Co zrobić gdy ZUS odmawia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy?

Wielu moich Klientów opisując swoje kontakty i problemy z ZUS, używają często słów: iż czują się bezsilni, przyparci do muru, mają wrażenie, że „walą głową w mur”.

Niestety niejednokrotnie zdarza mi się przyznać im racje. ZUS coraz intensywniej szuka oszczędności, niejednokrotnie kosztem osób, którym życie i tak już dało, kolokwialnie mówiąc „w kość”. W tym roku dużo jest decyzji odmawiających prawa do renty.

Dlatego temu tematowi poświęcony jest ten artykuł.

I. Kiedy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?

Co do zasady osobom niezdolnym do pracy przysługuje renta po spełnieniu ustawowo przewidzianych przesłanek tj:

⇒ uznanie danej osoby za niezdolną do pracy,

⇒ wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy, gdy niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie, np. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

⇒ została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,

⇒ spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz

⇒ legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny)  okresem składkowym i nieskładkowym.

I.I. Okres składkowy i nieskładkowy jaki jest wymagany do przyznania renty?

Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy.

Okres ten wynosi:

 • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
 • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
 • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
 • 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
 • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Warunek wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego nie jest wymagany od ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy z powodu skutków wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Okres wymaganych 5-ciu lat w odniesieniu do osób, u których niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 roku życia, musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przypadającego przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

Warunku dotyczącego posiadania pięcioletniego okresu składkowego i nieskładkowego w ciągu dziesięciolecia poprzedzającego dzień zgłoszenia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub dzień powstania niezdolności do pracy nie muszą spełnić osoby, które udowodnią okres składkowy,  wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn oraz zostaną uznane za całkowicie niezdolne do pracy.

Data powstania całkowitej niezdolności do pracy nie ma w tym przypadku znaczenia.

I.II. Niezdolność do pracy jako warunek konieczny przyznania prawa do renty.

Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat, co do zasady.

Jednak niezdolność do pracy można orzec na okres dłuższy niż 5 lat, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

Niezdolność do pracy orzeka się do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, w sytuacji, gdy u osoby zainteresowanej nadal stwierdza się niezdolność do pracy, osoba badana miała prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przez co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego i osobie badanej brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Do oceny czy dana osoba jest niezdolna do pracy decydujące znaczenie ma treść orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS lub w przypadku negatywnej dla danej osoby jego treści i złożenia w tym zakresie sprzeciwu następcze orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS.

II. Co zrobić gdy ZUS odmówi prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy?

Tym samym jeżeli złożyłeś wniosek do ZUS o przyznanie prawa do renty i orzeczeniem Lekarza Orzecznika stwierdzono, że nie jesteś osobą niezdolną do pracy – koniecznie wnieś sprzeciw w zakreślonym terminie – 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Jeżeli samodzielnie chcesz go sporządzić, wzór sprzeciwu znajdziesz w artykule:

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS – Wzór wniosku wraz z komentarzem

Wówczas orzeczenie wyda Komisja Lekarska ZUS, a na jej podstawie ZUS wyda decyzję odmowną lub przyznającą prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

II.I Odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty.

W przypadku negatywnej decyzji ZUS – przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji ZUS, do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 30 dni od dnia jej odebrania.

Jeżeli ponownie samodzielnie chcesz napisać odwołanie od decyzji ZUS, przykładowy wzór znajdziesz w artykule:

Wzór odwołania od decyzji ZUS wraz z praktycznym komentarzem

W odwołaniu należy wskazać przepisy prawa, które zostały przez organ rentowy naruszone. Nadto do odwołania należy załączyć zaświadczenia lekarskie czy dokumentację medyczną potwierdzające istnienie chorób i schorzeń.

Warto w odwołaniu sformułować także wnioski dowodowe na poparcie naszych twierdzeń. Mogą to być: zeznania skarżącego – zwłaszcza na okoliczność odczuwanych dolegliwości bólowych, opinie biegłych sądowych z określonej dziedziny medycyny, opinia z instytutu naukowego lub naukowo – badawczego (stosowane niezbyt często, przy rzadkich chorobach)  itp.

Warto także dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dana osoba je posiada. Co prawda samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest równoznaczne z orzeczeniem o niezdolności do pracy jako przesłance prawa do renty, jednakże może to pomóc uzyskać korzystne roztrzygnięcie.

Tylko na marginesie wskazania wymaga, iż zarówno wniesienie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS jak i wniesienie odwołania nie podlega opłatom – a tym samym warto zawalczyć o swoje prawa.

Warto też czasem dla własnego bezpieczeństwa i spokoju powierzyć swoje sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi.

[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_style=”bordered” shadow=”shadow-down-left” rounded_corners=”rounded-5″ icon_size=”large” icon_url=”https://e-prawopracy.pl/wp-content/uploads/2016/07/koperta-01.png”]Jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, chcesz powierzyć swoją sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi napisz do mnie na adres: [email protected] [/otw_shortcode_info_box]

  Skorzystaj z porady

  P. Katarzyno - nic dodać , nic ująć. To co ZUS wyrabia z ludźmi to jak sama Pani wie, i ja wiem, nie mieści się w głowie tym ludziom. Musimy o nich walczyć i walczymy, bo gdzie nie ma walki tam nie ma zwycięstwa. Dziękuję za pomoc klientom. Jesteśmy w jednej grupie walk o godność człowieka. ZUS w decyzjach mocny, w sądzie zazwyczaj nikogo nie ma z tej instytucji. Sami z siebie robią niekiedy farsę, nie wspominając o szarpaniu wizerunku urzędu, ale nic o nas bez nas. Polecam Panią Katarzynę od wschodu do zachodu i od północy do południa Polski. Pracujemy na efekty a te przychodzą z czasem. Jeśli potrzebujecie Państwo zbroi na walkę z ZUS - szukajcie w Łodzi :)

  Paweł S Avatar Paweł S

  Gorąco polecam Panią Katarzyne. Fachowa i dokładna porada,( gdzie nawet nie byłyśmy umówione). Odpowiedzila mi od razu na wszystkie pytania jakie mi się nasunęły. Bardzo Pani dziękuję jeszcze raz!

  ewelina domozych Avatar ewelina domozych

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *