Znamy już całość możliwego na dzień dzisiejszy wsparcia dla przedsiębiorców.

Sposób wprowadzania, mnogość regulacji powoduje, iż nie jest łatwo zorientować się w uprawnieniach jakie nam przysługują.

Dużo wiedzy jest już w moich artykułach na blogu poświęconych tarczy antykryzysowej, chciałam jednak usystematyzować i podać w jednym miejscu wszystkie elementy tarczy dla poszczególnych kategorii przedsiębiorców.

Oczywiście niektóre elementy pakietu są takie same dla wszystkich kategorii, niektóre jednak są tylko dedykowane niektórym. Powoduje to wiele pytań i wątpliwości.

Dlatego ten artykuł jest dedykowany tylko dla mikroprzedsiębiorców tj. przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń od 1 do 9 pracowników / zleceniobiorców.

Jest też wpis dedykowany tzw. samozatrudnionym, czyli przedsiębiorcą nie zatrudniających pracowników / zleceniobiorców – znajdziesz go tutaj. Będzie też artykuł dla przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 osób.

Mam nadzieję, że ułatwi to odbiór i usystematyzuje naszą wiedze.

Zobacz czy wszystkie świadczenia są Ci znane i czy ze wszystkich możliwych już skorzystałaś/eś?

I. ZUS – zwolnienie o obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

1. Jakich składek dotyczy zwolnienie i za jaki okres?

Możesz zostać zwolniony w całości z obowiązku opłacania nieopłaconych wszystkich składek na rzecz ZUSu należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. za siebie i osoby zgłoszone przez Ciebie do ubezpieczeń społecznych (pracowników, zleceniobiorców).

Co ważne, zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych. Wyjątkiem są składki za marzec. Jeśli już je opłaciłeś, zwolnienie za marzec będziesz też mógł uzyskać.

Za kwiecień i maj jednak nie płać, jeśli chcesz żeby te składki zostały „umorzone”.

Możliwe jest także przedłużenie okresów zwolnienia z tytułu składek przez Radę Ministrów w razie przedłużania się stanu epidemii.

2. Dla kogo jest zwolnienie ze składek ZUS?

Ze zwolnienia możesz skorzystać jeśli jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi działalność:

 • i przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

W przypadku mikroprzedsiębiorców nie obowiązuje żaden limit przychodów, żeby móc ze zwolnienie ze składek ZUS skorzystać. 

Do powyższych ilości osób wliczasz również siebie.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

3. Jak skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Musisz więc:

 • złożyć deklaracje rozliczeniowe za marzec, kwiecień, maj i 
 • złożyć do ZUS stosowny wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

Termin na jego złożenie masz do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wniosek znajdziesz tutaj:

RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek 

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Jeśli ZUS odmówi przyznania świadczenia, będzie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

4. Skutki zwolnienie ze składek ZUS?

=>  zwolnienie z obowiązku opłacenia za Ciebie i pracowników / zleceniobiorców należności z tytułu składek za okres marzec – maj 2020 r. w 100%

=> składki zwolnione z obowiązku ich opłacenia traktuje się jak składki opłacone, wobec czego przedsiębiorcy i osoby współpracujące zachowają ciągłość ubezpieczenia chorobowego i prawo do świadczeń, pracownicy i zleceniobiorcy oczywiście też.

=> zwolnienie z obowiązku opłacenia składek nie powoduje utraty prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

II. Świadczenie postojowe dla mikroprzedsiębiorcy 

1. Czym jest świadczenie postojowe?

Jest to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie możesz otrzymać dla siebie jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą, maksymalnie trzy razy.

2. Dla kogo świadczenie postojowe?

Osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców .

Do świadczenia postojowego mają również prawo osoby o, które korzystają z ulgi na start czy też ulg w ramach Małego ZUS plus, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19.

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:

 • rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym albo
 • rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.;
 • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:

 • rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT;
 • nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Nie obowiązuje żaden limit przychodów z działalności, konieczny jest tylko i wyłącznie spadek o 15% przychodów.

3. Jak uzyskać świadczenie postojowe?

Aby otrzymać świadczenie postojowe musisz złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (wniosek RSP-D). Znajdziesz go tutaj.

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Aby uzyskać drugi i trzeci raz świadczenie, musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.


III. Pożyczka do 5000 zł dla przedsiębiorców.

1. Na jaki cel jest ta pożyczka do 5000 zł?

Pożyczka do 5000 zł ma umożliwić Ci pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej takich jak podatki, składki, koszty utrzymania lokalu czy zakupu materiałów do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie trzeba udowadniać na jakie cele wykorzystało się pożyczkę, podstawą będzie oświadczenie składane we wniosku.

2. Pożyczka do 5000 zł – kto może ją uzyskać?

O pożyczkę możesz się ubiegać jeśli jesteś przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. i jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, czyli przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników (lub nie zatrudniał nikogo, czyli był tzw. samozatrudnionym)oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

Nie trzeba wykazywać żadnego spadku działalności czy utraty dochodów.

3. Kwota pożyczki i okres spłaty

Pożyczkę można uzyskać do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku.

Pożyczka do 5000 zł będzie niskooprocentowana.

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Pożyczka będzie udzielana jednorazowo.

Spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach.

4. Kiedy nie będziesz zwracać pożyczki?

Pożyczka wraz z odsetkami na Twój wniosek będzie podlegać umorzeniu (nie trzeba jej zwracać) pod warunkiem, że będziesz prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

We wniosku o umorzenie, który należy złożyć w terminie 14 dni od zakończenia tego okresu 3 miesięcy od dnia udzielania pożyczki, przedsiębiorca będzie musiał oświadczyć, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Można też jednocześnie ubiegać się o pożyczkę i równocześnie skorzystać ze zwolnienia z konieczności opłacania składek ZUS i świadczenia postojowego.

5. Pożyczka do 5000 zł – jak się o nią ubiegać?

Wniosek o pożyczkę̨ przedsiębiorca trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek możesz złożyć również w postaci elektronicznej przez platformę praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.

W przypadku wysyłki przez platformę praca.gov.pl, wniosek trzeba opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

IV. Dofinansowanie do części kosztów wynagrodzenia pracowników art 15g tarczy antykryzysowej

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, może ubiegać się o wypłatę środków z FGŚP celem dofinansowania wypłaty wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub skróconym wymiarem czasu pracy.

1. Jaki przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń?

Przedsiębiorca (pracodawca) może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń jeśli:

nie posiada zaległości w opłacaniu podatków i składek na FUS, FUZ, FPiFGŚP, FS do końca trzeciego kwartału 2019 r. oraz

 nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia jego upadłości.

2. Kiedy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników przysługuje?

Dofinansowanie jest dla pracodawców, którzy wprowadzili przestój ekonomiczny lub skrócony wymiar czasu pracy w zakładzie pracy z powodu spadku obrotów gospodarczych.

Czyli musi być spełniony warunek spadku obrotów i musi być on związany z przestojem ekonomicznym lub skróconym wymiarem czasu pracy.

2.1. Czym jest przestój i obniżenie wymiary czasu pracy?

Objaśnienia tego, czym jest przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy należy szukać w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy:

– przestojem ekonomicznym jest okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy,

– obniżony wymiar czasu pracy to obniżony przez pracodawcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika do połowy wymiaru czasu pracy.

Chodzi o przestój czy obniżenie wymiaru czasu pracy spowodowane sytuacją gospodarczą wywołaną COVID-19.

Przestój pociąga za sobą obniżenie wynagrodzenia, nie mniej niż o 50% i do granicy wynagrodzenia minimalnego.

Wymiar czasu pracy można obniżyć o maksymalnie 20%, ale nie więcej niż do wysokości połowy etatu. Obniżenie wymiaru czasu pracy może pociągać za sobą proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, ale nie musi. Jeśli zdecydujesz się na obniżenie wynagrodzenia, nie może ono być niższe niż wynagrodzenie minimalne proporcjonalne do wymiaru czasu pracy (tego obniżonego).

2.2. Jak rozumieć warunek spadku obrotów?

Do dofinansowania uprawniony jest pracodawca u którego wystąpił spadek obrotów nie mniejszy niż:

 15% w ciągu dowolnie wybranych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w stosunku do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2019 r. lub

 25% jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w stosunku do obrotów z miesiąca poprzedniego

3. Komu i w jakiej wysokości Państwo dofinansuje wynagrodzenia?

Dofinansowanie przysługuje do wynagrodzeń nie tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także przykładowo umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.

3.1. Wysokość dofinansowania w przypadku samego przestoju bez obniżenia czasu pracy

Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju obejmujące połowę minimalnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanego dofinansowania, czyli 1.533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

3.2.Wysokość dofinansowania w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy.

W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, dofinansowanie z FGŚP wynosi do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanego dofinansowania, czyli 2.452,27 zł.

Dofinansowanie nie będzie przysługiwać do wynagrodzeń osób, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie przekroczyło 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto z poprzedniego kwartału (tj. 15.681,00 zł).

Jako że mamy już kwiecień, czyli II kwartał, ale nie znamy kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału tylko z IV kwartału 2019 r., na tę chwilę, należy posługiwać się liczbami dotyczącymi IV kwartału 2019 r. (tak jest we wpisie i takich danych używa, jak na razie, ZUS).

4. Jak ustalić warunki wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy?

Warunki wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawieranym przy udziale organizacji związkowych lub przedstawicieli pracowników.

Jak to uczynić dowiesz się z artykułu, który znajdziesz tutaj.

5. Instrukcja – Jak skorzystać z dofinansowania? 

Aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i innych zatrudnianych osób:

 1. pracodawca musi zawrzeć porozumienie z organizacjami związkowymi bądź przedstawicielstwem pracowników w przedmiocie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (kopię porozumienia składa się wraz z wnioskiem),
 2. porozumienie należy zgłosić do właściwego okręgowego inspektora pracy,
 3. pracodawca musi ustalić, że wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych według wskazówek zawartych w ustawie,
 4. pracodawca musi ustalić, że nie zalega z regulowaniem obowiązków podatkowych i zusowskich do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 5. pracodawca składa wniosek do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy (w rzeczywistości, obsługą wniosków zajmują się wojewódzkie urzędy pracy).

V. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracodawców nie wprowadzających przestoju ekonomicznego ani obniżonego wymiaru czasu pracy (art. 15zzb tarczy antykryzysowej).

1. Dla kogo dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń od starosty?

Z dofinansowania może skorzystać:

=> przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników (mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą – czyli przedsiębiorcą zatrudniającym do 249 pracowników)

=> u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;

=> który nie wprowadza przestoju ekonomicznego ani obniżonego czasu pracy

=> i który nie spełnia warunków do ogłoszenia upadłości oraz nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, opłacaniu składek na ubezpieczenia ZUS

Dofinansowanie to przyznaje się na podstawie zawartej umowy ze starostą.

Jeśli chcesz otrzymać owe dofinansowanie masz obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie i w tym okresie masz obowiązek utrzymania zatrudnienia.

Nie możesz też otrzymać owego dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które już zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

2. Spadek obrotów gospodarczych – co to oznacza?

Spadek obrotów gospodarczy to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych 2019 r.

3. W jakiej wysokości jest przyznawane dofinansowanie i na jaki okres?

Od wysokości spadku obrotów zależy wysokość przyznanego przez starostę̨ dofinansowania:

 1. spadek obrotów o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia tj. 1300 zł;
 2. spadek obrotów o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w kwocie 70% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie tj. 1820 zł;
 3. spadek obrotów o co najmniej 80% – dofinansowanie może być́ przyznane w kwocie 90% minimalnego wynagrodzenia tj. 2340zł;

Kwota dofinansowania przysługuje na każdego pracownika.

Dofinansowanie przyznaje się̨ na okres maksymalnie 3 miesięcy, od miesiąca złożenia wniosku.

Dofinansowanie możesz otrzymać zarówno na pracowników jak i na zleceniobiorców.

4. Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego (miejskiego) urzędu pracy właściwego ze względu na swojąsiedzibę̨ lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wniosek możesz złożyć również w postaci elektronicznej przez platformę praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.

W przypadku wysyłki przez platformę praca.gov.pl, wniosek trzeba opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych

2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,

3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

4) posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;

5) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;

6) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;

7) numerze rachunku bankowego właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Co istotne oświadczenia powyższe składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

VI. Subwencje dla mikroprzedsiębiorców


Edit 29.04.2020: Artykuł poświęcony samym subwencją znajdziesz tutaj:

Tarcza finansowa – czyli dla kogo SUBWENCJE z Polskiego Funduszu Rozwoju?


Planowane jest uruchomienie wsparcia w postaci udzielania stosunkowo wysokich pożyczek z Polskiego Funduszu Rozwoju (nazywane są fachowo subwencjami finansowymi). Pożyczki mają być co do zasady bezzwrotne, ale będzie można ubiegać się o ich umorzenie do 75% wartości pożyczki.

Na stronie PFR prezentowane są aktualne informacje nt. wsparcia.

1. Kto może skorzystać z pożyczki PFR?

O subwencje będzie mógł ubiegać się przedsiębiorca, który:

– zatrudnia pracowników – od 1 do 9 (subwencje nie dotyczą samozatrudnionych),

– ma spadek obrotów o co najmniej 25% po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku,

– ma rezydencję podatkową w Polsce i

– rozliczał podatki za ostatnie dwa lata obrotowe w Polsce.

Spadek obrotów musi być związany z koronawirusem.

2. Cel subwencji?

Subwencja jest udzielana na pokrycie kosztów działalności gospodarczej (podobnie jak pożyczka w kwocie 5000,00 zł). 25% subwencji można wykorzystać na wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów.

3. Kwota subwencji

Kwotę subwencji liczy się tak: liczba zatrudnionych osób x kwota bazowa na 1 osobę.

Kwoty bazowe są zależne od wielkości spadku obrotów:

– 25-50% – 12000,00 zł,

– 50-75% – 24000,00 zł,

– powyżej 75% – 36000,00 zł.

4. Zwrot subwencji

Możesz nie zwrócić maksymalnie 75% subwencji, jeśli:

– będziesz kontynuował działalność przez 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji – 25% bezzwrotne,

– nie zmniejszysz zatrudnienia w tym samym okresie – 50%. Spadek zatrudnienia o 10% powoduje, że kwota umorzenia będzie 10% niższa (z tych 50%).

Spłata rozpoczyna się od 13. miesiąca po wypłacie subwencji. Spłacasz subwencję w ratach przewidzianych na 24 miesiące.

5. Jak skorzystać z subwencji?

Na ten moment jeszcze nie można wnioskować o subwencję. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem wybranych banków – oczywiście online. Na dokładne instrukcje musimy zaczekać.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *