WYSOKOŚĆ SKŁADEK ZUS W 2019r.

Nieubłaganie zbliża się dla przedsiębiorców termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za styczeń 2019 r.

Składki jak co roku oczywiście są większe w porównaniu do poprzedniego roku. Co raczej nikogo z przedsiębiorców nie cieszy.

Poniżej zamieszczam informacje o wysokościach składek, jednakże nie ograniczę się tylko do podania ich wysokości, wyjaśnię też na co to wszystkie składki co do zasady „idą” i czy to wszystko ma sens.

Zrobimy to raz, a porządnie, czyli kompelksowo, czyli zgodnie ze stylem prezentowanym na blogu 🙂

I. Składki ZUS – po co je płacimy?

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych mamy kilka składek – na fundusz emerytalny, rentowy, chorobowy, wypadkowy oraz składkę zdrowotną.

Pomijając kwestię tego, że czy opłacanie składek jest obowiązkowe czy dobrowolne (kiedy indziej przedstawię zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne – czyli to czy i kiedy musimy opłacać wszystkie składki), opłacanie składek ma na celu uzyskanie prawa do świadczeń należnych z każdego z w/w funduszy.

Najwyższa jest składka emerytalna.Opłacanie tej składki przez odpowiednio długi okres, gwarantuje nie tylko uzyskanie prawa do emerytury, ale ma również wpływ na jej wysokość – im dłużej pracujemy, tym większa ilość składek gromadzona jest na indywidualnym rachunku składkowym w ZUS, co do zasady zwiększa wysokość emerytury.

Druga pod względem wielkości składek na ubezpieczenia społeczne jest składka na ubezpieczenie rentowe. Dzięki temu ubezpieczeniu można pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Opłacamy też składki chorobowe. Objęcie ubezpieczenie chorobowym pozwala na pobieranie zasiłku chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego w razie niezdolności do pracy z powodu choroby, w razie konieczności sprawowania opieki nad dziećmi czy innymi członkami rodziny – zasiłku opiekuńczego czy zasiłku macierzyńskiego w razie urodzenia dziecka czy jego adoptowania.

Tak naprawdę, przez okres aktywności zawodowej, najczęściej korzystamy z ubezpieczenia chorobowego.

Od wysokości podstawy na ubezpieczenie chorobowe (która jest pochodną podstawy do wszystkich ubezpieczeń społecznych), zależ też wysokość wypłacanegonam zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, czy to przez pracodawcę czy to przez ZUS

Ubezpieczenie wypadkowe,jak sama nazwa wskazuje, zapewnia prawo do świadczeń w razie poszkodowania w wypadku przy pracy. Wówczas, osoba ubezpieczona ma prawo do zasiłku chorobowego , świadczenia rehabilitacyjnego czy renty z tytułu niezdolności do pracy.

Opłaca się również składki na ubezpieczenie zdrowotne, co gwarantuje dostęp, co do zasady, do bezpłatnej opieki medycznej. Na marginesie, bardzo często mylone jest ubezpieczenie zdrowotne z chorobowym. Wprost więc napiszę, ubezpieczenie chorobowe (które nie zawsze jest obowiązkowe) daje nam prawo do korzystania z zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych. Ubezpieczenie zdrowotne zaś (które notabene jest obowiązkowe z każdego tytułu do ubezpieczeń) zapewnia nam bezpłatną służbę zdrowia (na którą oczywiście wszyscy narzekają 😉

Opłaca się także składki na Fundusz Pracy, z którego finansuje się zasiłki dla bezrobotnych, jak również finansuje się środki służące aktywizacji osób bezrobotnych. Opłaca się również składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który służy zaspokojeniu roszczeń pracowników w razie likwidacji zakładu pracy.

Suma summarum sporo tych ubezpieczeń i obciążeń jest dla przedsiębiorcy.

II. Wysokość składek ZUS od „normalnej” podstawy ZUS dla przedsiębiorców w 2019r.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy dla przedsiębiorców, którzy deklarują podstawę wymiaru składek nie niższą niż 2.859,00 zł

Składki w następujących wysokościach zapłacą przedsiębiorcy, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2.859,00 zł, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2019.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców kwota 3.803,56 zł, tj. 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2018 r., włącznie z wypłatami z zysku:

⇒ składka emerytalna – 558,08 zł

⇒ składka rentowa – 228,72 zł

⇒ składka chorobowa – 70,05 zł (dobrowolne ubezpieczenie)

⇒ składka wypadkowa – 47,75 zł (zastosowana stopa procentowa w wysokości 1,67% właściwa dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób)

⇒ składka na Fundusz Pracy – 70,05 zł

⇒składka zdrowotna – 342,32 zł (do odliczenia 294,78 zł)

Podsumowując, przedsiębiorcy opłacający składki na „normalnych” zasadach, od minimalnej podstawy, zapłacą w sumie 1.316,97 zł na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, w tym zawiera się składka na ubezpieczenie chorobowe, a bez składki chorobowej – 1.246,92 zł.


III. Wysokość składek ZUS od maksymalnej podstawy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dla przedsiębiorców w 2019r.

Wiem, że może to brzmieć jak herezja, że ktoś z własnej woli chce płacić wyższe składki ZUS na ubezpieczenia społeczne.

Jednakże zapewniam, że czasem ma to głęboki sens. Doskonale wiem, że nikt nie wierzy w wysokie emerytury i nie dlatego deklaruje i opłaca wyższe składki. Wyższa podstawa zasiłku chorobowego, macierzyńskiego może już przemawiać do większej ilości osób.

Tak jak napisałam wcześniej, wyższa podstawa do ubezpieczenia chorobowego to wyższa w przyszłosci podstawa zasiłku chorobowego, macierzyńskiego. Niedługo komleksowo opisze sposob obliczania podstawy zasiłku. Teraz odeśle Ciebie do artykułów, które są już na blogu, przykładowo: tutaj i tutaj

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11.912,50 zł w 2019 r. (250% kwoty 4.765,00 zł).

Składki w następujących wysokościach zapłacą przedsiębiorcy, dla których zadeklarują podstawę wymiaru składek w maksymalnej możliwej wysokości, czyli w kwocie 11.912,50 zł:

⇒ składka emerytalna – 2.325,32 zł

⇒ składka rentowa – 953,00 zł

⇒ składka chorobowa – 291,86 zł (dobrowolne ubezpieczenie)

⇒ składka wypadkowa – 198,94 zł (zastosowana stopa procentowa w wysokości 1,67% właściwa dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób)

⇒ składka na Fundusz Pracy – 291,86 zł

⇒ składka zdrowotna – 342,32 zł (do odliczenia 294,78 zł) (taka jak wyżej bo nie ma sensu zwiększać podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego)

Przedsiębiorcy opłacający składki od maksymalnej podstawy wraz dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zapłacą 4.403,33 zł na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

IV. Wysokość składek ZUS od „preferencyjnej” podstawy ZUS dla przedsiębiorców w 2019r.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy dla przedsiębiorców, którzy deklarują podstawę wymiaru składek nie niższą niż 675 zł.

O prefernecjach w opłacaniu składek ZUS pisałam w artyłach, które znajdziesz tutajtutaj.

Składki w następujących wysokościach zapłacą przedsiębiorcy, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 675,00 zł, tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców kwota 3.803,56 zł, tj. 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2018 r., włącznie z wypłatami z zysku:

⇒ składka emerytalna – 131,76 zł

⇒ składka rentowa – 54,00 zł

⇒ składka chorobowa – 16,54 zł (dobrowolne ubezpieczenie)

⇒ składka wypadkowa – 11,27 zł (zastosowana stopa procentowa w wysokości 1,67% właściwa dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób)

⇒ składka zdrowotna – 342,32 zł (do odliczenia 294,78 zł)

Podsumowując, przedsiębiorcy opłacający składki na preferencyjnych zasadach, od minimalnej podstawy, zapłacą w sumie 555,89 zł na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, w tym zawiera się składka na ubezpieczenie chorobowe, a bez składki chorobowej – 539,35 zł.

Składkę na Fundusz Pracy opłaca się dopiero, gdy podstawa wymiaru składek odpowiada co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, czyli nie opłaca jej przedsiębiorca rozliczający się na preferencyjnych warunkach.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 wynosi 142.950,00 zł – powyżej tej kwoty nie odprowadza się składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Warto wiedzieć, że od początku bieżącego roku istnieje Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Fundusz będzie zasilany z dwóch źródeł:

– obowiązkowej składki z „przekierowania” na Fundusz części składki na Fundusz Pracy w wysokości 0,15 % podstawy składki na Fundusz Pracy,

– daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy.

Zatem, co prawda, przedsiębiorcy nie płacą dodatkowej składki na SFWON, jednak, trzeba mieć świadomość, że część składki na Fundusz Pracy zasila SFWON.

V. Podsumowanie: Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2019r.

Podsumowując, przedsiębiorcy opłacający składki na „normalnych” zasadach, od minimalnej podstawy, zapłacą w sumie 1.316,97 zł na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, w tym zawiera się składka na ubezpieczenie chorobowe, a bez składki chorobowej – 1.246,92 zł.

Natomiast, przedsiębiorcy opłacający składki od maksymalnej podstawy zapłacą 4.403,33 zł na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, w tym zawiera się składka na ubezpieczenie chorobowe, a bez składki chorobowej – 4.111,47 zł.

Przedsiębiorcy opłacający składki na preferencyjnych zasadach, od minimalnej podstawy, zapłacą w sumie 555,89 zł na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, w tym zawiera się składka na ubezpieczenie chorobowe, a bez składki chorobowej – 539,35 zł.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl


Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *