Długi w stosunku do ZUS – zarówno nieopłacone składki ZUS, jak i zobowiązanie Zusu do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków) a możliwość upadłości konsumenckiej.

Zadłużenie dotyka coraz więcej osób w Polsce. Gdy myślimy o długach, to kojarzą się one nam najczęściej z niespłaconymi kredytami czy pożyczkami. Jednak zadłużenie to również niezapłacone zobowiązania w stosunku do ZUS.

Czy nieopłacone składki względem ZUS czy też nienależnie pobrane świadczenia z ZUS, można umorzyć w drodze upadłości konsumenckiej?

Dziś postaram się odpowiedzieć na to i inne pytania.

Warto przypomnieć, że od 24 marca 2020 roku weszła w życie większość zmian związanych z nowelizacją prawa upadłościowego, znacznie ułatwiających możliwość uzyskania upadłości konsumenckiej.

Po tej dacie przedsiębiorcy i byli przedsiębiorcy mogą złożyć wnioski o ogłoszenie upadłości na takich samych zasadach jak konsumenci.

Zmiana ta powoduje zwiększenie liczby złożonych wniosków, bowiem dotychczas, głównie z uwagi na krótki termin na złożenie wniosku – 30 dni od dnia powstania niewypłacalności, procedura ta nie cieszyła się dużą popularnością wśród przedsiębiorców.

I. Nieopłacone składki ZUS a upadłość konsumencka?

Wiele osób rozważających złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są to osoby, które mają problem z nieopłaconymi składkami ZUS. Problem ten dotyka głównie przedsiębiorców lub byłych przedsiębiorców.

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą staje się automatycznie płatnikiem ZUS. Obowiązkowo musi on opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne, tj. składkę emerytalną, rentową, wypadkową i zdrowotną. Jedynie ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowe, przedsiębiorca może, ale nie musi się decydować, by je opłacać.

Kiedy nieopłacone składki ZUS się przedawniają? Przeczytasz o tym tutaj.

Dotychczas przepis ustawy prawo upadłościowe dotyczył wyłącznie osób fizycznych. Jednakże od 24 marca 2020 roku przepis ten obejmuje również przedsiębiorców oraz byłych przedsiębiorców starających się o oddłużenie.

Wspomniany przepis wymienia wszystkie przypadki zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu w drodze postępowania upadłościowego.

Są to następujące zobowiązania:

– o charakterze alimentacyjnym,

– wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,

– do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny i do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz

– których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Te zobowiązania nie podlegają umorzeniu w toku postępowania upadłościowego.

Jako że wśród wymienionych wyżej zobowiązań nie wymienia się zobowiązań względem ZUS, nieuregulowane w terminie zobowiązania składkowe bądź nieuregulowane zobowiązania składkowe w prawidłowej kwocie mogą być objęte planem spłaty.

Tym samym nieopłacone składki ZUS podlegają umorzeniu w drodze postępowania upadłościowego w stosunku do konsumentów, a co za tym idzie od 24 marca 2020 roku również w stosunku do przedsiębiorców i byłych przedsiębiorców.

II. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ZUS a upadłość konsumencka?

Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się kwoty świadczeń:

– wypłaconych mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do ich pobierania,

– przyznanych lub wypłaconych na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia.

Zgodnie z ustawą „osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego”, chyba że „osoba pobierająca świadczenie zawiadomiła organ wypłacający te świadczenia o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a świadczenia nadal były wypłacane, to kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi bez odsetek”.

O tym kiedy warto powalczyć z decyzją ZUS zobowiązującą do zwrotu świadczeń, dowiesz się z artykułu, który znajdziesz tutaj.

Przykładowo, jeśli ZUS stwierdzi, że przedsiębiorca wykonywał pracę w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby, zobowiąże przedsiębiorcę do zwrotu zasiłku chorobowego, który jest „nienależnie pobranym świadczeniem”.

Podobnie, jeśli ZUS zakwestionuje działalność gospodarczą, czy też nie uzna umowy o pracę. W takich sytuacjach też zobowiąże do zwrotu (według ZUS) nienależnie pobranego zasiłku chorobowego, macierzyńskiego.

ZUS wydaje decyzję administracyjną, mocą której zobowiązuje osobę ubezpieczoną do zwrotu pobranych zasiłków / świadczeń

Wobec tego, że katalog zobowiązań niepodlegających umorzeniu jest zamknięty, należy przyjąć, że nienależnie pobrane świadczenia od ZUS również podlegają umorzeniu w toku postępowania upadłościowego.

Podsumowując, nienależnie pobrane świadczenia z ZUS mogą podlegać umorzeniu w toku postępowania upadłościowego.

Tym samym warto rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku posiadania znacznego długu w stosunku do ZUS. Oczywiście nie jest to rozwiązanie dla wszystkich, nie jest pozbawione wad ale jeśli masz spory dług w ZUS, warto rozważyć taką możliwość.

O upadłości konsumenckiej przeczytasz zaś sporo na moim drugim blogu.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl


  Skorzystaj z porady

  Bardzo profesjonalne podejście do klienta i duża wiedza w zakresie prawa pracy. Zdecydowanie polecam.

  Adrian Koper Avatar Adrian Koper

  Rzetelna, profesjonalna, życzliwa i bardzo kontaktowa. Gorąco zachęcam osoby w potrzebie, do skorzystania z jej porad i usług. Pani Mecenas mój problem wyjaśniła mi bardzo wyczerpująco i poparła rzetelnymi przykładami. Współpracę oceniam na wysokim poziomie, a my z niecierpliwością czekamy na dalsze kroki w Sądzie. Bardzo dziękuję Pani Mecenas za wsparcie. Beata z Patrykiem

  Beatka Reszetko Avatar Beatka Reszetko

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *