Znamy już całość możliwego na dzień dzisiejszy wsparcia dla osób samozatrudnionych.

Sposób wprowadzania tarczy antykryzysowej, mnogość regulacji powoduje, iż nie jest łatwo zorientować się w uprawnieniach jakie nam przysługują.Uprawnienia te są w części wspólne dla wszystkich przedsiębiorców, w części niestety nie. Dlatego często powoduje to wiele pytań i wątpliwości.

Czas temu zaradzić! i podać konkretnie co poszczególnym kategorią przedsiębiorców przysługuje.

Ten konkretny artykuł jest dedykowany tzw. „samozatrudnionym” czyli osobom prowadzącym działalność gospodarczą i niezatrudniającym pracowników.

Jest też podobne wpisy dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających od 1 do 9 osób (tutaj) oraz wpis dla przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 osób.

Mam nadzieję, że ułatwi to odbiór i usystematyzuje informacje.

Zobacz czy wszystkie świadczenia są Ci znane i czy ze wszystkich możliwych już skorzystałaś/eś?

I. ZUS – zwolnienie o obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne dla samozatrudnionego (z limitem przychodu)

1. Jakich składek dotyczy zwolnienie i za jaki okres?

Możesz zostać zwolniony w całości z obowiązku opłacania nieopłaconych wszystkich składek na rzecz ZUSu należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Co ważne, zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych. Wyjątkiem są składki za marzec. Jeśli już je opłaciłeś, zwolnienie za marzec będziesz mógł uzyskać również.

Za kwiecień i maj jednak nie płać, jeśli chcesz żeby te składki zostały umorzone.

Możliwe jest także przedłużenie okresów zwolnienia z tytułu składek przez Radę Ministrów w razie przedłużania się stanu epidemii.

2. Dla kogo jest zwolnienie ze składek ZUS?

Ze zwolnienia możesz skorzystać jeśli jesteś przedsiębiorcą, który nie zatrudnia pracowników, o ile:

– prowadzisz działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.,

– przychód z działalności gospodarczej w pierwszym miesiącu , za który składany jest wniosek nie jest wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15.681,00 zł). Limit przychodów obowiązuje niestety, mimo obietnic jego zniesienia.

Przykładowo, jeśli wniosek składany będzie za okres od marca do maja 2020 r., warunek przychodu musi zostać spełniony w m-cu marcu 2020 r. Za późniejsze okresy nie będzie już weryfikowany.

Jeśli wniosek składany byłby tylko za maj to warunek przychodu musi zostać spełniony w maju 2020 r.

Ze zwolnienie ze składek ZUS nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia zalegali z opłacaniem należności z tytułem składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy (chyba że mają zawartą z ZUSem umowę o rozłożeniu należności z tytułu składek na raty i tą umowę realizują.)

Zwolnienie dotyczy nie tylko jednoosobowego przedsiębiorcy, ale także wspólników spółek osobowych i innych podmiotów traktowanych na potrzeby ubezpieczeń.

Ze zwolnienia z opłacania składek nie możesz skorzystać, jeśli korzystasz z ulgi na start.

Ze zwolnienia z opłacania składek możesz skorzystać, jeśli korzystasz z ulg w ramach Małego ZUS plus.

Zwolnienie w przypadku samozatrudnionych obejmuje składki opłacane od najniższej (ustawowej) podstawy wymiaru składek.

3. Jak skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest co do zasady przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Jeśli więc jesteś przedsiębiorcą jednoosobowym to zapewne na początku roku składasz jedną deklaracje, która w następnych miesiącach się z automatu dubluje. Jeśli jesteś w tej sytuacji nie musisz składać deklaracji musisz tylko:

 • złożyć do ZUS stosowny wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

Termin na jego złożenie masz do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wniosek znajdziesz tutaj:

RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek 

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

4. Skutki zwolnienie ze składek ZUS?

=>  zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec- maj 2020 r. w 100%

=> składki zwolnione z obowiązku ich opłacenia traktuje się jak składki opłacone, wobec czego przedsiębiorcy i osoby współpracujące zachowają ciągłość ubezpieczenia chorobowego i prawo do świadczeń.

=> zwolnienie z obowiązku opłacenia składek nie powoduje utraty prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Musisz jednak pamiętać, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie kontaktował się z Krajową Administracją Skarbową w celu weryfikacji wysokości przychodu określonego we wniosku.

W przypadku stwierdzenia, że występują rozbieżności których celem jest wprowadzenie w błąd ZUSu, będziesz zobowiązany jest do opłacenia należności z tytułu składek wraz z odsetkami za zwłokę. Będzie to miało również wpływ w takiej sytuacji na przerwanie ciągłości ubezpieczenia chorobowego i ewentualny brak prawa do pobieranych świadczeń

II. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionego bez limitu przychodów. 

1. Czym jest świadczenie postojowe?

Jest to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.

2. Dla kogo świadczenie postojowe?

Osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców

Do świadczenia postojowego mają również osoby o, które korzystają z Ulgi na start czy też  ulg w ramach Małego ZUS plus, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19.

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz, jeśli:

 • rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym albo
 • rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.;
 • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:

 • rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT;
 • nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Nie obowiązuje żaden limit przychodów z działalności, konieczny jest tylko i wyłącznie spadek o 15% przychodów.

3. Jak uzyskać świadczenie postojowe?

Aby otrzymać świadczenie postojowe musisz złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (wniosek RSP-D). Wniosek znajdziesz tutaj.

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Aby uzyskać drugi i trzeci raz świadczenie, musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

III. Pożyczka do 5000 zł dla przedsiębiorców

1. Na jaki cel jest ta pożyczka do 5000 zł?

Pożyczka do 5000 zł ma umożliwić Ci pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej takich jak podatki, składki, koszty utrzymania lokalu czy zakupu materiałów do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie trzeba udowadniać na jakie cele wykorzystało się pożyczkę, podstawą będzie oświadczenie składane we wniosku.

2. Pożyczka do 5000 zł – kto może ją uzyskać?

O pożyczkę możesz się ubiegać jeśli jesteś przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. i jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą.

Czyli przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników (lub nie zatrudniał nikogo, czyli był tzw. samozatrudnionym)oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

Nie trzeba wykazywać żadnego spadku działalności czy utraty dochodów.

3. Kwota pożyczki i okres spłaty

Pożyczkę można uzyskać do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku.

Pożyczka do 5000 zł będzie niskooprocentowana.

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Pożyczka będzie udzielana jednorazowo.

Spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi  zamknąć się w 12 miesiącach.

4.Kiedy nie będziesz zwracać pożyczki?

Pożyczka wraz z odsetkami na Twój wniosek będzie podlegać umorzeniu (nie trzeba jej zwracać) pod warunkiem, że będziesz prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

We wniosku o umorzenie, który należy złożyć w terminie 14 dni od zakończenia tego okresu 3 miesięcy od dnia udzielania pożyczki, oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Można jednocześnie ubiegać się o pożyczkę i równocześnie skorzystać ze zwolnienia z konieczności opłacania składek ZUS i świadczenia postojowego.

5. Pożyczka do 5000 zł – jak się o nią ubiegać?

Wniosek o pożyczkę̨ przedsiębiorca trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek możesz złożyć również w postaci elektronicznej przez platformę praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.

W przypadku wysyłki przez platformę praca.gov.pl, wniosek trzeba opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

IV. Dofinansowanie dla samozatrudnionego do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc tarczy antykryzowej).

1.Dla kogo, na co i od kogo dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej możesz otrzymać jeśli jesteś:

=> przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym pracowników,

=> u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;

=> i który nie spełnia warunków do ogłoszenia upadłości oraz nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, opłacaniu składek na ubezpieczenia ZUS

Dofinansowanie to przyznaje się na podstawie zawartej umowy ze starostą.

Jeśli chcesz otrzymać owe dofinansowanie masz obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Nie możesz też otrzymać owego dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które już zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

2. Spadek obrotów gospodarczych – co to oznacza?

Spadek obrotów gospodarczy to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych 2019 r.

3. W jakiej wysokości jest przyznawane dofinansowanie i na jaki okres?

Od wysokości spadku obrotów zależy wysokość przyznanego przez starostę̨ dofinansowania:

 1. spadek obrotów o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia tj. 1300 zł;
 2. spadek obrotów o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w kwocie 70% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie tj. 1820 zł;
 3. spadek obrotów o co najmniej 80% – dofinansowanie może być́ przyznane w kwocie 90% minimalnego wynagrodzenia tj. 2340zł;

Dofinansowanie przyznaje się̨ na okres maksymalnie 3 miesięcy, od miesiąca złożenia wniosku.

4. Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności. 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego (miejskiego) urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

Wniosek możesz złożyć również w postaci elektronicznej przez platformę praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.

W przypadku wysyłki przez platformę praca.gov.pl, wniosek trzeba opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

We wniosku przedsiębiorca oświadcza m.in. o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy (czyli m.in. opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych nie przekracza trzech miesięcy), niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek (do końca III kwartału 2019 r).

[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_style=”bordered” shadow=”samonaśladownictw” rounded_corners=”rounded-5″ icon_size=”large” icon_url=”https://e-prawopracy.pl/wp-content/uploads/2016/07/koperta-01.png”]Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: [email protected] [/otw_shortcode_info_box]


  Skorzystaj z porady

  Natychmiastowa odpowiedź online. W sprawie problemu prawnego - rzetelna porada. Człowiek wie na czym stoi i to wszystko za darmo. Bez naciągania. Gorąco polecam.

  Arkadiusz Copija Avatar Arkadiusz Copija

  Serdecznie polecam usługi Pani Mecenas.Profesjonalna,empatyczna,skuteczna. Pozostaję z szacunkiem i wdzięcznością Teresa Markowska

  Teresa Drywa Avatar Teresa Drywa

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *