Na blogu zamieściłam już wpis na temat zatrudnienia obywateli Ukrainy na podstawie specustawy wojennej, z którym możesz zapoznać się pod tym linkiem:

Prawo do pracy dla obywateli Ukrainy – specustawa 2022


Poniżej odniosę się do kilku bardziej szczegółowych kwestii związanych z tym tematem.

I. Wynagrodzenie dla obywatela Ukrainy.

Specustawy przewiduje, jaka powinna być treść powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy.

W powiadomieniu wskazuje się m.in. rodzaj umowy zawartej między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem.

Pracodawca nie informuje o wysokości wynagrodzenia przysługującego obywatelowi Ukrainy.

Musisz, jednak, pamiętać o tym, że niezależnie od tego, czy zatrudniasz cudzoziemca na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wysokość wynagrodzenia powinna odpowiadać wymogom wynikającym z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W przypadku umowy o pracę, wysokość wynagrodzenia osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy nie powinna być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę przewidziane na dany rok kalendarzowy.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. wynosi 3010,00 zł brutto.

Jeśli planujesz zatrudnić cudzoziemca w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie niniejszej ustawy.

Np. chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy od 1 kwietnia 2022 r. w wymiarze ¾ etatu. Liczba godzin pracy w kwietniu 2022 r. dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze etatu wynosi 160 godzin. Pracownik zatrudniony w wymiarze ¾ etatu ma do przepracowania w kwietniu 2022 r. 120 godzin (160 x ¾). Następnie obliczamy stawkę godzinową biorąc za podstawę minimalne wynagrodzenie w 2022 r. dla pełnego wymiaru czasu pracy: 3010,00 : 160 = 18,81 zł. Teraz trzeba obliczyć, ile powinien zarobić co najmniej cudzoziemiec w kwietniu 2022 r.: 18,81 x 120 = 2257,20 zł brutto.

Z kolei, w przypadku umowy cywilnoprawnej, najczęściej umowy zlecenia, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia wynosiła przynajmniej tyle, ile wysokość stawki godzinowej ustalonej na dany rok kalendarzowy.

Minimalna stawka godzinowa w 2022 r. wynosi 19,70 zł brutto.

Ze względów praktycznych, najlepiej w umowie określić wynagrodzenie godzinowo i podać wysokość wynagrodzenia za godzinę wykonywania zlecenia. Ułatwi to obliczanie wysokości miesięcznego wynagrodzenia.

II. Specustawa a zmiana warunków wykonywania pracy

W Internecie pojawiają się pytania, czy i jakie działania należy podjąć, jeśli po dokonaniu powiadomienia do PUP zmienią się warunki pracy cudzoziemca. Specustawa nie daje odpowiedzi na to pytanie.

Stanowisko prawników jest takie, że jeśli zmianie ulegną warunki pracy, które trzeba było podać w powiadomieniu (za pośrednictwem portalu praca.gov.pl), trzeba ponownie dokonać powiadomienia. Przyjmuje się, że powiadomienie dotyczy wyłącznie konkretnej pracy wykonywanej w konkretnym miejscu w podanych warunkach.

Przykładowo, skoro w powiadomieniu podaje się miejsce wykonywanej pracy, a uległo ono zmianie po kilku tygodniach, podmiot powierzający wykonywanie pracy powinien ponownie dokonać powiadomienia PUP.

W przypadku zwykłego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, rejestracji podlega również rodzaj umowy zawartej z cudzoziemcem. Jednak, zgodnie z art. 88z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie dokonuje się wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń m.in. w razie zawarcia umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej.

W przypadku zatrudnienia na podstawie specustawy, zmiana rodzaju umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, skutkuje koniecznością dokonania nowego powiadomienia PUP.

Niestety, pomimo tego, że specustawa ma upraszczać zatrudnianie obywateli Ukrainy, tego rodzaju sytuacje wiążą się z dodatkowymi formalnościami.

III. Zakończenie wykonywania pracy – praca na podstawie specustawy

W przypadku oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, podmiot powierzający wykonywanie pracy może powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zakończeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Powiadomienie o zakończeniu pracy może mieć, aktualnie, o tyle znaczenie, że usunięto na początku tego roku przepis przewidujący domniemanie, według którego cudzoziemiec, którego dotyczy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, zakończył wykonywanie pracy w dniu określonym w oświadczeniu, chyba że z okoliczności wynika, że cudzoziemiec zakończył pracę na podstawie oświadczenia w innym terminie. Z drugiej strony, zmianie uległ okres zatrudnienia w ramach procedury oświadczeniowej do 24 miesięcy.

Pisałam o tym m.in. w tym wpisie:

Zatrudnianie cudzoziemców 2022r – zmiany wchodzą w życie!

Czy obowiązek informowania o zakończeniu wykonywania pracy dotyczy podmiotów powierzających wykonywanie pracy na podstawie specustawy?

Ustawa nie przewiduje takiego obowiązku.

W mojej ocenie, za brakiem takiego obowiązku przemawiają również dwie inne okoliczności.

Po pierwsze, ustawodawca wskazał, że powiadomienia dokonuje się tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Nie przewidziano żadnego elektronicznego formularza dla powiadomienia o zakończeniu pracy przez obywatela Ukrainy. Taki formularz przewidziany jest na tym samym portalu w zakładce „Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi”.

Po drugie, nie powiadamia się PUP o okresie wykonywania pracy (o okresie, na jaki została zawarta umowa). Państwa nie „interesuje”, jak długo konkretna osoba będzie pracować u konkretnego podmiotu. Specustawa nie przewiduje minimalnego ani maksymalnego okresu pracy w przypadku zatrudnienia na podstawie specustawy.

IV. Specustawa zatrudnianie Ukrainców – podsumowanie

Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie specustawy rodzi wiele wątpliwości w praktyce. Na bieżąco pojawiają się kolejne kwestie do wyjaśniania. Jeśli masz pytania dotyczące prawa do pracy obywateli Ukrainy na podstawie specustawy, napisz do mnie.

icon
Jeśli potrzebujesz porady prawnej, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Obraz <a href=”https://pixabay.com/pl/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3849347″> Gerd Altmann</a> z <a href=”https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3849347″> Pixabay</a>

  Skorzystaj z porady

  Polecam, profesjonalne wsparcie. Niesamowity profesjonalizm, bezproblemowy kontakt , rzeczowa argumentacja, rzetelność i zaangażowanie. Dziękuje z całego serca.

  Szymon Ludwiczak Avatar Szymon Ludwiczak

  Bardzo profesjonalne podejście do klienta i duża wiedza w zakresie prawa pracy. Zdecydowanie polecam.

  Adrian Koper Avatar Adrian Koper

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *