ZUS | Czy ZUS może nie wypłacić zasiłku z powodu przedawnienia?

przedawnienie prawa do zasiłku ZUS

Przedawnienie prawa do zasiłku. Czy Zus może nie wypłacić zasiłku? Kiedy prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego przedawnia się?

Na blogu poruszałam już kwestię przedawnienia, ale należności z tytułu składek, na przykład, w tych wpisach:

https://e-prawopracy.pl/przedawnienie-skladek-zus/

https://e-prawopracy.pl/hipoteka-przymusowa-a-zus-czyli-jak-zus-moze-dochodzic-zaleglosci/.

Pisałam też o terminach wypłaty zasiłków w tym wpisie – https://e-prawopracy.pl/kiedy-zus-wyplaci-zasilek-terminy-wyplaty-zasilku-przez-zus/.

Dzisiaj pora na coś nowego – przedawnienie prawa do zasiłku.

I.

ZUS | Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne? I co zrobić jeśli ZUS odmówi…

świadczenie rehabilitacyjne

Ubezpieczony, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Lekarz orzecznik ZUS może przyznać prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli uzna, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy rokują odzyskanie zdolności do pracy przez ubezpieczonego.

Kiedy świadczenie rehabilitacyjne przysługuje? Jak się o nie starać? I co zrobić jeśli ZUS omówi świadczenia rehabilitacyjnego?

O tym wszystkim w dzisiejszym artykule.

Zatrudnienie cudzoziemca mieszkającego i wykonującego pracę poza Polską – ZUS i podatek

praca poza polską

Zatrudnienie każdego pracownika, nie tylko cudzoziemca, związane jest z różnego rodzaju obowiązkami dla pracodawcy.

Wśród najistotniejszych kwestii są zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych (opłacanie składek ZUS od jego wynagrodzenia) i opodatkowanie jego dochodów.

Jeśli cudzoziemiec jest zatrudniony przez polskiego pracodawcę i wykonuje pracę na terenie Polski, stosuje się takie same zasady w zakresie ubezpieczeń społecznych i opodatkowania jak wobec pracowników będących polskimi obywatelami.

Jak kształtują się jednak obowiązki pracodawcy (w zakresie składek ZUS i podatku) w sytuacji, gdy cudzoziemiec mieszka i pracuje poza Polską?

ZUS | Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS a nieterminowe złożenie dokumentów rozliczeniowych

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Do tzw. tarczy antykryzysowej (ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) wprowadzane są raz po raz kolejne zmiany.

Tym razem:

poszerzono listę numerów PKD dla płatników składek mogących ubiegać się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r.

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło od 1 stycznia 2021r. – przygotuj się!

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło

Na wiosnę tego roku w tzw. ustawie dotyczącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 (tarczy antykryzysowej) wprowadzono obowiązek zawiadamiania ZUS przez płatników składek i osoby fizyczne zlecające dzieło o zawieranych umowach o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Samo zgłoszenie to oczywiście nic problematycznego, problemem może być potem kontrola owych umów o dzieło przez ZUS i podważanie umów o dzieło, a tym samym tzw. oskładkowanie umów o dzieło, wprowadzone trochę tylnymi drzwiami.

Warto więc się przygotować i zweryfikować zawierane umowy o dzieło w firmie.