Jak sformalizować pracę sezonową w rolnictwie? Nowa umowa o pomocy przy zbiorach!

Argumentem przemawiającym za przygotowaniem regulacji w zakresie umowy o pomocy przy zbiorach jest nagminne stosowanie przy pracach w rolnictwie umów o dzieło, które nie przystają do charakteru pracy osób zatrudnionych przy zbiorach i nie są one oskładkowane.

Tak opisany cel kierował ustawodawcą przygotowującym zmianę przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Nowy rodzaj umowy – umowę o pomocy przy zbiorach – obowiązuje od 18 maja 2018 r.

W dzisiejszym wpisie wskażę jej najważniejsze cechy.

I. Kto zawiera umowę o pomocy przy zbiorach?

Taka umowa zawierana jest pomiędzy rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne a osobą świadczącą pomoc przy zbiorach – tzw. pomocnikiem rolnika.

Pomocnikiem rolnika może być osoba pełnoletnia, z którą rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach, która jest zarówno obywatelem polskim, jak i cudzoziemcem (obywatelem UE albo posiadającym dokument uprawniający do podjęcia pracy w Polsce).

II. W stosunku do jakich prac można zawrzeć umowę o pomocy przy zbiorach?

Czynności wchodzące w zakres pojęcia „pomoc przy zbiorach” dotyczą następujących produktów rolnych: chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich.

Jakie to są czynności?

⇒  zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich (np. zbieranie truskawek, wycinanie pieczarek),

⇒  usuwanie zbędnych części roślin (np. przy zbiorze kapusty),

⇒   klasyfikowanie lub sortowanie w/w produktów rolnych lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie ich do transportu, przechowywania lub sprzedaży (np. układanie w skrzyniach ziemniaków),

⇒ wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

III. Czas trwania umowy o pomocy przy zbiorach

Łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach na podstawie umów o pomocy przy zbiorach zawartych przez jednego pomocnika rolnika nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym.

Innymi słowy, nieważne z ilu rolnikami pomocnik podpisze tego rodzaju umowy, na ich podstawie nie można pracować więcej 180 dni w ciągu jednego roku kalendarzowego.

IV. Treść umowy o pomocy przy zbiorach

W umowie koniecznie należy zawrzeć:

⇒     zakres czynności wykonywanych na podstawie umowy (np. zbieranie i układanie w skrzyniach ziemniaków),

⇒     dzień rozpoczęcia pracy, jeżeli jest inny niż data podpisania umowy,

⇒     czas trwania umowy.

Umowę zawiera się na piśmie przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez pomocnika. Warto, aby pomocnik rolnika złożył pisemne oświadczenie o okresie, w którym wykonywał już pracę na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach w danym roku kalendarzowym (chodzi o to, aby nie przekroczyć 180 dni/rok).

V. Obowiązki rolnika związane z zawarciem umowy o pomocy przy zbiorach

W związku z zawarciem umowy o pomocy przy zbiorach, rolnik obowiązany jest opłacać za pomocnika składkę zdrowotną oraz składkę na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

Rolnik obowiązany jest zgłosić do ubezpieczenia swoich pomocników w ciągu 7 dni od rozpoczęcia przez nich pracy w gospodarstwie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne będą opłacane za pomocnika w wysokości takiej, jaka jest przewidziana za domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

W związku z opłacaniem składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, pomocnik będzie miał prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (ewentualnie takie uprawnienie będzie przysługiwać członkom rodziny pomocnika w przypadku jego śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej).

VI. Pozostałe ważne informacje

Art. 91a ust. 4 ustawy wprowadzającej umowę:

Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 2, na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy.

Czyli umowa o pomocy przy zbiorach jest umową cywilnoprawną! Ale jest to umowa inna niż umowa zlecenia czy umowa o dzieło. W związku z tym, od 18 maja 2018 r. lepiej zastąpić np. umowę o dzieło – umową o pomocy przy zbiorach.

Ważna rzecz – wynagrodzenie.Jak już wspomniałam powyżej, umowa o pomocy przy zbiorach jest umową cywilnoprawną, ale inną niż umowa zlecenie czy umowa o świadczeniu usług, w przypadku których należy zapewnić wynagrodzenie na poziomie co najmniej minimalnej stawki godzinowej (13,70 zł brutto).

Oznacza to ni mniej, ni więcej, że można pomocnikowi płacić np. 5 zł za godzinę pracy. Jednakże czy to realne, czy uda się znaleźć rolnikom osoby chętne do pracy?

Czy ten rodzaj umowy się przyjmie, ułatwi pracę rolnikom? Daj znać co o tym sadzisz? Czy widzisz jakieś plusy tej ustawy?

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl


Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *