ZUS | Przywrócenie prawa do renty – kiedy jest możliwe?

przywrócenie prawa do renty

Częstym tematem, z którym na co dzień pracuję, jest przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Głównym powodem odmowy przyznania prawa do renty jest brak niezdolności do pracy, jaki stwierdzają lekarze orzecznicy ZUS.

Niewielu z Was zapewne wie, że ustawodawca przewidział rozwiązanie polegające na przywróceniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Dzięki niemu może zostać wznowiona wypłata uprzednio przyznanej renty.

Na czym dokładnie polega „przywrócenie prawa do renty”? O tym piszę poniżej.

I.

Kiedy ZUS przyzna prawo do renty stałej? Czy ZUS może odebrać rentę?

renta stała

W wyniku rozpatrzenia wniosku o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, najczęściej ZUS przyznaje prawo do renty okresowej, czyli na okres kilku miesięcy czy kilku lat (maksymalnie 5 lat).

Rzadkością jest to, aby ZUS ustalił prawo do renty na stałe, jednak, czasem się to zdarza.

I. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy, czy na stałe, czy okresowo, przyznawana jest w razie spełnienia wszystkich przesłanek określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Omówienie przesłanek prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy jest zbyt obszernym tematem jak na dzisiejszy wpis – pozwolę sobie odesłać Cię do artykułu,

ZUS | Całkowita a częściowa niezdolność do pracy – czym się różni i co może dać?

niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy jest okolicznością pojawiającą się w m.in. w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Niezdolność do pracy stanowi przesłankę przyznania m.in. renty rodzinnej czy renty z tytułu niezdolności do pracy.

Dzisiaj krótko napiszę, czym różni się całkowita a częściowa niezdolność do pracy.

I. Co oznacza termin “niezdolność do pracy”?

ZUS | Wypadek przy pracy – kiedy zostanie uznany przez ZUS?

wypadek przy pracy

Nawet najlepsze przeszkolenie zespołu z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie daje 100% gwarancji, że w ciągu dnia pracy nie przydarzy się żaden nieszczęśliwy wypadek.

Czym jest więc wypadek przy pracy?

Jakie uprawnienia mogą się z nim wiązać?

O tym w dzisiejszym artykule.

I. Co rozumie się przez „wypadek przy pracy”?

Za wypadek przy pracy, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

⇒ podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

Niezdolność do samodzielnej egzystencji – czym jest i jakie uprawnienia daje?

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

Niezdolność do samodzielnej egzystencji – czym jest, jak się o nią starać, jakie świadczenia może umożliwić?

Jak się starać o 500+ dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji?

W dzisiejszym artykule znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.

I. Niezdolność do samodzielnej egzystencji – definicja

Definicję “niezdolności do samodzielnej egzystencji” znajdziemy w art. 13 ust.5 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji

Jakie czynności kryją się pod określeniem “podstawowych potrzeb życiowych”?

ZUS | Kiedy ZUS może zmienić decyzje na Twoją niekorzyść?

zmiana decyzji przez ZUS

Zmiana decyzji ZUS na Twoją niekorzyść? Czyli – czy i w jakich przypadkach ZUS może obniżyć już pobieraną emeryturę, rentę?

Przyznane świadczenia z ZUS mogą być zarówno obniżone, jak i podwyższone. Zmiana na niekorzyść decyzji może jednak odbyć się tylko we wskazanych przypadkach i w ściśle określonym terminie.

Zobacz kiedy to może nastąpić i czy można tego uniknąć?

I. Zmiana decyzji przez ZUS – w jakich sytuacjach może nastąpić?

ZUS | Renta rodzinna – komu przysługuje, jaka jest jej wysokość?

renta rodzinna

Ostatnio dostaję sporo pytań dotyczących uprawnień do renty rodzinnej.

Dzisiaj będzie wpis o podstawowych kwestiach związanych z rentą rodzinną. Zapraszam!

I. Kiedy i komu przysługuje renta rodzinna?

Zgodnie z art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

  1. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

2.

ZUS | Świadczenia z ZUS w drodze wyjątku

Co zrobić w sytuacji, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił nam prawa do przyznania renty lub emerytury, a odwołanie od decyzji nie przyniosło zamierzonego rezultatu?

Czy należy się pogodzić z losem i poddać?

Absolutnie nie – są bowiem pewne uregulowania, które pozwalają na przyznanie emerytury lub renty pomimo braku spełnienia ustawowych przesłanek.

I. Co zrobić gdy wydaje się, że wyjścia już nie ma?

Takie regulacje przewiduje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Są to tzw. świadczenia w drodze wyjątku,

ZUS | Renta socjalna – czym jest i komu przysługuje

W ostatnim czasie w mediach głośno zrobiło się na temat renty socjalnej.

Czym jednak jest owa renta i czy każdy może starać się o jej przyznanie?

I. Renta socjalna – warunki przyznania

Renta socjalna to świadczenie, które może zostać przyznane wyłącznie osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski (zarówno obywatelom polskim jak i cudzoziemcom, których pobyt na terytorium naszego kraju odbywa się legalnie tj. na podstawie zezwolenia na pobyt, posiadającym kartę pobytu, obywatelom UE).

Sam fakt czasowego pobytu za granicą (np. w celu nauki,

Co zrobić gdy ZUS odmówi prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy?

Co zrobić gdy ZUS odmawia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy?

Wielu moich Klientów opisując swoje kontakty i problemy z ZUS, używają często słów: iż czują się bezsilni, przyparci do muru, mają wrażenie, że „walą głową w mur”.

Niestety niejednokrotnie zdarza mi się przyznać im racje. ZUS coraz intensywniej szuka oszczędności, niejednokrotnie kosztem osób, którym życie i tak już dało, kolokwialnie mówiąc „w kość”. W tym roku dużo jest decyzji odmawiających prawa do renty.

Dlatego temu tematowi poświęcony jest ten artykuł.

I.