W ostatnim wpisie, omówiłam już kilka zmian, jakie mogą wejść w życie w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej wskazuję na zmiany, jakie dotkną zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

I. Oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy – zmiany w zatrudnianiu cudzoziemcówod 2022r.?

Zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi obejmują:

– wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń,

– usunięcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, dzięki czemu cudzoziemiec będzie mógł pracować nieprzerwanie przed 24 miesiące na podstawie oświadczenia/oświadczeń,

– uzależnienie wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń od zapewnienia przez pracodawcę wynagrodzenia porównywalnego do wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

W konsekwencji, cudzoziemiec będzie mógł pracować na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy maksymalnie 24 miesiące, a nie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Jednocześnie, pozostawiono obowiązek powiadomienia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, właściwego powiatowego urzędu pracy o:

– podjęciu pracy przez cudzoziemca – ale nie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, a w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń,

– niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Usunięte zostaną również następujące ustępy w art. 88z ustawy o cudzoziemcach:

– 14. W przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 13 (obowiązek powiadomienia o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca), uznaje się na potrzeby ustalenia okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu, chyba że z okoliczności wynika, że cudzoziemiec rozpoczął pracę na podstawie oświadczenia w późniejszym terminie.

15. Domniemywa się, że cudzoziemiec, którego dotyczy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, zakończył wykonywanie pracy w dniu określonym w oświadczeniu, chyba że z okoliczności wynika, że cudzoziemiec zakończył pracę na podstawie oświadczenia w innym terminie.

II. Wiza wydawana w celu wykonywania pracy – zmiany od 2022r.

W związku ze zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zmiany zostaną wprowadzone również w ustawie o cudzoziemcach.

W ustawie o cudzoziemcach skreślony zostanie art. 64 ust. 3:

W przypadku wizy wydawanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5, okres pobytu na który się ją wydaje, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy liczonym od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających dla wiz Schengen.

W przypadku cudzoziemca, który zamierza wykonywać pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wiza nie może być wydana na okres dłuższy niż okres pracy wskazany w oświadczeniu.

Aktualnie, z wyłączeniem przepisów covidowych, okres pracy na podstawie oświadczenia wynosi 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy i jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium Polski.

Skoro zmianie ulegają zasady wpisywania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, skreśleniu ulega związany z tym przepis dotyczący wydawania wizy krajowej.

III. Termin wydawania wizy krajowej

Dodatkowa zmiana dotyczy terminu wydawania wizy krajowej.

Decyzję w sprawie wniosku wizowego, konsulat powinien podjąć, co do zasady, w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

Aktualnie, termin ten może być przedłużony maksymalnie do 60 dni, przykładowo, gdy badane jest, czy nie występują okoliczności uzasadniające odmowę wydania cudzoziemcowi wizy krajowej w postaci: obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej, bądź braku celu lub warunków planowanego pobytu.

Po zmianie, termin wydania wizy będzie mógł zostać przedłużony do 30 dni, a w opisanych wyżej okolicznościach – do 5 dni.

IV. Wnioski o wydanie wizy krajowej poza kolejnością

Według uchwalonej ustawy, wnioski o wydanie wizy krajowej w celach m.in.:

– wykonywania pracy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

– wykonywania pracy sezonowej,

będą przyjmowane poza kolejnością w przypadkach określonych w rozporządzeniu, które zostanie dopiero wydane.

Rozporządzenie ma określać państwa, w których wnioski o wydanie wizy krajowej, będą przyjmowane od obywateli tych państw poza kolejnością. W rozporządzeniu mogą zostać określone dalsze kryteria, tj. zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, do których będzie obowiązywać przyjmowanie wniosków wizowych poza kolejnością.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wyjaśnia się, że „poza kolejnością” oznacza konieczność utworzenia ścieżki priorytetowych przyjęć wniosków wizowych osób z konkretnych krajów. Chodzi o pominięcie okresu oczekiwania na wizytę w konsulacie w celu złożenia dokumentów.

Nie proponuje się, jednak, żadnej konkretnej „ścieżki priorytetowych przyjęć aplikujących”.

Podobnie, dopóki nie zostanie wydane rozporządzenie wymieniające państwa, w których wnioski o wydanie wiz krajowych, są przyjmowane od obywateli tych państw poza kolejnością, na żadne przyspieszenie w składaniu wniosków wizowych nie można liczyć.

V. Zezwolenie na pracę w szybszym tempie?

Według nowo uchwalonej ustawy, wprowadzona ma zostać procedura przewidująca pierwszeństwo w rozpatrywaniu spraw o wydanie zezwolenia na pracę dla pracodawców mających strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Szybsze rozpatrywanie wniosków będzie możliwe, jeśli zostanie wydane rozporządzenie określające listę przedsiębiorców prowadzących działalność o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

VI. Nowe zezwolenie na pracę, kiedy nie będzie potrzebne?

Zmianie ulegnie również art. 88f ust. 1a ustawy o cudzoziemcach. Chodzi o rozszerzenie przypadków, w których nie trzeba będzie ubiegać się o nowe zezwolenie na pracę, na:

– zmianę nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków, oraz

– zwiększenie wymiaru czasu pracy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

VII. Podsumowanie – zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców – czy będzie łatwiej i szybciej?

Prace legislacyjne nad ustawą nie zostały nadal zakończone.  -> zostały zakończone już, zapoznaj się z wpisem:

Zatrudnianie cudzoziemców 2022r – zmiany wchodzą w życie!


Czy będzie łatwiej i szybciej to się okaże w praktyce dopiero niestety. Mam nadzieję, że przybliżyłam, z jakimi zmianami przyjdzie się zmierzyć każdej osobie zajmującej się zatrudnianiem cudzoziemców.

O przepisach przejściowych, bo takie również zostały uchwalone, przygotujemy oddzielny wpis.

icon
Jeśli potrzebujesz porady prawnej, indywidualnej konsultacji, interesuje Cię doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców to napisz do mnie na adres: kancelaria@klemba.pl

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

  Skorzystaj z porady

  Bardzo polecam Panią Kasię, pełen profesjonalizm, dzięki Pani wygrałam sprawę z ZUS w sądzie - Pani Kasia bardzo pomocna, w sądzie dodawała otuchy ( wiadomo jak człowiek nie ma styczności z sądami ,stres jest), podczas naszej współpracy udzielała rad , rzetelnie przykładała się do każdej odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Z całego serca polecam

  paulgie02 Avatar paulgie02

  Pani Mecenas jest absolutnym specjalistą, jeśli chodzi o sprawy związane ze sporami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz merytorycznego przygotowania, udzielenia bardzo wyczerpujących odpowiedzi na każde zadane przeze mnie pytanie, warto zwrócić uwagę na jej empatyczne i przyjazne podejście. Całe spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, bez pośpiechu, a porada była udzielona w taki sposób, żebym jako laik wszystko dokładnie zrozumiała.

  Jolanta Kołodziej Avatar Jolanta Kołodziej

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *