Podejrzewam, że wielu z Was współpracowało już z obywatelami Ukrainy czy ma kontakt do polecanego Ukraińca, a Ci akurat przebywają za granicą.

Jak ich „ściągnąć” do Polski?

W tym wpisie postaram się treściwie określić, jakie kroki należy podjąć, aby zatrudnić cudzoziemca przebywającego jeszcze za granicą.

I. Cel pobytu – dokument legalizujący pracę

W pierwszej kolejności, rekomendowałabym, rozpocząć od zorganizowania dokumentu wskazującego na cel pobytu cudzoziemca w Polsce.

Cudzoziemiec powinien, bowiem, na granicy przedstawić dokument potwierdzający przyczynę wjazdu do Polski, jeśli obywatel Ukrainy będzie wjeżdżał do Polski w ramach ruchu bezwizowego. Ewentualnie, jeśli cudzoziemiec będzie występował o wizę – we wniosku musi określić główny cel podróży i załączyć potwierdzający go dokument.

W grę zazwyczaj będą wchodzić oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy rejestrowane w PUP przez podmiot powierzający wykonywanie pracy lub zezwolenie na pracę wydawane przez wojewodę właściwego dla podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Dla obywateli 6 krajów została wprowadzona uproszczona procedura zatrudnienia. Cudzoziemcy z Armenii, Białorusi, Gruzji, Ukrainy, Rosji, Mołdawii mogą zostać zatrudnieni bez zezwolenia na pracę przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, o ile na jego osobę zostało zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, w ewidencji oświadczeń, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Podejmując decyzję o zatrudnieniu obywatela Ukrainy należy ustalić:

⇒ czy i kiedy ostatnim razem cudzoziemiec przebywał w Polsce oraz

⇒ czy pracował wówczas na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i w jakim okresie.

Dzięki temu będzie można podjąć decyzję, czy rejestrować oświadczenie w PUP czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę.

Rekomenduję prosić cudzoziemca o przesłanie zdjęć lub skanów odpowiednich dokumentów – minimalizuje się wówczas ryzyko naruszenia przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców!

Dodam, że na etapie ubiegania się o wpisanie oświadczenia lub zezwolenie na pracę trzeba już znać m.in. stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma zostać zatrudniony i wymiar czasu pracy cudzoziemca.

Na podstawie jakich dokumentów zalegalizujesz pracę obywatela Ukrainy w Polsce?

1.Zezwolenie na pracę – zezwolenie uzyskuje się, jeśli nie można skorzystać z procedury uproszczonej.

O zezwolenie na pracę występuje przyszły podmiot zatrudniający (pracodawca) do wojewody właściwego ze względu na swoją siedzibę.

Do wniosku należy załączyć informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rynek lokalny wydawaną przez powiatowy urząd pracy (z obowiązku uzyskiwania informacji starosty zwolnione są zawody, w których występuje szczególne zapotrzebowanie na pracowników – zawody te określane są lokalnie).

Zezwolenie na pracę udzielane jest na okres maksymalnie 3 lat.

Zezwolenie na pracę określa m.in. konkretnego pracodawcę oraz warunki zatrudnienia;

2. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – przyszły podmiot zatrudniający kieruje wniosek o zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do właściwego dla siebie powiatowego urzędu pracy.

Zarejestrowane oświadczenie uprawnia do wykonywania pracy przez okres 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy (zapoznaj się też z artykułem, który znajdziesz tutaj).

W ramach procedury uproszczonej nie można zatrudniać cudzoziemców do prac, dla których przepisy przewidują zezwolenie na pracę sezonową.

II. Legalizacja pobytu w Polsce

Cudzoziemiec może przebywać w Polsce na podstawie różnych podstaw pobytu, m.in. wizy krajowej wydanej przez władze Polski.

Na podstawie jednego z dokumentów wymienionych w pkt I, cudzoziemiec może ubiegać się o udzielenie wizy krajowej D.

Cudzoziemiec musi bowiem wykazać główny cel pobytu, a także posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania. Z tego powodu trzeba cudzoziemcowi przesłać oryginał np. zarejestrowanego oświadczenia.

O wizę ubiega się samodzielnie cudzoziemiec. Wizę krajową wydają konsulaty RP mieszczące się w państwach pobytu cudzoziemców – w tym przypadku – na Ukrainie.

Wiza krajowa wydawana jest na okres od 91 dni do roku (na okres do 90 dni wydawana jest wiza Schengen).

Obywatel Ukrainy może wjechać do Polski również w ramach ruchu bezwizowego.

W ramach tego uprawnienia cudzoziemiec może wjechać i przebywać w Polsce przez maksymalnie 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Z tego uprawnienia może skorzystać cudzoziemiec posiadający paszport biometryczny. Dodam, że okres 90 dni pobytu liczony jest od momentu wjazdu cudzoziemca do Polski.

Co do zasady, żeby cudzoziemiec mógł przebywać w Polsce w okresie po upływie ważności wizy lub upływie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego, konieczne jest złożenie przez niego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt na czasowy najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Przypominam również, że na zwykłe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców nakładają się, aktualnie, przepisy na wydłużania pobytu cudzoziemców przewidziane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kwestie związane z wydłużeniem legalności pobytu są nader skomplikowane.

III. Podpisanie umowy z obywatelem Ukrainy

Jeśli już ustalimy, że cudzoziemiec może legalnie przebywać i pracować w Polsce, ba, cudzoziemiec już w tej Polsce przebywa, można z nim zawrzeć odpowiednią umowę.

Z cudzoziemcem można zawrzeć umowę o pracę lub – najczęściej – umowę zlecenia (umowę o świadczenie usług). Rodzaj umowy przewiduje oświadczenie lub zezwolenie na pracę. Umowa musi zostać zawarta w formie pisemnej i w języku zrozumiałym dla cudzoziemca.

Dodam, że umowę można było zawrzeć już wcześniej – na odległość – i przesłać oryginał umowy na Ukrainę, aby obywatel Ukrainy mógł ją dołączyć do wniosku o wizę.

IV. Podsumowanie – jak legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy przebywającego na Ukrainie.

Dzisiejszy wpis, mam nadzieję, pokazał, jakie kolejno kroki trzeba podjąć, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, który nie przebywa w Polsce. Jeśli w odniesieniu do którejkolwiek kwestii czy procedury masz wątpliwości (np. z ustaleniem, czy okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, minął czy nie) – możesz śmiało zwrócić się do nas po poradę prawną.

icon
Jeśli potrzebujesz porady prawnej, indywidualnej konsultacji, interesuje Cię doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców to napisz do mnie na adres: kancelaria@klemba.pl

Photo by Tina Hartung on Unsplash

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *