Ulga na start – czy z niej korzystać? A może jest pułapką?

Już kilkukrotnie wspominałam, że od 30 kwietnia 2018 r. nowi przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na start, dzięki której przez pierwszych pełnych 6 miesięcy prowadzenia działalności mogą oni nie opłacać obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Więcej na temat ulg w płaceniu ZUSu przeczytasz w artykule, który znajdziesz tutaj.

Jednak, 24 lipca 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wydał decyzję, którą, podważał sens korzystania z ulgi na start.

W dzisiejszym wpisie wyjaśnię, dlaczego decyzja ZUS poruszyła wiele osób. 

Kontrola prowadzenia działalności gospodarczej przez ZUS

Kontrola ZUS w zakresie weryfikowania czy działalność gospodarcza jest prowadzona faktycznie, to częsta praktyka.

Najczęściej taka kontrola ma miejsce, gdy niedługo po rozpoczęciu wykonywania działalności, przedsiębiorca przechodzi na zwolnienie lekarskie i pobiera zasiłek chorobowy lub macierzyński, ale także w przypadku długookresowego pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (np. na przemian zasiłki chorobowy i macierzyński w związku z kolejnymi ciążami).

Co więcej, ZUS niekiedy kilkukrotnie kontroluje tych samych przedsiębiorców w związku z pobieraniem kolejnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, czyli kiedy kontrola dotyczy innego okresu niż poprzednio.

ZUS | Świadczenia z ZUS w drodze wyjątku

Co zrobić w sytuacji, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił nam prawa do przyznania renty lub emerytury, a odwołanie od decyzji nie przyniosło zamierzonego rezultatu?

Czy należy się pogodzić z losem i poddać?

Absolutnie nie – są bowiem pewne uregulowania, które pozwalają na przyznanie emerytury lub renty pomimo braku spełnienia ustawowych przesłanek.

I. Co zrobić gdy wydaje się, że wyjścia już nie ma?

Takie regulacje przewiduje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Są to tzw. świadczenia w drodze wyjątku,

Cofnięcie wydanego przez ZUS formularza A1 – czy jest możliwe?

ZUS A1

Co raz więcej można zauważyć problemów z zaświadczeniami A1.

Dokument ten potwierdza, że pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca działalność gospodarczą, podlega polskim ubezpieczeniom społecznym (płaci składki tylko w Polsce, nawet jeśli pracodawca skieruje go do pracy w innym kraju). Ma bardzo często kluczowe znaczenie dla opłacalności podejmowania działań gospodarczych.

Niestety ZUS coraz częściej odmawia A1. A nawet jeśli ten dokument wydaje, to zaświadczenie, szczególnie w takich krajach jak Francja, Niemcy czy Belgia, jest podważane przez ubezpieczycieli z krajów,

Jak płacić mniej na składki ZUS? | Ulga na start i mały ZUS.

Ulga na start

Czym jest „ulga na start” i „mały ZUS”?

Dla niektórych pojęcia te brzmią tajemniczo, jednak nie jest to nic skomplikowanego. „Ulga na start” obowiązuje dopiero od 30 kwietnia 2018 r., a została wprowadzona w ramach Konstytucji biznesu.

Polega ona na tym, że przedsiębiorcy mogą zdecydować o niepodleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez pierwsze 6 miesięcy.

Natomiast, o „małym ZUS-sie” słyszymy już od dawna, bo od ponad 10 lat. Jest to nic innego jak możliwość opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach.

ZUS | Renta socjalna – czym jest i komu przysługuje

W ostatnim czasie w mediach głośno zrobiło się na temat renty socjalnej.

Czym jednak jest owa renta i czy każdy może starać się o jej przyznanie?

I. Renta socjalna – warunki przyznania

Renta socjalna to świadczenie, które może zostać przyznane wyłącznie osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski (zarówno obywatelom polskim jak i cudzoziemcom, których pobyt na terytorium naszego kraju odbywa się legalnie tj. na podstawie zezwolenia na pobyt, posiadającym kartę pobytu, obywatelom UE).

Sam fakt czasowego pobytu za granicą (np. w celu nauki,

Kiedy ZUS podważa wysokość wynagrodzenia… – czy można wygrać sprawę z ZUS?

Jak wygrać z ZUS?

Kiedy ZUS podważa wysokość wynagrodzenia… – czy można wygrać sprawę w sądzie?

Od razu odpowiem – tak, ubezpieczony może osiągnąć sukces w postępowaniu przeciwko ZUS, który podważał wysokość jego wynagrodzenia, ale o tym napiszę później.

Na blogu już kilkakrotnie pisałam o tym, czy ZUS może kwestionować wysokość wynagrodzenia i czym to ZUS uzasadnia.

W dzisiejszym wpisie odpowiem na pytanie, czy zaszły zmiany w tym temacie?

Czy ZUS faktycznie ma uprawnienia do kwestionowania wysokości wynagrodzenia?

I wreszcie, czy ubezpieczony ma szansę wygrać walkę z ZUS?

99% udziałów wspólnika w spółce z o.o. – dlaczego nie uchroni przed obowiązkiem zapłaty składek ZUS?

System ubezpieczeń społecznych w Polsce reguluje tzw. ustawa systemowa, która wskazuje kto i w jakiej sytuacji podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.

Stosownie do przepisów wskazanej ustawy, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, chyba że są jedynymi wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym powstaje pytanie: dlaczego wspólnik posiadający 99% udziałów w spółce  będzie podlegał obowiązkowi zapłaty składek w ZUS?

I. ZUS dla wspólników spółki z o.o. 

Na początku trzeba zwrócić uwagę na to,

ZUS dla wspólników oraz członków zarządu spółek handlowych

Każdy z nas intuicyjnie zdaje sobie sprawę z tego, że w przypadku świadczenia pracy w stosunku pracy pracownik podlega obowiązkowi odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS.

Jak jednak wygląda sytuacja osób będących wspólnikami oraz członkami zarządu spółek? Tu sytuacja nie jest taka oczywista. Czy bycie wspólnikiem spółki pozwoli nam uniknąć płacenia wysokich składek ZUS?

Czy i w jakich sytuacjach wspólnicy oraz członkowie zarządu spółek handlowych podlegają ubezpieczeniu społecznemu – emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu?

I. ZUS dla wspólników oraz członków zarządu spółek handlowych –