Ukaranie pracodawcy za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców, a możliwość późniejszej legalizacji pracy innych cudzoziemców?

Ukaranie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, a możliwość ubiegania się o dokument legalizujący pracę, o tym będzie dzisiejszy artykuł.

Dziś odpowiem na pytanie, czy skazanie pracodawcy za wykroczenie związane z nielegalnym zatrudnienie może mieć wpływ na późniejsze problemy w uzyskaniu pozwoleń na pracę dla cudzoziemców? 

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienione są okoliczności, których zaistnienie po stronie podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca bądź wpisanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń powoduje odmowę wydania stosownego dokumentu.

Cofnięcie wydanego przez ZUS formularza A1 – czy jest możliwe?

ZUS A1

Co raz więcej można zauważyć problemów z zaświadczeniami A1.

Dokument ten potwierdza, że pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca działalność gospodarczą, podlega polskim ubezpieczeniom społecznym (płaci składki tylko w Polsce, nawet jeśli pracodawca skieruje go do pracy w innym kraju). Ma bardzo często kluczowe znaczenie dla opłacalności podejmowania działań gospodarczych.

Niestety ZUS coraz częściej odmawia A1. A nawet jeśli ten dokument wydaje, to zaświadczenie, szczególnie w takich krajach jak Francja, Niemcy czy Belgia, jest podważane przez ubezpieczycieli z krajów,

Jak płacić mniej na składki ZUS? | Ulga na start i mały ZUS.

Ulga na start

Czym jest „ulga na start” i „mały ZUS”?

Dla niektórych pojęcia te brzmią tajemniczo, jednak nie jest to nic skomplikowanego. „Ulga na start” obowiązuje dopiero od 30 kwietnia 2018 r., a została wprowadzona w ramach Konstytucji biznesu.

Polega ona na tym, że przedsiębiorcy mogą zdecydować o niepodleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez pierwsze 6 miesięcy.

Natomiast, o „małym ZUS-sie” słyszymy już od dawna, bo od ponad 10 lat. Jest to nic innego jak możliwość opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach.

Brak realizacji celów sprzedażowych a wypowiedzenie umowy o pracę – czy jest możliwe?

wypowiedzenie umowy o pracę

CZY PRACODAWCA MOŻE ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O PRACĘ W RAZIE NIEZREALIZOWANIA WYZNACZONYCH CELÓW SPRZEDAŻOWYCH PRZEZ PRACOWNIKA?

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył jednej z dopuszczalnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracęniezrealizowania przez pracownika celów sprzedażowych.

W branży handlowej bardzo często pracodawcy określają, jakie wyniki finansowe mają osiągać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach, np. pracownicy sklepów. Plany sprzedażowe sporządzane są także dla pracowników wyższego szczebla, m.in. kierowników regionalnych, menedżerów, np. nadzorujących pracę podporządkowanych im sklepów.

Na wstępie zaznaczyłam już,

Umowa o pomocy przy zbiorach. Jak sformalizować pracę sezonową w rolnictwie?

Jak sformalizować pracę sezonową w rolnictwie? Nowa umowa o pomocy przy zbiorach!

Argumentem przemawiającym za przygotowaniem regulacji w zakresie umowy o pomocy przy zbiorach jest nagminne stosowanie przy pracach w rolnictwie umów o dzieło, które nie przystają do charakteru pracy osób zatrudnionych przy zbiorach i nie są one oskładkowane.

Tak opisany cel kierował ustawodawcą przygotowującym zmianę przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Nowy rodzaj umowy – umowę o pomocy przy zbiorach – obowiązuje od 18 maja 2018 r.

Zadaniowy system czasu pracy – kiedy może być stosowany i w jaki sposób należy go wprowadzić?

Pracodawca ma do dyspozycji kilka systemów czasu pracy (m.in. system równoważnego czasu pracy stosowany do większości zatrudnionych osób), które może zaproponować pracowników, a jednym z nich jest, chętnie stosowany przez pracodawców, system zadaniowego czasu pracy.

Czy słusznie jest tak gloryfikowany?

Dla kogo i w jakich sytuacjach warto go rozważyć?

Czy pozwala omijać obowiązek pracodawcy wypłaty nadgodzin?

W dalszej części artykułu dowiesz się, w jakich sytuacjach może być stosowany system zadaniowego czasu pracy,

99% udziałów wspólnika w spółce z o.o. – dlaczego nie uchroni przed obowiązkiem zapłaty składek ZUS?

System ubezpieczeń społecznych w Polsce reguluje tzw. ustawa systemowa, która wskazuje kto i w jakiej sytuacji podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.

Stosownie do przepisów wskazanej ustawy, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, chyba że są jedynymi wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym powstaje pytanie: dlaczego wspólnik posiadający 99% udziałów w spółce  będzie podlegał obowiązkowi zapłaty składek w ZUS?

I. ZUS dla wspólników spółki z o.o. 

Na początku trzeba zwrócić uwagę na to,

ZUS dla wspólników oraz członków zarządu spółek handlowych

Każdy z nas intuicyjnie zdaje sobie sprawę z tego, że w przypadku świadczenia pracy w stosunku pracy pracownik podlega obowiązkowi odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS.

Jak jednak wygląda sytuacja osób będących wspólnikami oraz członkami zarządu spółek? Tu sytuacja nie jest taka oczywista. Czy bycie wspólnikiem spółki pozwoli nam uniknąć płacenia wysokich składek ZUS?

Czy i w jakich sytuacjach wspólnicy oraz członkowie zarządu spółek handlowych podlegają ubezpieczeniu społecznemu – emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu?

I. ZUS dla wspólników oraz członków zarządu spółek handlowych –

Jak właściwie określić miejsce pracy w umowie o pracę?

W ostatnim czasie często spotykam się z pytaniami w jaki sposób określić pracownikowi miejsce pracy w umowie?

Czy wskazanym miejscem pracy może być obszar całego kraju? Czy pracodawca może określić miejsce pracy poprzez użycie stwierdzenia „Łódź (przykładowo) i inne miejsca wskazane przez pracodawcę”?

O ile w przypadku pracowników biurowych, pracowników produkcji – tj. wszystkich osób, które świadczą pracę wyłącznie w siedzibie firmy sytuacja jest prosta o tyle w sytuacji pracowników mobilnych często ustalenie miejsca pracy jest problematyczne.

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie zwolnienia chorobowego – L4

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu w związku z chorobą?

Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę, w okresie w którym przebywa na zwolnieniu w związku z chorobą?

Odpowiedzi na powyższe pytania poznasz po lekturze niniejszego artykułu.

I. Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie zwolnienia chorobowego – z perspektywy pracodawcy

Z punktu widzenia pracodawcy najistotniejsze znaczenie ma art. 41 k.p.

pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy,