Kwestia prawidłowego zatrudniania cudzoziemców  / legalizacji ich pracy cały czas budzie wiele pytań i wątpliwości. w poprzednim wpisie opisywałyśmy najjaśniej jak się da, jak zatrudnić obywatela Ukrainy przebywającego poza Polską. 

Dziś skupimy się pokazaniu jak zatrudnić cudzoziemca (przykładowo obywatela Ukrainy) przebywającego już w Polsce.

Właściwie pytanie nie powinno tak naprawdę brzmieć „Jak zatrudnić cudzoziemca przebywającego w Polsce?”, a „Co trzeba sprawdzić przed zatrudnieniem cudzoziemca przebywającego w Polsce?”.

Poniżej krótki wpis na ten temat.

I. Co trzeba sprawdzić, jeśli chcemy zatrudnić cudzoziemca przebywającego już w Polsce?

Przypominam, że podmiot zatrudniający ma prawo, a wręcz obowiązek, żądania od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce i przechowywać jego kopię przez okres wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Jednocześnie, aby prawidłowo zatrudnić cudzoziemca, podmiot zatrudniający ma prawo zapoznania się z dokumentami, na podstawie których dotychczas cudzoziemiec wykonywał pracę zarobkową w Polsce.

Nie można, bowiem, powierzyć wykonywania pracy zarobkowej cudzoziemcowi, jeśli nie ma pewności w odniesieniu do jego legalnego pobytu w Polsce i jeśli nie ma legalnej podstawy do pracy w Polsce. Doszłoby wówczas do powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, za którą odpowiedzialność karną ponosi podmiot pracodawca.

II. Legalny pobyt cudzoziemca przebywającego w Polsce – zweryfikuj to!

Jak wspomniałam wyżej, można żądać okazania przez cudzoziemca dokumentu stanowiącego podstawę pobytu w Polsce, np. wizy lub karty pobytu.

Wyróżnia się, bowiem, różnorodne podstawy pobytowe w Polsce, mianowicie, wizy krajowe, wizy wydane przez inne państwo strefy Schengen, ruch bezwizowy, karty pobytu wydane w związku z uzyskanym zezwoleniem na pobyt.

W zależności od podstawy do pobytu i okresu pozostałego do upływu ważności tej podstawy, podejmuje się kolejne kroki w celu zatrudnienia cudzoziemca.

Przykładowo, jeśli cudzoziemiec ma wizę krajową typu D ważną jeszcze przez kilka miesięcy (wiza wydawana jest na maksymalnie rok), a cudzoziemiec nie planuje pozostawać dalej w Polsce, to można przyjąć, że ta wiza legalizuje pobyt cudzoziemca tylko w okresie wynikającym z tej wizy (tylko na okres ważności wizy można zatrudnić cudzoziemca).

Przykładowo, jeśli cudzoziemiec przebywa w Polsce w ramach ruchu bezwizowego i nie chce wyjeżdżać z Polski w celu wyrobienia wizy krajowej lub wjazdu za jakiś czas ponownie w ramach ruchu bezwizowego, cudzoziemiec powinien najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy jest wydawane na wniosek cudzoziemca przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Jednak, samo prawidłowe złożenie wniosku nie daje podstawy do legalnego wykonywania pracy.

Wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, dzięki czemu cudzoziemiec może przebywać w Polsce dalej – do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. Wykonywanie pracy powinno zostać, do dnia, kiedy decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna, odrębnie zalegalizowane – patrz punkt III.

Należy zwrócić uwagę również na szczególne zasady postępowania w okresie stanu epidemii.

Krótki wpis na ten temat zamieściłam na blogu ponad rok temu:

Legalny pobyt cudzoziemca w czasie epidemii


W okresie stanu epidemii, przykładowo, przedłużona jest legalność pobytu w Polsce, jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

III. Kiedy praca cudzoziemca przebywającego w Polsce będzie u Ciebie legalna?

Zasadniczo, podstawą zatrudnienia cudzoziemca powinno być zezwolenie na pracę.

Jednak, wiecie już, przykładowo, z tego wpisu: https://e-prawopracy.pl/nielegalne-zatrudnianie-cudzoziemca-kiedy-dochodzi-do-naruszen/, że zezwolenie nie jest wymagane w konkretnych okolicznościach.

Zaliczają się do nich, przykładowo: cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka czy będący małżonkami obywatela polskiego, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w związku z zawarciem związku małżeńskiego.

Jeśli zachodzi podstawa do nieuzyskiwania zezwolenia na pracę, to przyspiesza to procedurę zatrudnienia.

Oczywiście, najczęściej, jednak, trzeba uzyskać zezwolenie na pracę sezonową, wspomniane wyżej zezwolenie na pracę lub wpisać oświadczenie do rejestru oświadczeń.

=> Praca cudzoziemca na podstawie zezwolnienza na pracę.

Przykładowo, jeśli zgłasza się cudzoziemiec posiadający już zezwolenie na pracę na pracę w firmie A i chciałby podjąć się dodatkowego zatrudnienia w firmie B, trzeba uzyskać osobne zezwolenie na pracę w firmie B. W praktyce, każda firma – A i B – musi posiadać osobne zezwolenie na pracę dla tego samego cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę jest wydawane na pracę u konkretnego pracodawcy na konkretnym stanowisku.

Wobec tego, aby cudzoziemiec mógł podjąć  się kolejnego zatrudnienia, trzeba uzyskać nowe zezwolenie na pracę, które zostanie wydane na firmę B.

Podam też inny przykład – jeśli zgłasza się cudzoziemiec – obywatel Ukrainy – posiadający już zezwolenie na pracę na pracę w firmie A i chciałby zmienić miejsce pracy na firmę B, wówczas najlepiej, z uwagi na szybkość procedury, zawnioskować o wpis oświadczenia do powiatowego urzędu pracy i wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę typu A.

Ewentualnie, cudzoziemiec może wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy.

=>Praca cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

A jeśli cudzoziemiec był zatrudniony na podstawie zezwolenia na pracę od 1 maja 2021 r. na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i ważność tego oświadczenia niedługo upłynie, a cudzoziemiec chce kontynuować zatrudnienie u podmiotu wpisanego w oświadczeniu i na warunkach opisanych w oświadczeniu?

Na podstawie przepisów ustawy o COVID-19 z mocy prawa przedłużeniu ulega uprawnienie do świadczenia pracy na warunkach określonych w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres od utraty ważności oświadczenia do upływu 30 dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii (w zależności od tego, który z tych stanów jest ostatni). Więcej na ten tematu tutaj.

Wyobraźmy sobie jeszcze inną sytuację, mianowicie, cudzoziemiec pracował od 1 maja do 30 czerwca 2021 r. na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy u pracodawcy A. Teraz cudzoziemiec chce pracować u pracodawcy B. Czy pracodawca B może również uzyskać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy dla tego cudzoziemca?

Może. Z uwagi na uregulowania w ustawie o COVID-19, pracodawca B powinien wystąpić o zarejestrowanie oświadczenia na okres maksymalnie 4 miesięcy, które może przedłużyć się na okres do upływu 30 dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

IV. Jak zatrudnić cudzoziemca przebywającego w Polsce? – Podsumowanie

Zatrudnianie cudzoziemca nie jest prostą materią, tym bardziej, jeśli w grę wchodzi interpretacja przepisów o COVID-19, czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jeśli potrzebujesz więcej wiedzy z tego zakresu albo upewnienia się w odniesieniu do sposobu postępowania, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

icon
Jeśli potrzebujesz porady prawnej, indywidualnej konsultacji, interesuje Cię doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców to napisz do mnie na adres: kancelaria@klemba.pl

Photo by Christine Roy on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Szczerze polecam współpracę z Panią Katarzyną. Pełen profesjonalizm, zaangażowanie i ludzkie wsparcie. Pani Katarzyna pomogła mi wygrać dwie sprawy z ZUS. Można jej w 100% zaufać i powierzyć sprawę mimo tego, iż dzieli nas pół Polski ?

  Julita B Avatar Julita B

  Bardzo profesjonalna obsługa prawna. Polecam serdecznie !

  Monika K Avatar Monika K

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *