W ramach „pakietu pomocowego” przewidziano tzw. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w razie przestoju lub skrócenia czas pracy.

Dziś opiszę warunki jego uzyskania oraz drogę jaką należy przejść aby je otrzymać.

I. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w razie przestoju lub skrócenia czas pracy.

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, może ubiegać się o wypłatę środków z FGŚP celem dofinansowania wypłaty wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub skróconym wymiarem czasu pracy.

II. Jaki przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń?

Przedsiębiorca / Pracodawca może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń jeśli:

⇒ nie posiada zaległości w opłacaniu podatków i składek na FUS, FUZ, FPiFGŚP, FS do końca trzeciego kwartału 2019 r. oraz

nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia jego upadłości.

III. Kiedy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników przysługuje?

Dofinansowanie jest dla pracodawców objętych przestojem ekonomicznym lub skróconym wymiarem czasu pracy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych.

Czyli musi być spełniony warunek spadku obrotów i musi być on związany z przestojem ekonomicznym lub skróconym wymiarem czasu pracy.

1. Czym jest przestój i obniżenie wymiary czasu pracy?

Objaśnienia tego, czym jest przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy należy szukać w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy:

– przestojem ekonomicznym jest okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy,

– obniżony wymiar czasu pracy to obniżony przez pracodawcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika do połowy wymiaru czasu pracy.

Chodzi o przestój czy obniżenie wymiaru czasu pracy spowodowane sytuacją gospodarczą wywołaną COVID-19.

Z omawianego przepisu wynika, że chodzi o obniżenie wymiaru czasu pracy o maksymalnie 20%, ale nie więcej niż do wysokości połowy etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie pracownika po zmianach nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę proporcjonalne do wymiaru czasu pracy.

2. Jak rozumieć warunek spadku obrotów?

Do dofinansowania uprawniony jest pracodawca u którego wystąpił spadek obrotów nie mniejszy niż:

⇒ 15% w ciągu dowolnie wybranych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w stosunku do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2019 r. lub

⇒ 25% jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w stosunku do obrotów z miesiąca poprzedniego

IV. Komu i w jakiej wysokości Państwo dofinansuje wynagrodzenia?

Dofinansowanie przysługuje do wynagrodzeń nie tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, umowy, na podstawie której praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu wykonawca podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalno-rentowych.

Pracownikowi (zleceniobiorcy etc.) objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

4.1. Wysokość dofinansowania w przypadku samego przestoju bez obniżenia czasu pracy

Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju obejmujące połowę minimalnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanego dofinansowania, czyli 1.533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

4.2.Wysokość dofinansowania w przypadku obniżenia wymiary czasu pracy.

Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie Wysokość dofinansowania w przypadku samego przestoju bez obniżenia wynagrodzenia (zleceniobiorcy etc.) na zasadach opisanych niżej.

Wówczas, dofinansowanie z FGŚP wynosi do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanego dofinansowania, czyli 2.452,27 zł.

Dofinansowanie nie będzie przysługiwać do wynagrodzeń osób, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie przekroczyło 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto z poprzedniego kwartału (tj. 15.681,00 zł).

Jako że mamy już kwiecień, czyli II kwartał, ale nie znamy kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału tylko z IV kwartału 2019 r., na tę chwilę, należy posługiwać się liczbami dotyczącymi IV kwartału 2019 r. (tak jest we wpisie i takich danych używa, jak na razie, ZUS).

V. Jak ustalić warunki wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy?

Warunki wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawieranym przy udziale organizacji związkowych lub przedstawicieli pracowników.

Więcej na jego temat przeczytasz w artykule:

Tarcza antykryzysowa – prawo pracy (Zmiany w zakresie warunków umów o pracę, elastyczny czas pracy)

Podjęte porozumienie pracodawca musi przekazać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Dofinansowanie przysługuje przez okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może przedłużyć ww. okres w razie zaistnienia takiej potrzeby.

VI. Instrukcja – Jak skorzystać z dofinansowania? 

Aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i innych zatrudnianych osób:

 1. pracodawca musi zawrzeć porozumienie z organizacjami związkowymi bądź przedstawicielstwem pracowników w przedmiocie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (kopię porozumienia składa się wraz z wnioskiem),
 2. porozumienie należy zgłosić do właściwego okręgowego inspektora pracy,
 3. pracodawca musi ustalić, że wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych według wskazówek zawartych w ustawie,
 4. pracodawca musi ustalić, że nie zalega z regulowaniem obowiązków podatkowych i zusowskich do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 5. pracodawca składa wniosek do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy (w rzeczywistości, obsługą wniosków zajmują się wojewódzkie urzędy pracy).

Przejrzystą skróconą instrukcje opublikowało również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wklejam poniżej:

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jak podaje tez Ministerstwo wnioski o dofinansowanie można składać online 

VII. Dofinansowanie – umowa końcowa ale kluczowa

Chciałabym dodać, że art. 7 – 16 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy stosuje się odpowiednio do wypłaty dopłaty.

Z tego względu chciałabym zwrócić uwagę na to przedsiębiorca, który otrzymał dopłatę do wynagrodzeń konkretnych pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika:

1) w okresie, na jaki przysługuje dopłata do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy oraz

2) w okresie przypadającym bezpośrednio po okresie, na jakie została udzielona dopłata, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Przeczytaj też mój ostatni artykuł na temat tarczy antykryzysowej, w której w sposób bardzo klarowany rozpisuje przykładowo zwolnienia ze składek ZUS czy świadczenia postojowe:

Tarcza antykryzysowa – Zwolnienie ze składek ZUS, wynagrodzenie postojowe, zasiłek opiekuńczy


  Skorzystaj z porady

  Pani Kasia pomogła nam wygrać przegraną sprawę z ZUSem o macierzyński w apelacji, polecamy ze szczerego serca!:)

  Daniel Pawłowski Avatar Daniel Pawłowski

  Bardzo profesjonalna i rzetelna pomoc. Współprace oceniam na bardzo wysokim poziomie, szybki kontakt, spokojne i miłe podejście do klienta z pełnym zaangażowaniem. Polecam bardzo gorąco.

  Doda K. Avatar Doda K.

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *