Zasadniczo, przedsiębiorcy zatrudniający jednego czy kilku pracowników nie są zobowiązani do wdrożenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

Nie dotyczy to, jednak niestety, biur rachunkowych. 

Biura rachunkowe muszą niestety tematyką tzw. Sygnalistów się zainteresować i podjąć odpowiednie kroki, żeby się do owych zmian w prawie przygotować.

O dyrektywie w sprawie sygnalistów pisałam już na blogu we wcześniejszych wpisach, z którymi można się zapoznać pod tymi linkami:

https://e-prawopracy.pl/sygnalisci-co-sie-zmieni-od-grudnia-2021r/

oraz

Sygnaliści – jakie kroki trzeba podjąć żeby przygotować się na zmiany?


I. Dlaczego Biura Rachunkowe powinny zainteresować się przepisami dotyczącymi tzw. Sygnalistów?

Jeśli chodzi o dyrektywę, z jej art. 8 ust. 1 i 3 wynika, że podmioty prywatne zatrudniające co najmniej 50 pracowników mają obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości.

Z art. 8 ust. 4 dyrektywy wynika, że bez względu na liczbę pracowników podmioty prywatne, do których znajdują zastosowanie unijne przepisy, najogólniej rzecz ujmując, dotyczące rynku finansowego oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, mają obowiązek wdrożyć system zgłoszeń wewnętrznych.

Z art. 27 ust. 2 projektowanej ustawy wynika, z kolei, że próg 50 pracowników nie ma zastosowania do pracodawców wykonujących działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, są tzw. instytucjami obowiązanymi w rozumieniu tej ustawy. Takimi instytucjami są więc biura rachunkowe (wynika to z art. 2 ust. 1 pkt 15a ww. ustawy.)

W konsekwencji, na pewno przedsiębiorca prowadzący działalność rachunkowo-księgową i w przedmiocie doradztwa podatkowego, w zakresie opisanym w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przedsiębiorcy, zatrudniający przynajmniej 1 pracownika, do 17 grudnia 2021 r. powinien wdrożyć system zgłoszeń wewnętrznych wynikający z dyrektywy.

II. Konieczność utworzenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przez biura rachunkowe

Przedsiębiorca, zatrudniający co najmniej 1 pracownika, oprócz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ma obowiązek wdrożyć system zgłoszeń wewnętrznych.

Co się kryje pod tym pojęciem?

⇒ Regulamin dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.

Regulamin powinien określać wewnętrzny sposób zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.Powinien przede wszystkim określać:

– jaki jest tryb przekazywania zgłoszeń (za pośrednictwem, jakich kanałów mają być przekazywane zgłoszenia – e-mailowo, do wystawionego pudełka, telefonicznie etc.),

– kto odpowiada za przyjęcie zgłoszeń i ich weryfikację,

– kto może przekazywać zgłoszenia (czy tylko pracownicy),

– czy zgłoszenia mogą być anonimowe,

– działania następcze, jakie mogą zostać podjęte w wyniku weryfikacji zgłoszenia,

– jaki jest tryb przekazywania sygnaliście informacji o przyjęciu zgłoszenia oraz informacji zwrotnej po weryfikacji zgłoszenia,

– wyszczególnienie naruszeń, jakie mogą być zgłaszane w ramach ustawionej procedury.

Zasygnalizuję również, iż zgłoszeniu będą podlegały nieprawidłowości m.in. z zakresu usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrony prywatności i danych osobowych, które pracownik dostrzeże w pracy zatrudniającego go przedsiębiorcy, jak i podmiotów obsługiwanych przez biuro rachunkowe.

Sprawdź też czy ktoś może Cię wyręczyć w opiekowaniem się tematem Sygnalistów:

Sygnaliści – kto może prowadzić postępowanie wewnętrzne?

III. Biura rachunkowe a sygnaliści – podsumowanie

Do upływu terminu na wdrożenie dyrektywy został nieco ponad miesiąc. Ustawa implementująca dyrektywę nie została jeszcze uchwalona przez Sejm.

Rekomenduję jednakże, aby każdy przedsiębiorca prowadzący działalność rachunkowo-księgową i będący jednocześnie instytucją obowiązaną zapoznał się z tematyką sygnalistów oraz podjął działania mające na celu sporządzenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

icon
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie do tematu sygnalistów lub chcesz wprowadzić regulamin zgłoszeń wewnętrznych, ale potrzebujesz pomocy przy jego sporządzeniu lub wdrożeniu, napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Photo by Beatriz Pérez Moya on Unsplash

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *