Subwencje dla przedsiębiorców, czyli dodatkowe wsparcie poza tarczami 1.0 i 2.0 to temat na którego rozwinięcie czekają wszyscy przedsiębiorcy.

27 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska zaakceptowała rządowy program wsparcia

Tarcza finansowa rusza dzisiaj (tj. 29 kwietnia 2020r.). Jest to oficjalne uruchomienie wsparcia w postaci udzielania pożyczek z Polskiego Funduszu Rozwoju (nazywane są fachowo subwencjami finansowymi). Składanie wniosków będzie możliwe dziś od godz. 18 na stronach 17 banków, które podano na stronie internetowej PFR.

Pożyczki mają być co do zasady zwrotne, ale będzie można ubiegać się o ich umorzenie do 75% wartości pożyczki.

Dowiedz się co to są te subwencje i jak się o nie starać?

I. Kto może skorzystać z subwencji (pożyczki z PFR)?

Jak wskazuje PFR, z subwencji mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy te podmioty, które zatrudniają średniorocznie od 1 do 249 pracowników i spełniają kryterium rocznego obrotu/sumy bilansowej, o których mowa w ustawie – Prawo przedsiębiorców.

PFR wyraźnie zaznacza, że o subwencje nie może ubiegać się osoba samozatrudniona niezatrudniająca ani jednego pracownika.

Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w tym uwzględnia się pracowników opłacających samodzielnie składki na FUS i FUZ. Przy określaniu liczby pracowników pomija się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Status (mikro, MŚP) ustala się na dzień 31 grudnia 2019 r.

Jak wskazuje PFR w swoim poradniku: Pracownicy, którzy biorą udział przy wyliczeniu statusu mikrofirmy/MŚP, muszą być zgłoszeni do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, na dzień 31 grudnia 2019 r.

Który przedsiębiorca otrzymać może subwencje?

O subwencje będzie mógł ubiegać się mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca który:

– prowadził działalność gospodarczą 31 grudnia 2019 r.,

ma spadek obrotów o co najmniej 25% po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku,

– na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie ma zaległości w opłacaniu składek na FUS i podatków; za zaległość nie jest uważane rozłożenie płatności na raty bądź ich odroczenie,

– ma rezydencję podatkową w Polsce,

– rozliczał podatki za ostatnie dwa lata obrotowe w Polsce,

– wobec którego nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne na albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

O subwencje nie mogą się ubiegać m.in. instytucje kredytowe czy pożyczkowe, czy też zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Z indywidualnie dopasowanej oferty będą mogli skorzystać też duzi przedsiębiorcy – zatrudniający od 250 pracowników wzwyż. Indywidualne oferty mogą zostać skierowane także do małych i średnich przedsiębiorców, którzy zatrudniali powyżej 150 pracowników na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a roczny obrót za 2019 r. przekroczył 100.000.000 zł, których luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł, lub finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19. Konieczne będzie spełnienie również innych warunków.

O wsparciu skierowanym do ww. podmiotów nie będę pisać we wpisie, bowiem jasno wynika, że warunki udzielenia pomocy są ustalane każdorazowo z wnioskującym podmiotem.

II. Cel subwencji z tarczy finansowej

Subwencja jest udzielana na pokrycie kosztów działalności gospodarczej.

Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią szeroką i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej lub niezbędnych dla prowadzonej działalności, w tym – co do zasady – także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami.

25% subwencji można wykorzystać na wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów.

Całkowicie jest jednak zakazane przeznaczania środków z subwencji finansowej na jakiekolwiek płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

W umowach, jakie trzeba będzie podpisać, zostaną wskazane warunki wykorzystania czy też zwrotu subwencji.

III. Na jakie kwoty pomocy można będzie liczyć w ramach  subwencji?

Kwotę subwencji dla mikroprzedsiębiorcy liczy się tak: liczba zatrudnionych osób x kwota bazowa na 1 osobę.

Kwoty bazowe są zależne od wielkości spadku obrotów:

– 25-50% – 12000,00 zł,

– 50-75% – 24000,00 zł,

– powyżej 75% – 36000,00 zł.

Maksymalna wartość subwencji wynosi 324.000,00 zł.

Z wiadomości podanych na stronie PFR wynika, że na potrzeby ustalenia wielkości i umorzenia pożyczki, stan zatrudnienia liczy się w inny sposób aniżeli na potrzeby ustalenia statusu mikro, MŚP, bowiem w liczbie osób zatrudnionych uwzględnia się m.in. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, a także osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych.

W przypadku czynnych pracowników sumuje się wielkość etatów, a w przypadku pozostałych osób traktowane są one jak jeden etat (np. zleceniobiorca pracujący w tygodniu 10 godzin, a w miesiącu 40, jest traktowany jak jeden etat). Liczbę zatrudnionych liczy się na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

W przypadku małego i średniego przedsiębiorcy kwota subwencji uzależniona jest tylko od wielkości spadku obrotu:

– do 50% – 4% wartości przychodów za ostatni rok obrotowy, czyli 2019 r.

– od 50 do 75% – 6% wartości przychodów za 2019 r.,

– powyżej 75% – 8% wartości przychodów za 2019 r.

Maksymalna wartość subwencji wynosi 3.500.000,00 zł.

Jak rozumieć spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży):

Przez spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako:

⇒ stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego; lub

⇒ stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Rekomenduję dokładne zapoznanie się z instrukcją na stronie PFR.

Banki też udostępniają kalkulatory, które wyliczają możliwe subwencje (ja korzystam z konta firmowego w mbanku i mbanku udostępnił kalkulator tutaj).

IV. Zwrot subwencji – czy zawsze będzie trzeba oddać subwencje?

Przedsiębiorca, co do zasady, powinien zwrócić kwotę subwencji.

Spłata rozpoczyna się od 13. miesiąca po wypłacie subwencji. Subwencję spłaca się w ratach przewidzianych na 24 miesiące.

Mikroprzedsiębiorca może nie zwrócić maksymalnie 75% subwencji, jeśli:

– będzie kontynuował działalność przez 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji – 25% bezzwrotne,

– nie zmniejszy zatrudnienia w ww. okresie – 50%. Spadek zatrudnienia o 10% powoduje, że kwota umorzenia będzie 10% niższa (z tych 50%).

Mały lub średni przedsiębiorca również mogą nie zwracać maksymalnie 75% subwencji, jeśli:

– będzie kontynuował działalność przez 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji – 25% bezzwrotne,

– wykaże stratę na sprzedaży w wielkości powyżej 25% – 25% bezzwrotne,

– nie zmniejszy zatrudnienia w ww. okresie – 25% bezzwrotne.

Ww. kryteria badane są na koniec 12. miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

V. Jak skorzystać z subwencji?

Na stronie PFR wskazane są banki, za pośrednictwem których można składać elektroniczne wnioski o subwencje. Każdy przedsiębiorca powinien złożyć wniosek w banku, w którym już ma rachunek.

Informację o rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorca powinien otrzymać w ciągu 2 dni roboczych od jego przesłania.

Jeśli przedsiębiorca nie otrzyma subwencji lub otrzyma ją w niższej kwocie niż maksymalna będzie mógł złożyć wniosek odwoławczy za pośrednictwem banku, w którym złożony został wniosek.

Wsparcie z tzw. tarczy finansowej będzie można łączyć z innymi rodzajami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej takimi jak zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe.

W przypadku, gdy wsparcie w ramach Programu jest łączone z innymi rodzajami wsparcia związanego z COVID-19 stanowiącego pomoc publiczną, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800.000 EUR.


Zachęcam też Ciebie do zapoznania się z artykułami, opisującymi możliwe wsparcie dla konkretach kategorii przedsiębiorców:

⇒ jesteś samozatrudnionym? Artykuł dla Ciebie, jest tutaj:

Tarcza antykryzysowa dla samozatrudnionego – co wchodzi w pakiet pomocy?

⇒ jesteś mikroprzedsiębiorca, zatrudniającym od 1 do 9 pracowników / zleceniobiorców? Artykuł dla Ciebie jest tutaj:

Tarcza antykryzysowa dla mikroprzedsiębiorców – co wchodzi w pakiet?


Wiedzy na blogu o wsparciu dla przedsiębiorców jest naprawdę dużo ale też jeśli chcesz „skrojoną” dla siebie poradę zgłoś się po indywidualne wsparcie do mnie lub do innego specjalisty, który się w tych tematach specjalizuje.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl


Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *