Od stycznia 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce – o czym mogłeś przeczytać w innych artykułach na blogu.

Nastąpiły też znaczne zmiany w tzw. procedurze oświadczeniowej tj. dotyczącej obywateli ze ściśle określonych państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy mogą wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w zakresie w jakim nie jest wydawane zezwolenie na pracę sezonową.

I. Zatrudnianie cudzoziemca – warunki skorzystania z procedury uproszczonej.

Warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest uzyskanie przez pracodawcę wpisu do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w Polsce, uprawniającego go do wykonywania pracy na terytorium naszego państwa.

Wśród zmian znalazła się również ta, która jest przedmiotem niniejszego artykułu – a mianowicie starosta może odmówić zarejestrowania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi m.in. wtedy, gdy pracodawca zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia. Również wojewoda może z tego powodu odmówić wydania zezwolenia na pracę.

Do 31 grudnia w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców brak było określenia warunków rejestracji oświadczeń. Nie było także wyraźnych wytycznych dotyczących odmowy rejestracji takiego oświadczenia.

Od 1 stycznia 2018 roku zostały jednoznacznie wskazane przypadki, w których starosta może wydać decyzję w przedmiocie odmowy wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – może mieć to miejsce w następujących sytuacjach:

⇒ Złożenie oświadczenia dla pozoru;

⇒ Oświadczenie zostanie wykorzystane przez pracownika – cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla określonego pracodawcy;

⇒ Pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lubpowierzaniem pracy;

W tym ostatnim przypadku chodzi o sytuację, w których pracodawca nie posiada niezbędnych dla pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy środków finansowych lub źródeł dochodu, nie prowadzenie działalności gospodarczej czy też rolniczej uzasadniającej powierzenie pracy określonemu cudzoziemcowi (również zawieszenie działalności, jej likwidacja, wykreślenie z rejestru), nieopłacenie składek na ubezpieczenia społeczne lub Fundusz Pracy / Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowychbrak zgłoszenia pracowników lub innych osób objętych obowiązkiem zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, zaległości podatkowe (wyjątkiem są sytuacje, w której pracodawca uzyskał ulgę / zwolnienie / rozłożenie na raty płatności).

II. Długi w ZUS, a możliwość zatrudnienia cudzoziemca

Jak wynika z powyższych twierdzeń nieopłacenie składki na ubezpieczenia społeczne czy też niezgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych może być (choć nie musi) podstawą do wydania decyzji odmownej w zakresie wpisania oświadczenia do ewidencji przez właściwego starostę.

Przepisy przewidują możliwość skorzystania przez starostę z w/w uprawnienia, lecz nie nakładają na niego obowiązku takiego działania.

Skąd starosta dowie się o moich zaległościach w ZUS?

Zatajenie informacji o zaległościach publicznoprawnych nie jest dobrym rozwiązaniem. Obecnie organy państwa ściśle ze sobą współpracują m.in. za pomocą systemów teleinformatycznych – a tym samym uzyskanie tych informacji zajmie zaledwie kilka minut.

Uzyskanie odmownej decyzji nie zamyka drogi do zatrudnienia cudzoziemca. Od takiej decyzji pracodawcy przysługuje odwołanie, które należy kierować do ministra właściwego dla spraw pracy w zakreślonym w decyzji terminie.

icon
Jeśli potrzebujesz porady prawnej, indywidualnej konsultacji lub interesuje Cię szkolenie z zakresu zatrudniania cudzoziemców to napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *