W dzisiejszym wpisie przedstawię podstawowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólników spółek osobowych.

Kiedy i od kiedy wspólnicy spółek osobowych – jawnej, partnerskiej, komandytowej opłacają składki ZUS? Na jakich zasadach? W jakiej wysokości?

W tym miejscu dodam, że podleganie ubezpieczeniom społecznym skutkuje również podleganiem ubezpieczeniu zdrowotnemu.

O opłacaniu składki zdrowotnej na zasadach wprowadzonych Polskim Ładem już pisałam na blogu w kilku wpisach, pierwszy z nich znajdziesz tutaj.

I. Okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym – czyli w jakich okresach podlegają pod ZUS wspólnicy spółek osobowych?

Jakie mamy rodzaje spółek i ich podział?

Na to pytanie znajdziesz odpowiedzi w artykule, który znajdziesz tutaj. 

Ja w artykule skupię się na przedstawieniu Ci zawiłości związanych ze składkami ZUS w spółach osobowych. W kolejnym wpisie opiszę spółki kapitałowe.

Od 18 września 2021 r. obowiązują następujące okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólników spółek osobowych: jawnej, partnerskiej i komandytowej, którzy są osobami fizycznymi:

⇒ od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce,

⇒ do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce.

Wspólnicy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę:

⇒ od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,

⇒ do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania tej działalności.

Musisz mieć na uwadze to, że to spółka jawna, partnerska lub komandytowa prowadzi przedsiębiorstwo, a więc działalność gospodarczą, pod własną firmą i w związku z tym to spółce przysługuje status przedsiębiorcy, a więc to spółka, a nie wspólnicy, zakładają / zawieszają / zamykają wykonywanie działalności gospodarczej.

II. Jakie składki społeczne opłacają wspólnicy spółek jawnej, partnerskiej i komandytowej?

Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, na gruncie ubezpieczeń społecznych, wspólnicy ww. spółek, będący osobami fizycznymi, są uważani za osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą, czyli za jednoosobowych przedsiębiorców.

Wspólnicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Wspólnicy mogą dobrowolnie podlegać do ubezpieczenia chorobowego.

Wspólnicy ww. spółek opłacają takie same składki społeczne jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Mam tu na myśli składki, o których mowa w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 i 5a, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Składki na ubezpieczenia społeczne obliczane są od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, która wynosi w 2022 r. 5.922,00 zł. Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 3.553,20 zł.

Oczywiście, wspólnik może opłacać składki społeczne od wyższej podstawy wymiaru składek. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje górną granicę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.

Jeżeli wspólnik zdecyduje się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być wyższa od kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

W praktyce, maksymalna podstawa wymiaru składek może wynosić 14.805,00 zł.

Poniżej zamieszczam informację, jakie są stawki poszczególnych składek:

– składka emerytalna – 19,52%,

– składka rentowa – 8,00%,

składka chorobowa – 2,45%,

– składka wypadkowa – 1,67%,

– składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 2,45%.

III. Czy wspólnicy ww. spółek mogą skorzystać z preferencyjnych form oskładkowania?

Nie.

Wspólnicy ww. spółek nie mogą skorzystać, ani z ulgi na start przewidzianej ustawą – Prawo przedsiębiorców (art. 18a), ani z niższych składek społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 18a).

Preferencyjne zasady opłacania składek społecznych przewidziane są dla jednoosobowych przedsiębiorców, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wspólnik spółek jawnej, partnerskiej lub komandytowej nie jest jednoosobowym przedsiębiorcą, a jest jedynie traktowany jak jednoosobowy przedsiębiorca w zakresie ubezpieczeń społecznych. Z tego powodu, taki wspólnik nie być zwolniony z opłacania składek społecznych lub opłacać ich w niższej wysokości.

IV. Kto jest płatnikiem składek ZUS w spółkach osobowych?

Płatnikami składek (składek społecznych, składki zdrowotnej, składki na FP i FGŚP) są sami wspólnicy.

Powinni się oni zgłosić do ZUS na druk ZUS SFA jako płatnicy składek.

Dodatkowo, wspólnicy powinni osobno zgłosić się do ZUS w charakterze ubezpieczonych składając druk:

– ZUS ZUA – jeśli wspólnik zgłasza się do ubezpieczeń społecznych albo

– ZUS ZZA – jeśli wspólnik zgłasza się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ww. zgłoszenia powinny zostać dokonane w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Przykładowo, jeśli spółka jawna zostanie zarejestrowana w KRS 28 lutego 2022 r. to zgłoszenie powinno zostać dokonane najpóźniej 7 marca 2022 r.

Wspólnicy w pełni finansują składki, które są zobowiązani opłacać do ZUS.

Wynika to z art. 16 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe:

1) osób prowadzących pozarolniczą działalność,

2) osób, o których mowa w art. 7,

finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni.

Właściwy kod tytułu ubezpieczeń, jaki powinien znaleźć się na formularzach składanych do ZUS, to 0543.

V. Spółka komandytowo-akcyjna a ZUS

W świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ani komplementariusz, ani akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie jest uważany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność.

W konsekwencji, wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej nie podlega obowiązkowym ani dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym, jak też nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

VI. Podsumowanie – ZUS w spółkach osobowych

W dzisiejszym wpisie przedstawiłam podstawowe informacje na temat obowiązku ubezpieczeń wspólników wymienionych spółek osobowych.

Jeśli masz inne pytania dotyczące zgłoszenia wspólnika do ZUS, polecam skontaktowanie się z biurem rachunkowym lub prawnikiem.

[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_style=”bordered” shadow=”samonaśladownictw” rounded_corners=”rounded-5″ icon_size=”large” icon_url=”https://e-prawopracy.pl/wp-content/uploads/2016/07/koperta-01.png”]Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji,  napisz do mnie na adres: [email protected] [/otw_shortcode_info_box]

Photo by Alejandro Escamilla on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Polecam z całego serca. Dzięki Pani Katarzynie wygrałem sprawę, która wydawała mi się beznadziejna. Pani Katarzyna jest najlepsza w sprawach z ZUS. Udziela wyczerpujących, merytorycznych odpowiedzi. Zna się na rzeczy. Jest specjalistą w tym co robi. Ma ogromną wiedzę i doświadczenie. ZUS w starciu z Panią Kasia nie ma szans :) Wszystkim gorąco polecam.

  Fiku Miku Avatar Fiku Miku

  Polecam serdecznie Kancelarię Pani Katarzyny .

  Karolina Figiel Avatar Karolina Figiel

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *