W Polsce od 20 marca 2020 r. obowiązuje stan epidemii.

Rzeczywistość nie pozwala sądzić, że stan ten ulegnie zmianie w najbliższym czasie.

Co się dzieje w sytuacji, gdy cudzoziemcowi kończy się legalny pobyt w Polsce w czasie stanu epidemii?

Czy obowiązują szczególne rozwiązania?

I. Legalny pobyt cudzoziemca – Pierwsza tarcza antykryzysowa

W pierwszej tarczy antykryzysowej  wprowadzono rozwiązanie, o którym wspominam w dzisiejszym wpisie.

Mowa o art. 15zd:


  1. Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.
  3. Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu.

II. Zasady przedłużania pobytu cudzoziemca– wiza krajowa

Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej i ostatni dzień okresu legalnego pobytu cudzoziemca przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii to okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega automatycznemu przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – w zależności od tego, który będzie obowiązywał jako ostatni.

Ostatni dzień 30-dniowego okresu po odwołaniu jednego z ww. stanów jest wiec ostatnim dniem legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce.

III. Zasady przedłużania pobytu cudzociemca– zezwolenie na pobyt czasowy

Analogiczne zasady obowiązują w przypadku pobytu cudzoziemca w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy.

Zgodnie z art. 15z2 ustawy:


1.Ważność kart pobytu, których okres ważności, o którym mowa w art. 244 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się i nie wymienia kart pobytu.

W przypadku udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy wydawana jest cudzoziemcowi karta pobytu.

Skoro wydłuża się z mocy prawa legalny pobyt cudzoziemca w Polsce w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, analogicznie wydłuża się okres ważności karty pobytu.

IV. Korzyści powyższych rozwiązań

Dzięki temu rozwiązaniu, cudzoziemiec może legalnie przebywać w Polsce bez konieczności powrotu do państwa swojego obywatelstwa czy bez konieczności ubiegania się o wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy przez wojewodę.

Cudzoziemiec oczywiście powinien:

⇒ wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy do najpóźniej w ostatnim dniu 30-dniowego okresu, aby zalegalizować swój pobyt na okres od 31. dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ewentualnie

⇒ opuścić Polskę najpóźniej ostatniego dnia 30-dniowego okresu.

Legalny pobyt cudzoziemca to jedno, trzeba pamiętać, że cudzoziemiec może wykonywać w Polsce pracę, ale tylko i wyłącznie posiadając ku temu odpowiednią podstawę. Powyższe rozwiązania to ułatwiają.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *