Galopująca codzienność powoduje, że ja już coraz mniej myślę, o wszelkiego rodzaju tarczach. Nie oznacza to jednak, że nic w tym temacie się nie zmienia.

Od 24 czerwca 2020 r. obowiązuje ustawa zwana „Tarczą 4.0.”. Jako że pisałam szeroko o rozwiązaniach wprowadzanych pierwszą, drugą czy trzecią tarczą to z czuję się również w obowiązku zasygnalizować zmiany wynikające z jej czwartej wersji.

Poniżej piszę też o dodatku solidarnościowym.

I. Świadczenie postojowe dla szerszego grona osób.

Tarcza 4.0. poszerza krąg osób, które mogą ubiegać się o świadczenie postojowe.

Zasada pozostaje niezmienna, bowiem posiadanie innego, drugiego, tytułu do ubezpieczeń społecznych uniemożliwiało ubieganie się o świadczenie postojowe. (O jedynym wyjątku od tej zasady piszę tutaj)

Według tarczy 4.0., osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą mieć prawo do świadczenia postojowego nawet jeśli posiadają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

W przypadku wielości tytułów, przedsiębiorca i tak czasem musi podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (np. w przypadku łączenia umowy o pracę z płacą poniżej wynagrodzenia minimalnego) i działalności gospodarczej).

Oczywiście muszą zostać spełnione pozostałe warunki niezbędne dla przyznania świadczenia postojowego, m.in. przestój w prowadzeniu działalności w wyniku koronawirusa.

Zmiana dedykowana jest przede wszystkim przedsiębiorcom zatrudnionym w minimalnym wymiarze czasu pracy na etacie, co często umożliwia im w ogóle wykonywanie tej działalności (właśnie w branży finansowej, ubezpieczeniowej).

Ustawodawca zauważył, że działalność gospodarcza dla ww. grupy osób może stanowić podstawowe lub istotne źródło dochodu, bowiem np. pracują tylko na 1/10 etatu, a pozostały czas są zaangażowane w działalność gospodarczą. A zatem spadek przychodów związanych ze skutkami wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii COVID-19  będzie dla nich bardzo dotkliwy.

II. Możliwość samodzielnego złożenia wniosku o świadczenie postojowe przez zleceniobiorcę. 

Jeśli chodzi o osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych zasadą jest, że wnioski o świadczenie postojowe składane są za pośrednictwem zleceniodawca czy zamawiającego.

Zgodnie z Tarczą 4.0., jeśli zleceniodawca odmawia złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca może złożyć wniosek bezpośrednio do ZUS bez pośrednictwa zleceniodawcy.

Tarcza 4.0. daje wyraźnie taką możliwość zleceniobiorcą – nie jest wiadome, czy osoby wykonujące inny rodzaj umowy cywilnoprawnej również w praktyce będą mogły korzystać z tego rozwiązania.

Żeby uzyskać owo świadczenie postojowe, zleceniobiorca musi złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń potwierdzające:

‒  odmowę złożenia wniosku o świadczenie postojowe przez zleceniodawcę;

‒  datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej;

‒  niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju wprowadzeniu działalności;

‒  uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprze- dzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

‒  niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu;

‒  wysokość uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych.

Konieczne będzie także podanie danych zleceniodawcy, jak również załączenie kopii umowy.

Powyższa możliwość wchodzi w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia Tarczy 4.0., a więc dopiero pod koniec lipca.

Do tego czasu ZUS udostępni nowy wzór wniosku.

Dodam, że wnioski o świadczenie postojowe i oświadczenia o przyznanie kolejnego świadczenia można składać już tylko elektronicznie przez PUE ZUS – nie w wersji papierowej!

III. Jednorazowa pożyczka bez wniosku o jej umorzenie.

Do tej pory, osoby, które otrzymały jednorazową pożyczkę z PUP, obowiązane były złożyć wniosek o jej umorzenie wraz z odsetkami. Warunkiem umorzenia było prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki i złożenie wniosku po tym okresie.

Według Tarczy 4.0. pożyczka ulega umorzeniu z mocy prawa, o ile przedsiębiorca faktycznie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Tarcza 4.0. dodaje, że środki pieniężne pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.

Ww. zmiany weszły w życie z dniem 24 czerwca 2020 r.

Z Tarczy 4.0. wynika, że do już udzielonych pożyczek stosuje się zwolnienie z obowiązku składania wniosku o jej umorzenie i zakaz zajęcia środków pochodzących z pożyczki. Podobnie rzecz się ma m.in. z umowami o udzielenie pożyczki podpisanymi przed 24 czerwca 2020 r.

IV. Wnioski tylko w formie elektronicznej

Od 24 czerwca 2020 r. wnioski o świadczenie postojowe, o zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych składek, o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań na rzecz ZUS (na podstawie art. 15zb ustawy koronawirusowej), składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

V. Dodatek solidarnościowy – dla kogo i w jakiej wysokości?

20 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca tzw. dodatek solidarnościowy, czyli okresowe świadczenie wypłacane osobom, które straciły pracę – źródło przychodu – ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19.

O dodatek solidarnościowy może ubiegać się osoba, która:

⇒ pracodawca wypowiedział umowę o pracę po 15 marca 2020 r. lub

⇒  umowa o pracę rozwiązała się z upływem czasu, na jaki została zawarta po 15 marca 2020 r.

⇒  jest obywatelem Polski i mieszka w Polsce,

⇒  jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce,

⇒ podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni w 2020 r.,

⇒ w momencie składania i przez okres pobierania dodatku nie podlega ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji osoba ubiegająca się o dodatek jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub stypendium bądź jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).

Dodatek przysługuje w wysokości 1400,00 zł na miesiąc, przy czym, dodatku nie można pobierać dłużej jak za okres 3 miesięcy.

Według ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, dodatek przysługuje za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. (stąd wspomniane w poprzednim zdaniu 3 miesiące).

Pierwsze świadczenie zostanie wypłacone za miesiąc, w którym został złożony wniosek.

Na okres pobierania dodatku solidarnościowego zawiesza się prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

Wniosek o dodatek solidarnościowy składa sam były pracownik do ZUS maksymalnie do 31 sierpnia 2020 r. (jeśli wniosek zostanie złożony w sierpniu, osoba uprawniona otrzyma w rzeczywistości jedno świadczenie). Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie.

W razie odmowy przyznania prawa do dodatku solidarnościowego, osoba zainteresowana może wnieść odwołanie w terminie miesiąca od doręczenia decyzji w PUE ZUS.

Co ważne, osoba pobierająca dodatek, przez okres jego przysługiwania, podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Za zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń oraz finansowanie składek odpowiada ZUS – osoba uprawniona nie ma w tych kwestiach żadnych obowiązków.

VI. Tarcza 4.0. podsumowanie

Tarcza 4.0. wprowadza szereg mniejszych i większych uprawnień, usprawnień.

Oprócz wyżej wymienionych m.in. wprowadza ułatwienia dla Pracodawców w postaci:

 • doprecyzowanie zasad pracy zdalnej
 • możliwość wysyłania pracownika na zaległy urlop bez jego zgody
 • umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji
 • możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dotyczących ZFŚS

Nie sposób jednak wszystko w artykule opisać. Jeśli masz pytania, zawsze możesz się do mnie napisać zapytanie.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl


  Skorzystaj z porady

  Bardzo dziękuję Kancelarii Pani Radcy Prawnej Katarzynie Klemba za fachowe przygotowanie indywidualnego sprzeciwu. Ogromna wiedza, nienaganna terminowość, dobry kontakt e-mailowy i telefoniczny. Jest to Kancelaria, którą poleciłabym każdemu. Sama osobiście na pewno skorzystam ponownie z usług tej Kancelarii .

  Anna “AWD” Wyszpolska-Dąbrowicz Avatar Anna “AWD” Wyszpolska-Dąbrowicz

  Bardzo polecam. Dokładna analiza dokumentacji, doskonała ocena sprawy, bardzo trafne wnioski,terminowość i duża znajomość tematyki dotyczącej ZUS.

  Robert Petrylka Avatar Robert Petrylka

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *