Dzisiejszy wpis jest odpowiedzią na pytanie jednego z Klientów, brzmiące

Czy zajmując stanowisko dyrektora mam możliwość ubiegania się o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny. Mogę wykazać permanentny stan związany z pracą ponad 12h dziennie przez okres ostatniego 1,5 roku.

I. Kwintesencja wpisu:

Nie jest wykluczona możliwość dochodzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku osób zajmujących kierownicze stanowiska.

Utarło się w  powszechnej  świadomości, iż kierownikom czy osobom zajmującym wyższe stanowiska nie należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

Nie jest to do końca prawdziwe przekonanie.  

W ścisłym rozumieniu art. 1514 kodeksu pracy pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych nie mają prawa do wynagrodzenia, jak również czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych, chyba że przepracowane godziny przypadają w niedzielę lub święto. Wówczas powinni w pierwszej kolejności otrzymać cały dzień wolny, bez względu na liczbę przepracowanych godzin, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. Dopiero w przypadku nieudzielenia takiego dnia trzeba zapłacić im wynagrodzenie wraz z dodatkiem za godziny nadliczbowe.

II. Jak jednak rozumieć definicję pracownika zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy czy kierownika wyodrębnionych komórek organizacyjnych?

Przez pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy należy rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych.

W praktyce problematyczne okazuje się również zdefiniowanie pojęcia kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. W tym przypadku z pomocą przychodzi Sąd Najwyższy.

Za kierowników wyodrębnionych komórek uważa się tylko te osoby, które sprawują kontrolę i nadzorują czynności wykonywane przez podległy im personel.

Ugruntowanym stanowiskiem Sądu Najwyższego jest teza, w myśl której pracownikiem kierującym wyodrębnioną w strukturze zakładu pracy komórką organizacyjną, w rozumieniu Kodeksu pracy nie jest pracownik, który kieruje zespołem pracowników, przy jednoczesnym wykonywaniu pracy na równi z członkami takiego zespołu.

Ograniczenie, mówiące o braku prawa do wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach, nie będzie więc obowiązywało jeśli okaże się, że pracownik oprócz sprawowania nadzoru wykonuje jednocześnie pracę na równi ze swoimi podległymi pracownikami.

Nie jest również decydująca nazwa zajmowanego stanowiska, a zakres czynności wykonywany przez danego pracownika, faktycznie wykonywane obowiązki.

Aby osobę, której powierzono funkcję zarządczą, można było uznać za kierownika danej komórki, jej wyodrębnienie jako samodzielnej jednostki musi również wynikać wprost ze struktury organizacyjnej obowiązującej w zakładzie. Wykaz takich pracowników, powinien być zawarty w układzie zbiorowym lub w regulaminie pracy.

III. A nawet jeśli należysz do tej wąskiej i wyodrębnionej grupy – szczęśliwcu 🙂 to i tak szansa na nadgodziny jest…

Ustawodawca nie wprowadził innych zasad ustalania norm i rozkładu czasu pracy dla kadry kierowniczej. To, że tym pracownikom nie należy się wynagrodzenie za nadgodziny realizowane w innym dniu niż niedziela i święto, nie oznacza, że dopuszczalne jest stosowanie tego przepisu ponad miarę.

Praca ponad ustalone normy może się zdarzać sporadycznie i musi być uzasadniona koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej, ochroną mienia lub środowiska, awarią oraz szczególnymi potrzebami pracodawcy.

Zakres obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym powinien być tak ukształtowany, by w prawidłowym założeniu mógł on je wykonać w ustawowym czasie pracy.
O zakresie obowiązków pracownika decyduje nie tylko rodzaj wykonywanej pracy, ale również rozmiar wynikających z niej zadań (czynności), które powinny być tak określone, by ich wykonanie w normalnym czasie pracy było obiektywnie możliwe

Trzeba mieć również na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z czerwca 2004 r., który jasno określa, że

Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych nie mogą być pozbawione prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli z powodu niezależnej od nich złej organizacji pracy są zmuszane do regularnego przekraczania obowiązujących norm czasu pracy

Zgodnie z powyższym płatne nadgodziny dla kierownika czy nawet dyrektora są możliwe.

Jeśli więc pracujesz ponad  wymiar, nie daj sobie wmówić, iż taki jest obowiązek osób zatrudnionych na kierowniczym stanowisku. Jeśli zaś chcesz poznać odpowiedź na pytania: jak udowodnić w sądzie nadgodziny – zajrzyj tutaj.

Jeśli jesteś pracownikiem to swoje prawa już znasz, jeśli pracodawcą to konsekwencje pracy w nadgodzinach swoich pracowników – również…

Po przeliczeniu pracy w godzinach nadliczbowych pracownika, pracującego w ten sposób przez rok lub dwa bardzo często wychodzą spore sumy za niewypłacone nadgodziny przez Pracodawcę…

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *