Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą ubiegać się o przyznanie pierwszego i kolejnych świadczeń postojowych na podstawie tzw. tarcz antykryzysowych.

Wokół świadczenia postojowego powstaje wiele wątpliwości, a jedną z nich jest temat dzisiejszego wpisu, czyli, czy świadczenie postojowe należy się w przypadku, gdy w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia pierwszego wniosku przedsiębiorca odnotował przychód w kwocie 0,00 zł.

I. Przesłanki prawa do świadczenia postojowego

Przypomnę, iż świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli ta osoba:

– zamieszkuje w Polsce,

– jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub cudzoziemcem legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,

– została dotknięta przestojem w prowadzeniu działalności gospodarczej,

– rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (pierwotnie warunkiem było rozpoczęcie działalności przez dniem 1 lutego 2020 r.),

– nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

– przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc (pierwotnie warunkiem było również, aby przychód nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Szerzej o wsparciu dla samozatrudnionych (na jaką pomoc mogą liczyć), przeczytasz we wpisie, który znajdziesz tutaj.

II. Jaki spadek przychodów uprawnia do świadczenia postojowego?

Z ustawy wynika, że warunkiem uzyskania pierwszego świadczenia postojowego jest odnotowanie spadku przychodów o co najmniej o 15%.

Jakie miesiące brać pod uwagę ustalając, czy doszło do spadku przychodów?

Według ustawy, spadek przychodów definiowany jest tak:

przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Z przepisu wynika, że należy brać pod uwagę aż trzy miesiące: miesiąc złożenia wniosku, miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku oraz miesiąc go poprzedzający.

Dla przykładu, jeśli wniosek składany jest w maju to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest kwiecień. Spadek przychodów należy oceniać porównując kwiecień i miesiąc go poprzedzający, czyli marzec.

Jeśli wynik porównania pozwala stwierdzić, że nastąpił spadek wynoszący minimum 15%, warunek spadku przychodów jest spełniony.

Jeśli zaś w marcu i kwietniu przychód wynosił 0,00 zł nie doszło w rzeczywistości do spadku przychodów. Warunek ubiegania się o świadczenie postojowe nie został spełniony. Przychód w obu miesiącach jest taki sam.

III. Dla kogo kolejne świadczenie postojowe?

Pierwotnie, świadczenie postojowe było jednorazową pomocą.

Na mocy zmian ustawy koronawirusowej, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o świadczenie postojowe jeszcze drugi i trzeci raz.

Zgodnie z przepisami, wypłata kolejnego świadczenia postojowego uzależniona jest od złożenia oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym (pierwszym) wniosku nie uległa poprawie.

ZUS tłumaczy, że „brak poprawy sytuacji materialnej” nie jest równoznaczny z obowiązkiem wykazania ponownego, minimum 15%-owego, spadku przychodów (taki wymóg byłby wymogiem pozaustawowym).

ZUS daje takie wskazówki: Porównaj swoją obecną sytuację do tej sprzed złożenia wniosku o pierwsze świadczenie. W oświadczeniu nie musisz wykazywać spadku przychodów o kolejne 15%, ale Twoja sytuacja materialna powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

Z pewnością, przychód w kolejnych miesiącach nie może być wyższy od przychodów z wykazanych w pierwszym wniosku, aby umożliwić ubieganie się o kolejne świadczenie. W mojej ocenie, nieznaczny wzrost przychodów w stosunku do tych wykazanych w pierwszym wniosku nie wyklucza możliwości ubiegania się o kolejne świadczenie.

Nawet jeśli z porównania, analogicznego jak na potrzeby pierwszego wniosku, wychodzi, że nastąpił niewielki wzrost bądź spadek jest mniejszy niż 15%, myślę, że istnieją podstawy do ubiegania się o to kolejne świadczenie postojowe.

IV. Świadczenie postojowe na co uważać?

Pamiętajmy, że wnioski o świadczenie postojowe, czy to pierwszy, czy kolejne wnioski, można składać w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Pamiętajmy także, aby w miarę możliwości obiektywnie oceniać brak poprawy sytuacji materialnej, ponieważ, ZUS ma 5 lat na wydanie decyzji w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia postojowego!

Jeśli zaś chcesz się dowiedzieć, czy świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcy, który pobiera zasiłek macierzyński? – zapoznaj się z artykułem, który jest tutaj.

[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_style=”bordered” shadow=”shadow-down-left” rounded_corners=”rounded-5″ icon_size=”large” icon_url=”https://e-prawopracy.pl/wp-content/uploads/2016/07/koperta-01.png”]Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: [email protected] [/otw_shortcode_info_box]


  Skorzystaj z porady

  Bardzo polecam Panią Katarzynę. Pełen profesjonalizm, wsparcie oraz wiedza. Dziękuję za pomoc w mojej sprawie. Dzięki Pani Katarzynie wygrałam sprawę z ZUSem.

  Anna Brożyńska Avatar Anna Brożyńska

  Bardzo serdecznie poleca współpracę z p.Katarzyną Klembą . Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w sprawach związanych z ZUS-em Pani Mecenas jest rzeczowa i profesjonalna. Na każde pytanie odpowiada wyczerpująco i tak , żeby klient zrozumiał każdą zawiłość prawną. Nie ma się poczucia, że jest się pozostawionym z problemem. Moja sprawa została załatwiona pozytywnie za co bardzo dziękuje.

  Zbigniew Wajszczuk Avatar Zbigniew Wajszczuk

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *