Początek lutego oznacza, że nie tylko zbliżają się walentynki, ale również termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za styczeń 2021 r.

Nie będzie niespodzianką fakt, iż w tym roku składki są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego, jednak, nie wzrosły one tak drastycznie jak w 2020 r. w porównaniu z 2019 r.

Poniżej zostaną zawarte informacje o tym, jak prezentują się wysokości składek w tym roku.  W artykule też opisuje na co są przeznaczane składki, czyli pisząc wprost – co mamy lub możemy mieć z tego, że je opłacamy.

W treści artykuły znajdziesz też wskazówki dotyczące optymalizacji składek ZUS. 

I. Składki ZUS – po co je w ogóle płacimy?

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych możemy wyróżnić kilka rodzajów składek – na fundusz emerytalny, rentowy, chorobowy, wypadkowy oraz składkę zdrowotną. Celem opłacania tych składek jest uzyskanie prawa do świadczeń należnych z każdego z wyżej wspomnianych funduszy.

Najwyższą składką jest składka emerytalna.

Jej opłacanie przez odpowiednio długi okres jest gwarancją uzyskania przez nas prawa do emerytury.

Należy wspomnieć że opłacanie składki emerytalnej ma znaczący wpływ na wysokość naszego świadczenia emerytalnego – im dłużej pracujemy, tym więcej składek gromadzimy na indywidualnym rachunku składkowym w ZUS, co zwiększa wysokość emerytury.

Drugą pod względem wielkości składek na ubezpieczenia społeczne jest składka na ubezpieczenie rentowe. Dzięki niemu mamy prawo do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Kolejną opłacaną składką jest składka chorobowa.

Dzięki temu, że jesteśmy objęci ubezpieczeniem chorobowym mamy prawo do pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w razie niezdolności do pracy z powodu choroby.

Dzięki opłacaniu składek chorobowych możemy również ubiegać się o zasiłek opiekuńczy czy zasiłek macierzyński

W trakcie naszej aktywności zawodowej najczęściej korzystamy z ubezpieczenia chorobowego. Od wysokości podstawy tego ubezpieczenia (wysokość tej podstawy jest pochodną podstawy do wszystkich ubezpieczeń społecznych), zależy również wysokość wypłacanych nam świadczeń z ubezpieczenia chorobowego(chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), czy to przez pracodawcę,czy przez ZUS.

Ubezpieczenie wypadkowe, jak łatwo się domyślić, zapewnia prawo do świadczeń w razie wypadku przy pracy.

W razie wystąpienia takiej sytuacji osoba ubezpieczona ma prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty z tytułu niezdolności do pracy, ale z ubezpieczenia wypadkowego, a nie chorobowego czy rentowego (świadczenia będące następstwem wypadku przy pracy są wyższe niż analogiczne świadczenia z ubezpieczenia chorobowego czy rentowego).

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje dostęp, co do zasady, do bezpłatnej opieki medycznej.

Warto wspomnieć o często pojawiającej się pomyłce – ubezpieczenie zdrowotne jest bardzo często mylone z ubezpieczeniem chorobowym (które, jak wcześniej wspominałam, nie zawsze jest obowiązkowe).

Rozwiewając wszelakie wątpliwości – ubezpieczenie chorobowe daje nam prawo do korzystania z zasiłków chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego. Ubezpieczenie zdrowotne (które jest obowiązkowe z każdego tytułu do ubezpieczeń) zapewnia nam bezpłatną służbę zdrowia.

Opłacamy także składki na Fundusz Pracy, którego głównym celem jest finansowanie zasiłków dla bezrobotnych oraz środków służących aktywizacji osób bezrobotnych, oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – służy on zaspokojeniu roszczeń pracowników w razie likwidacji zakładu pracy.

Opłacamy także składki na Fundusz Solidarnościowy – zasady są tutaj analogiczne jak w przypadku składek na Fundusz Pracy.Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oblicza się i opłaca łącznie.

Nie da się ukryć, że po zsumowaniu wszystkich składek i opłat, obciążenie przedsiębiorcy jest duże.

Chcesz poszukać optymalizacji składek ZUS? Zapraszam do artykułu:

Optymalizacja składek ZUS -czyli jak legalnie nie płacić ZUS-u, lub płacić go w niższej wysokości?

II. Wysokość składek ZUS od „normalnej” podstawy ZUS dla przedsiębiorców w 2021r.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy dla przedsiębiorców, którzy deklarują podstawę wymiaru składek nie niższą niż 3.155,40 zł

Składki w następujących wysokościach zapłacą przedsiębiorcy, dla których:

minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, FP, FS, FGŚP stanowi kwota 3.155,40 zł, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2021,

podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców kwota 4.242,38 zł, czyli 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2020 r.,:

⇒ składka emerytalna – 615,93 zł

⇒ składka rentowa – 252,43 zł

⇒ składka chorobowa – 77,31 zł (dobrowolne ubezpieczenie)

⇒ składka wypadkowa – 52,70 zł (zastosowana stopa procentowa w wysokości 1,67% właściwa dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób)

⇒ składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 77,31 zł

⇒składka zdrowotna – 381,81 zł (do odliczenia 328,78 zł)

Podsumowując, przedsiębiorcy opłacający składki na „normalnych” zasadach, od minimalnej podstawy, zapłacą w sumie 1.457,49 zł na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, w tym zawiera się składka na ubezpieczenie chorobowe, a bez składki chorobowej – 1.380,18 zł.

III. Wysokość składek ZUS od maksymalnej podstawy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dla przedsiębiorców w 2021r.

Wiem, że może to brzmieć jak herezja, że ktoś z własnej woli chce płacić wyższe składki ZUS na ubezpieczenia społeczne.

Jednakże zapewniam, że czasem ma to głęboki sens. Doskonale wiem, że nikt nie wierzy w wysokie emerytury i nie dlatego deklaruje i opłaca wyższe składki. Wyższa podstawa zasiłku chorobowego, macierzyńskiego może już przemawiać do większej ilości osób.

Tak jak napisałam wcześniej, wyższa podstawa do ubezpieczenia chorobowego to wyższa w przyszłości podstawa zasiłku chorobowego, macierzyńskiego.

W tym miejscu warto też zapoznać się z artykułem:

ZUS | Wysokość zasiłku dla przedsiębiorcy – od czego zależy?


Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli 13.147,50 zł w 2021 r. (250% kwoty 5.259,00 zł).

Składki w następujących wysokościach zapłacą przedsiębiorcy, dla których zadeklarują podstawę wymiaru składek społecznych w maksymalnej możliwej wysokości, czyli w kwocie 13.147,50 zł, a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4.242,38 zł:

⇒ składka emerytalna – 2.566,39 zł

⇒ składka rentowa – 1.051,80 zł

⇒ składka chorobowa – 322,11 zł (dobrowolne ubezpieczenie)

⇒ składka wypadkowa – 219,56 zł (zastosowana stopa procentowa w wysokości 1,67% właściwa dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób)

⇒ składka na Fundusz Pracy – 322,11 zł

⇒ składka zdrowotna – 381,81 zł (do odliczenia 328,78 zł)

Przedsiębiorcy opłacający składki od maksymalnej podstawy wraz dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zapłacą 4.863,78 zł tytułem składek.

IV. Wysokość składek ZUS 2021 od „preferencyjnej” podstawy ZUS 

Dobrą grafikę pokazującą możliwości preferencji w składkach ZUS zrobił sam ZUS w swoim poradniku:


Po kliknięciu w zdjęcie przejdziesz na stronę z poradnikiem ZUSu dotyczącym preferencji w składkach ZUS.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy dla tak zwanego „preferencyjnego ZUS” dla przedsiębiorców, którzy deklarują podstawę wymiaru składek nie niższą niż 840 zł.

Składki w następujących wysokościach zapłacą przedsiębiorcy, dla których:

– minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 840 zł, tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.,

– podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota 4.242,38 zł:

⇒ składka emerytalna – 163,97 zł

⇒ składka rentowa – 67,20 zł

⇒ składka chorobowa – 20,58 zł (dobrowolne ubezpieczenie)

⇒ składka wypadkowa – 14,03 zł (zastosowana stopa procentowa w wysokości 1,67% właściwa dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób)

⇒ składka zdrowotna – 381,81 zł (do odliczenia 328,78 zł)

Podsumowując, przedsiębiorcy opłacający składki na preferencyjnych zasadach, od minimalnej podstawy, zapłacą w sumie 647,59 zł na ubezpieczenia społeczne, w tym zawiera się składka na ubezpieczenie chorobowe, oraz na ubezpieczenie zdrowotne, , a bez składki chorobowej – 627,01 zł.

Składkę na Fundusz Pracy opłaca się dopiero, gdy podstawa wymiaru składek odpowiada co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, czyli nie opłaca jej przedsiębiorca rozliczający się na preferencyjnych warunkach.

V. Podsumowanie: Wysokość składki ZUS 2021 dla przedsiębiorców.

Podsumowując, przedsiębiorcy opłacający składki na „normalnych” zasadach, od minimalnej podstawy, zapłacą w sumie 1.457,49 zł na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, w tym zawiera się składka na ubezpieczenie chorobowe, a bez składki chorobowej – 1.380,18 zł.

Natomiast, przedsiębiorcy opłacający składki od maksymalnej podstawy zapłacą 4.863,78 zł na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, w tym zawiera się składka na ubezpieczenie chorobowe, a bez składki chorobowej – 4.541,67 zł.

Przedsiębiorcy opłacający składki na preferencyjnych zasadach, od minimalnej podstawy, zapłacą w sumie 647,59 zł na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, w tym zawiera się składka na ubezpieczenie chorobowe, a bez składki chorobowej – 627,01 zł.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Photo by Nick Fewings on Unsplash

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *