Od nowego roku weszły w życie spore zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

Pierwszy wpis na ten temat znajduje się już na blogu:

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 01 stycznia 2018

W dzisiejszym aktualizuje informacja dotyczące zatem informacje zamieszczane na moim blogu dotyczące procedur zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018r..

I. Jak zatrudnić cudzoziemca po 1 stycznia 2018r.? Zmiany typów zezwoleń.

Przede wszystkim zmianie uległy typy zezwoleń na pracę, aktualnie możemy wyróżnić:

 • A – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • B – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
 • C – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego,
 • D – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
 • E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4;
 • S – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (praca sezonowa).

II. Pozwolenia na pracę sezonową.

W kwestii wydawania zezwoleń dotyczących pracy sezonowej cudzoziemców wskazania wymaga przede wszystkim, że rodzaj powierzonej pracy nie jest tu obojętny, bowiem musi się ona pokrywać z PKD określonymi w rozporządzeniu.

Należą do nich m.in.:

 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • Pola kempingowe, pola namiotowe,
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
 • Ruchome placówki gastronomiczne,
 • Uprawy rolne,
 • Chów i hodowla zwierząt,
 • Łowiectwo,

To pozytywna zmiana w stosunku do obowiązujących regulacji, które zezwalały na maksymalnie 6-miesięczny pobyt w Polsce.

Dodatkowo powierzający pracę będzie mógł, pod pewnymi warunkami, powierzyć cudzoziemcowi pracę innego rodzaju niż wykonywana w ramach działalności sezonowej, ale na okres nie dłuższy niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia.

Zezwolenie na pracę sezonową będzie można otrzymać po spełnieniu dwóch warunków:

 • należy zaoferować cudzoziemcowi wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie innych pracowników wykonujących taką samą pracę oraz
 • udowodnić, że nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

III. Jak zatrudnić cudzoziemca po 1 stycznia 2018r.? Zmiany w oświadczeniach. Zmiany w procedurze zatrudniania cudzoziemców.

Kolejną zmianą jest to, iż od 1 stycznia 2018 roku dotychczasowe oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie sezonowych wykonywanych przez obywateli tych samych 6 państw (Ukraina, Białoruś, Gruzja, Armenia, Mołdawia, Rosja) – do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Jednocześnie istnieje możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich. Nadal sprawy te będą prowadziły powiatowe urzędy pracy.

Nowelizacja wprowadziła procedurę dwuetapową w kwestii zatrudniania cudzoziemców:

 • najpierw pracodawca składa wniosek, który jest wpisywany przez starostę do ewidencji, otrzymując zwrotne potwierdzenie;
 • następnie dopiero po przyjeździe cudzoziemca do kraju składana jest reszta dokumentów i wydawane jest zezwolenie na pracę.

Nowością jest także uprawnienie przyznane staroście w zakresie możliwości odmowy dokonania wpisu wniosku do ewidencji w sytuacji, gdy uzna że wniosek składany jest dla pozoru.

Nadto na pracodawców nałożono dodatkowe obowiązki informacyjne – poinformowanie urzędu o przyjeździe cudzoziemca do kraju, jego adresie zamieszkania oraz podjęciu przez niego pracy (w terminie 7 dni).

Pracodawca musi także zawrzeć z cudzoziemcem umowę na piśmie i przetłumaczyć ją.

Musi ona odpowiadać charakterowi pracy, oraz opiewać co najmniej na minimalne wynagrodzenie. Przez cały okres trwania zatrudnienia należy przechowywać dokumenty pobytowe cudzoziemca.

Nowe przepisy pozwolą kontrolować oświadczenia składane przez pracodawców. Przede wszystkim firmy będą musiały informować, czy cudzoziemiec, który przyjechał do Polski w ramach uproszczonej procedury, rzeczywiście podjął pracę.

Zmianie uległy także kwestie dotyczące opłat związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Aktualnie kształtują się one w następujący sposób:

 • 50 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
 • 100 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące;
 • 200 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej;
 • 30 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową;
 • 30 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.

W przypadku, gdy składasz wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę odpowiednio należy zapłacić ½ wysokości danej opłaty (dot. Powyższych przypadków od 1-3). Natomiast w sytuacji, gdy składamy wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową dokonujemy wpłaty w wysokości 30,00 złotych.

Rozporządzenie regulujące powyższe kwestie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

icon
Jeśli potrzebujesz porady prawnej, indywidualnej konsultacji, wsparcia w legalizacji pracy cudzoziemców lub interesuje Cię szkolenie z zakresu zatrudniania cudzoziemców to napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

  Skorzystaj z porady

  Pani Mecenas jako profesjonalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych udziela porad kompleksowo oraz wyczerpująco. Jest prawnikiem mówiącym ludzkim, zrozumiałym językiem. Jako klient zyskałam rozwiązanie problemu, spokój i poczucie ze ktoś naprawdę zainteresował się moim problemem i chce dobrze doradzić. Jeśli ktoś szuka solidnego profesjonalisty już dłużej szukać nie musi.

  Ewelina Rykała Avatar Ewelina Rykała

  Wybrałam Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Klemba z uwagi na duże doświadczenie Pani w sprawach związanych z prawem pracy. Wszystkie dokumenty były przygotowywane rzetelnie i z doskonałą znajomością zarówno przedmiotu sprawy jak i aspektów prawnych. Polecam Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Klemba każdemu, komu zależy na fachowej i rzetelnej pomocy prawnej. Profesjonalne i rzetelne podejście. Serdecznie dziękuję i szczerze polecam!

  Nata Sa Avatar Nata Sa

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *