Pracy w godzinach nadliczbowych wymaga rzesza przełożonych, pracodawców. Niestety tylko nie liczni wypłacają należne pracownikom wynagrodzenie z tego tytułu. Pracownicy zaś zgadzają się na taki stan rzeczy z uwagi na chęć ochrony stosunku pracy. Jak żyć…? Można by rzec.

Granicę jednak każdy z nas ma i z czasem pojawia się w myślach słowo „dość”, dlaczego mam się na to godzić…

W przypadku braku chęci pracodawcy do wywiązania się ze swoich obowiązków, pojawić się może u Ciebie chęć dochodzenia na drodze sądowej wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pojawiają się też jednak wątpliwości i pytania, przykładowo:

  • Jak udowodnić nadgodziny w sądzie?
  • Za pomocą jakich dowodów mogę udowodnić, iż świadczyłem pracę w godzinach nadliczbowych?
  • Czy jeśli podpisywałem listę obecności / ewidencję, która nie pokazywała rzeczywistej ilości przepracowanych godzin, to nadal mogę dochodzić uzyskania rekompensaty?

Rozprawię się z Twoimi wątpliwościami w tym artykule 🙂

I.  Wskazówka pierwsza pomagająca znaleźć odpowiedź na pytanie: jak udowodnić nadgodziny w sądzie.

To na pracodawcy spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym ewidencji czasu pracy.

Co najważniejsze w przypadku nieprowadzenia lub niewłaściwego prowadzenia takiej ewidencji następuje przerzucenie na pracodawcę ciężaru udowodnienia braku pracy w nadgodzinach.

Rozróżnić więc należy dwie sytuacje:

⇒ pracodawca nie prowadzi ewidencji czasu pracy w ogóle;

⇒ pracodawca co prawda prowadzi ewidencję czasu pracy ale robi to niewłaściwie, nierzetelnie.

W pierwszym przypadku należy pamiętać, iż prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem pracodawcy, który skutkuje tym, że w razie sporu, to pracodawcę obciąża obowiązek udowodnienia rzeczywistego czasu pracy pracownika z uwzględnieniem godzin nadliczbowych.

Ponadto brak karty ewidencji czasu pracy stanowi okoliczność przemawiającą na korzyść pracownika, w przypadku gdyby w sporze sądowym strony nie zgadzały się co do liczby godzin nadliczbowych. Brak ewidencji czasu pracy w godzinach nadliczbowych obciąża pracodawcę, a nie powołującego się na nią pracownika

W drugim przypadku, jest trochę trudniej, jednakże też nie jesteś bez szans, jeśli prowadzona ewidencja czasu pracy nie była rzetelna, nie pokazywała rzeczywistego czasu pracy to po prostu musisz to wykazać innymi dowodami.

Niewywiązywanie się przez  pracodawcę z obowiązku rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy powoduje dla niego niekorzystne skutki procesowe w przypadku, gdy udowodnisz swoje twierdzenia przy pomocy środków dowodowych innych niż dokumentacja dotycząca czasu pracy.

Wszelkie błędy przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy skutkują tym, że pracownik może udowodnić swoje roszczenie nawet za pomocą takich dowodów, które w konfrontacji z prawidłowo prowadzoną ewidencją czasu pracy nie dawałyby podstaw do uwzględnienia jego roszczenia.
Jeżeli sąd, po swobodnej ocenie dowodów, dojdzie do wniosku, że pracownik – przy pomocy dowodów posiadających mniejszą moc dowodową niż dokumenty – wykazał swoje twierdzenia, to na pracodawcę, który nie prowadził prawidłowej ewidencji czasu pracy, przechodzi ciężar udowodnienia, że pracownik rzeczywiście nie pracował w czasie, za który domaga się wynagrodzenia
Wyrok Sądu Najwyższego.

II. Jakie dowody powołać aby udowodnić  pracę w godzinach nadliczbowych.

Możesz powołać się na wszystkie te dokumenty, które potwierdzą pracę w godzinach nadliczbowych – przykładowo:

  • prowadzoną osobiście własną ewidencję czasu pracy,
  • e-mailową korespondencję z zaznaczoną godziną jej wysłania czy odebrania,
  • bilingi ze służbowych rozmów telefonicznych;
  • wydruki z elektronicznych rejestratorów czasu pracy.

Takie dane, poparte zeznaniami świadków oraz dowodem z przesłuchania Ciebie jako strony postępowania, mogą pomóc w uwzględnieniu Twojego żądania.

Musisz jednak również pamiętać, iż Sąd nie przyjmie bezkrytycznie wszystkich Twoich twierdzeń co do faktu pracy w godzinach nadliczbowych i ilości przepracowanych godzin. Sąd oceni zasadność żądania w świetle całokształtu przeprowadzonych w sprawie dowodów, tak więc warto dobrze się przygotować. Wiele w tej sprawie zależy od Ciebie, od tego jakim materiałem dowodowym będziesz dysponował.

III.Odpowiedź na pytanie, które też zapewne się pojawi na tym etapie 🙂

Nie będę pisać tego pytania, podam po prostu odpowiedź:

Pracownik nie ma obowiązku w czasie trwania stosunku pracy zgłaszać pracodawcy swojego roszczenia, czy wytykać mu błędów w prowadzonej dokumentacji
Wyrok Sądu Najwyższego

IV. Kiedy przedawni się Twoje roszczenie o wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

Możliwość wystąpienia z roszczeniem o uznanie wykonywanej pracy za nadliczbową oraz o jej rekompensatę przedawnia się z upływem trzech lat liczonych od dnia, w którym roszczenie o rekompensatę pracy nadliczbowej stało się wymagalne, czyli od daty, w którym powinno być Tobie wypłacone.

Jeśli pracujesz na kierowniczym stanowisku i zastanawiasz się czy Tobie również przysługuję wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – zajrzyj tutaj.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres katarzyna@klemba.pl


Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *