W zezwoleniu na pracę czy zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę wskazane jest m.in. wynagrodzenie cudzoziemca.

Czy pracodawca powierzający wykonywanie pracy temu cudzoziemcowi może swobodnie zmienić wysokość tego wynagrodzenia? Czy zmiana wynagrodzenia cudzoziemcowi wiąże się utratą zezwolenia na pracę?

I. Treść zezwolenia na pracę

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca powierzający wykonywanie pracy ubiega się o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

We wniosku o takie zezwolenie na pracę podaje się informacje dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi. Wśród wymaganych informacji jest ta o wysokości wynagrodzenia określonego stawką godzinową lub miesięczną.

Zezwolenie na pracę wydawane jest przez właściwego wojewodę. Jeżeli wysokość wynagrodzenia zaproponowana we wniosku odpowiada wymaganiom stawianym w art. 88c tej ustawy (m.in. wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę), zgłoszone wynagrodzenie wpisywane jest w zezwoleniu na pracę.

Zgodnie z art. 88f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zezwolenie na pracę (decyzja administracyjna) określa:

– podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

– stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca,

– najniższe miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca na danym stanowisku,

– wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu,

– rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz

– okres ważności zezwolenia.

W zezwoleniu na pracę wojewoda określa więc najniższe miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca.

Szerzej o tym jak zatrudnić cudzoziemca dowiesz się z artykułu, który znajdziesz tutaj.

II. Podwyżka dla cudzoziemca – czy jest możliwa?

Jako że zezwolenie na pracę określa najniższe miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca, dopuszczalne jest, bez konieczności ubiegania się o nowe zezwolenie, podwyższenie tego wynagrodzenia. Nie trzeba również powiadamiać wojewody o wzroście wynagrodzenia.

Art. 88i wyżej wymienionej ustawy zawiera katalog okoliczności, które mogą uzasadniać utratę ważności zezwolenia na pracę. Zwiększenie wynagrodzenia wskazanego w zezwoleniu nie stanowi jednej z nich, a w takim razie w tym zakresie pracodawcy pozostawiono swobodę.

Dodam również, że wspomniana podwyżka wynagrodzenia nie może wiązać się ze zmianą pozostałych warunków zatrudnienia.

Za wyższym wynagrodzeniem nie może iść zwiększenie liczby przepracowanych godzin lub wymiaru czasu pracy – każda, bowiem, zmiana w zakresie liczby godzin pracy lub wymiaru czasu pracy wiąże się z koniecznością uzyskania nowego zezwolenia na pracę.

III. Obniżenie wynagrodzenia cudzoziemca – czy jest możliwe?

Podmiot powierzający wykonywanie pracy nie może obniżyć wynagrodzenia cudzoziemca w stosunku do wysokości wskazanej w zezwoleniu na pracę. Nosiłoby to wówczas znamiona powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zasygnalizuję także, że jeśli w zezwoleniu na pracę wyjściowe wynagrodzenie jest wyższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikającego z umowy o pracę, również niedopuszczalne jest obniżenie cudzoziemcowi wynagrodzenia poniżej najniższego wynagrodzenia określonego w zezwoleniu na pracę, choćby to obniżone wynagrodzenie nadal było wyższe niż minimalne, ustawowe wynagrodzenie za pracę.

IV. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę i oświadczenia o powierzeniu pracy a zmiana wynagrodzenia cudzoziemcowi.

Powyższe zasady znajdują zastosowanie także do oświadczeń o powierzeniu pracy. Analogicznie należy postępowań w przypadku jednolitego zezwolenia – zezwolenia na pobyt i pracę.

V. Zmiana wynagrodzenia cudzoziemcowi – podsumowanie

Dzisiejszy wpis przekazuje podstawowe informacje związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia cudzoziemców.

Jeśli posiadasz pytania związane z poruszonym tematem, zachęcam skonsultowania ich z osobami zajmującymi się tematyką zatrudniania cudzoziemców.

icon
Jeśli potrzebujesz porady prawnej, indywidualnej konsultacji, interesuje Cię doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców to napisz do mnie na adres: kancelaria@klemba.pl

Photo by Christine Roy on Unsplash

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *