wypełnianie wszystkich formalności i odnajdywanie dróg, żeby prawidłowo zatrudnić cudzoziemca – nigdy nie było łatwe. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego napewno nie ułatwi tych procedur.

Wniosek jest taki, że nie należy zwlekać z podjęciem czynności mających na celu legalizację pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Jeśli macie taką możliwość, wszelkie wnioski o zezwolenie na pracę czy zezwolenie na pobyt czasowy itd., warto składać już teraz.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Jeśli zaś artykuł był dla Ciebie wartościowy i pomógł Ci pozyskać istotną wiedzę, możesz docenić nasz wkład i „postawić nam kawę”. Oczywiście nie jest to obowiązkowe.

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Photo by Patrick Fischer on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Korzystałam z porad prawnych p. Katarzyny dotyczących zasiłku macierzyńskiego i sytuacji kobiety otwierającej działalność gospodarczą w ciąży, a także później kiedy zasiłek macierzyński już mi się kończył i zastanawiałam się nad swoją przyszłością w kwestii ZUS. Byłam bardzo usatysfkacjonowana poziomem usługi i wyczerpującą pomocą.

  Anna Kautz Avatar Anna Kautz

  Pani Mecenas jako profesjonalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych udziela porad kompleksowo oraz wyczerpująco. Jest prawnikiem mówiącym ludzkim, zrozumiałym językiem. Jako klient zyskałam rozwiązanie problemu, spokój i poczucie ze ktoś naprawdę zainteresował się moim problemem i chce dobrze doradzić. Jeśli ktoś szuka solidnego profesjonalisty już dłużej szukać nie musi.

  Ewelina Rykała Avatar Ewelina Rykała

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *