W ostatnim czasie doszło do zmian w zakresie zatrudnienia obywateli Ukrainy związanych ze zniesieniem ruchu wizowego.

Wobec zmian jakie dokonały się w tym miesiącu poniżej zamieszczam aktualizację warunków, jakie musi spełnić pracodawca chcący zatrudnić obywatela Ukrainy, z którymi mogłeś zapoznać się na moim blogu:

⇒ https://e-prawopracy.pl/jak-zatrudnic-ukrainca/

⇒ https://e-prawopracy.pl/jak-zatrudnic-cudzoziemca-na-umowe-zlecenia-umowe-o-dzielo/

W nocy z 10 na 11 maja 2017 roku na podstawie orzeczenia organów Unii Europejskiej został zniesiony ruch wizowy obywateli Ukrainy, co oznacza iż obywatele Ukrainy podróżując do krajów Unii Europejskiej, w tym Polski nie mają obowiązku posiadania wiz.

Dotyczy to pobytów trwających do 90 dni w okresie ostatniego pół roku. Liberalizacja przepisów nie dotyczy Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

Zniesienie ruchu wizowego jest niewątpliwym sukcesem dla Ukrainy, a także organów europejskich oraz państw, które były zaangażowane w proces liberalizacji przepisów wizowych.  

I. Jak zatrudnić Ukraińca? Po zniesieniu ruchu wizowego

Każdy obywatel Ukrainy podróżujący do krajów Unii Europejskiej nie musi posiadać wizy o ile jego pobyt będzie trwał do 90 dni w ostatnich 180 dniach (ostatnie pół roku). Celem pobytu może być zarówno wycieczka, odwiedzenie rodziny, załatwienia spraw firmowych czy praca.

Do okresu 90 dni, o którym mowa powyżej wliczane są również pobyty krótkoterminowe – również te odbyte na podstawie posiadanej wizy przed dniem 11 czerwca 2017 roku w ostatnim półroczu.

Okoliczność zniesienia obowiązku wizowego nie zwalnia obywateli Ukrainy ze spełnienia pozostałych warunków wjazdu na terytorium krajów Unii Europejskiej. W/w warunki szczegółowo określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

Wśród owych warunków znaleźć możemy:

 • Ważny paszport biometryczny (jest to dokument tożsamości odczytywany przy pomocy urządzeń optycznych, elektronicznych, zawierający dane osoby, pozwalające zweryfikować jej tożsamość na podstawie cech ciała np. linie papilarne);
 • Uzasadnienie celu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium danego państwa Unii Europejskiej np. czy jest to pobyt turystyczny, pracowniczy, służbowy, rodzinny lub inny;
 • Wskazanie warunków zaplanowanego pobytu np. gdzie obywatel Ukrainy zamierza się zatrzymać, z czego będzie się utrzymywał;
 • Wskazania czy obywatel Ukrainy posiada stosowne środki finansowe pozwalające na pobyt na terytorium Polski tj. 300 złotych gdy pobyt trwać będzie do 3 dni, a w przypadku pobytów dłuższych tj. 4 i więcej dni dodatkowo po 75 złotych na każdy kolejny dzień pobytu;
 • Posiadanie aktualnego ubezpieczenia;
 • Osobom takim nie mógł być wcześniej odmówiony wjazd na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej – z jakichkolwiek przyczyn;
 • Osoby takie nie mogły być uznane za osoby zagrażające porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu wewnętrznemu danego kraju Unii Europejskiej.

Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym mogą wykonywać pracę na terytorium naszego kraju, pod warunkiem posiadania stosownych dokumentów, o których mogłeś przeczytać w poprzednich opracowaniach. Dla przypomnienia poniżej zaktualizowane kroki.

II. Jak zatrudnić Ukraińca krok po kroku (po zniesieniu ruchu wizowego):

W przypadku chęci zatrudnienia obywatela Ukrainy na podstawie umowy o pracę, pracodawca musi dopełnić następujących czynności:

 1. Złożenie we właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi;

2. Odebranie oświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy po jego zarejestrowaniu i przekazanie cudzoziemcowi (oryginał + adnotacja z PUP o rejestracji oświadczenia);

Jeśli zaś chcesz więdzieć, kiedy praca cudzoziemca będzie legalna po upływie ważności oświadczenia, przeczytaj artykuł, znajdujący się tutaj.

3. Uzyskanie przez cudzoziemca wizy roboczej OBOWIĄZEK NIEAKTUALNY, o ile spełnione zostaną warunki o których mowa w pierwszej części artykułu;

4. Sporządzić i podpisać z nim umowę o pracę (minimalne wymogi w tym zakresie to: określenie stron umowy, rodzaju umowy, data jej zawarcia, warunki pracy i płacy w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy)

5. Skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie przed podjęciem przez niego pracy (wstępne badania lekarskie muszą być przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy i są wykonywane na koszt pracodawcy.

6. Skierowanie pracownika na szkolenie BHP oraz przekazanie informacji o zagrożeniach i zasadach ich eliminacji .

Pracownik rozpoczynający pracę u danego pracodawcy powinien odbyć wstępne szkolenie BHP oraz instruktaż stanowiskowy – bez spełnienia powyższych obowiązków pracownik nie powinien zostać dopuszczony do pracy.

Pracodawca jest dodatkowo zobowiązany do przekazywania pracownikom informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia, które występują w danym zakładzie pracy, na danym stanowisku pracy, o zasadach postępowania w przypadku powstania awarii lub sytuacji zagrażającej zdrowiu, podjętych działaniach ochronnych i zapobiegawczych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, pracownikach którzy zostali wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników);

7. Inne obowiązki pracodawcy:

 • Zgłoszenie pracownika – cudzoziemca do ZUS w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń tj. od dnia nawiązania stosunku pracy przez strony umowy – formularz ZUS ZUA;
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników;
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika – jest to jeden z najważniejszych obowiązków pracodawcy ze względu na jego znaczenie dowodowe w przypadku ewentualnego spor sądowego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem;
 • Ustalenie regulaminu pracy (obowiązkowy dla pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników);

Jeżeli okres pobytu w ruchu bezwizowym został wykorzystany, ponowny wjazd na terytorium Polski może nastąpić na podstawie wizy długoterminowej.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

  Skorzystaj z porady

  Szczerze polecam współpracę z Panią Mec. Katarzyną Klemba, rzeczowa, profesjonalna i niezastąpiona w walce z ZUS :).

  Magda BW Avatar Magda BW

  Profesjonalizm, profesjonalizm i pełna skuteczność! Każda sprawa prowadzona przez Panią Katarzynę zakończona po mojej myśli! Nawet lepiej niż bym się spodziewała. W ZUSIE śmiga!

  Natalia Karwowska Avatar Natalia Karwowska

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *