Chcesz zatrudnić cudzoziemca? Uważaj od stycznia 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy!

Od stycznia 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy regulujące możliwość zatrudniania cudzoziemców przez polskich pracodawców.

Co tak właściwie się zmieni w zatrudnianiu cudzoziemców od 01 stycznia 2018?

O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

I. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 01 stycznia 2018

Praca sezonowa dla cudzoziemca

Na pierwszą linię ognia idą pracownicy sezonowi.

Od stycznia 2018 roku pracodawcy będą mogli ubiegać się o nowy typ zezwolenia na pracę tzw. zezwolenie na pracę sezonową.

Zadania sezonowe powinny się wiązać z porami roku (np. zbiór owoców, dostawy określonych produktów, które ze względu na specyfikę produktu dokonywane są w ściśle określonej porze roku itp.). Chodzi zatem również o takie prace, których intensyfikacja następuje w ściśle określonej porze roku.

Na chwilę obecną brak jest wykazu stanowisk pracy, którym można przypisać miano sezonowości. Określenie wykazu stanowisk poprzez wskazanie właściwego numeru PKD nastąpi w drodze rozporządzenia wydanego przez właściwego ministra – aktualnie akt ten jest konsultowany.

Tym samym aby móc zatrudnić cudzoziemca do prac sezonowych istotnym będzie sprawdzenie czy dane czynności mieszczą się w zakresie PKD określonym w rozporządzeniu.

Drugim warunkiem jest konieczność wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej na podstawie umowy o pracę z pracodawcą co istotne, który ma siedzibę (lub miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) również na terenie Polski. Zamyka to drogę dla pracodawców zagranicznych, którzy zatrudniając cudzoziemców delegowali ich do wykonywania prac sezonowych na terytorium naszego kraju.

II. Procedura wydawania zezwolenia na pracę sezonową.

Istotną zmianą jest okoliczność, iż zezwolenia na pracę sezonową będzie wydawał starosta, a nie tak jak to do tej pory miało miejsce wojewoda. O zezwolenie ubiegać się będą mogli obywatela państw trzecich tj. obywatela państw spoza Unii Europejskiej.

Do kompetencji starosty będzie należało również wydawanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Starosta na wydanie decyzji o zezwoleniu cudzoziemcowi na pracę sezonową bądź też odmowę wydania zezwolenia będzie miał od 7 do 30 dni (w zależności od procedury która znajdzie zastosowanie w konkretnym przypadku).

Właściwym starostą do rozpoznania wniosku jest starosta właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy (a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ze względu na miejsce ich zamieszkania).

A. Od czego będzie zależał termin na wydanie przez starostę decyzji?

Od tego czy przy wydawaniu zezwolenia będzie on musiał dokonać czynności wyjaśniających czy też nie.

Tym samym w przypadku sytuacji, w których nie będzie wymagane dokonanie jakichkolwiek czynności wyjaśniających decyzja powinna zostać podjęta w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (oznacza to, że wniosek nie może zawierać braków formalnych, błędów – w sytuacji bowiem gdy zostaną stwierdzone braki formalne / błędy termin 7 dni będzie liczony od dnia ich uzupełnienia).

Z kolei w przypadku sytuacji, w których starosta będzie zmuszony do podjęcia czynności wyjaśniających termin na rozpoznanie sprawy wynosi 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

B. Etapy procedury udzielenia zezwolenia na pracę sezonową.

Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia ma być podzielone na dwa etapy:

⇒ pierwszy to złożenie wniosku przez pracodawcę, wpisanie go do ewidencji przez starostę i wydanie pracodawcy potwierdzenia,

⇒ drugi wydanie zezwolenia pod warunkiem przyjazdu cudzoziemca do Polski i przedstawienia kopii paszportu / wizy (o ile była wymagana) oraz informacji o miejscu zakwaterowania.

Do wniosku należy dołączyć takie dokumenty jak: informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych przy wsparciu lokalnego rynku pracy (tzw. test rynku pracy nie będzie dotyczył obywateli Armenii, Białorusi, Gruzjire, Ukrainy, Rosji i Mołdawii) oraz wskazanie wysokości przysługującego cudzoziemcowi wynagrodzenia.

Przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę zatrudniający będzie musiał wnieść jednorazową opłatę w wysokości nieprzekraczającej 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca

Opłata została ustalona obecnie w wysokości  30 zł.


C. Zasada pierwszeństwa, zezwolenia wielosezonowe, przyczyny uchylenia zezwolenia.

Nowe przepisy przewidują także pewną zasadę pierwszeństwa dla osób, które w okresie ostatnich 5 lat pracowały w Polsce przy pracach sezonowych dla danego pracodawcy, mianowicie wnioski dotyczące w/w osób zostaną rozpoznane w pierwszej kolejności.

Zasada pierwszeństwa nie znajdzie zastosowania w sytuacjach, w których cudzoziemiec we wskazanym powyżej okresie wykonywał prace sezonowe jednak na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło), a nie na podstawie umowy o pracę.

Po wydaniu zezwolenia pracodawca zobowiązany jest do utrzymywania warunków pracy i płacy w nim wskazanych – nie dozwolone są swobodne modyfikacje ich treści, chyba że na korzyść pracownika – cudzoziemca. Obowiązkiem pracodawcy, jak wskazano powyżej, będzie zapewnienie cudzoziemcowi zakwaterowania – tym samym niezbędna będzie umowa najmu (czynsz nie może być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca), albo inna umowa poświadczająca możliwość zakwaterowania.

Cudzoziemca do prac sezonowych możemy zatrudnić na maksymalnie 9 miesięcy – ale uwaga pierwszym dniem od którego liczymy powyższy termin jest dzień wjazdu cudzoziemca do krajów Unii Europejskiej, a nie pierwszy dzień wykonywania pracy!

Wprowadzone zostaną także zezwolenia wielosezonowe przewidujące możliwość uzyskania przez pracodawcę zezwolenia dla obywateli niektórych krajów. Maksymalny termin to 9 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy roku kalendarzowego w ciągu maksymalnie kolejnych 3 lat. Po upływie tego okresu można będzie wystąpić o kolejne zezwolenie wielosezonowe.

Starosta został także wyposażony w kompetencje w zakresie uchylenia zezwolenia, jednak tylko w ściśle określonych przypadkach tj. zawarcia we wniosku nieprawdziwych informacji, zeznania nieprawdy, zatajenia pewnych okoliczności, podrobienia dokumentu.


III. Zmiany w procedurze uproszczonej – zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 01 stycznia 2018

Zmiany dotknęły także tzw. procedury uproszczonej tj. oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, o czym mogliście przeczytać w poprzednich artykułach.

Od 01 stycznia 2018r, tak jak dotychczas, obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, będą mogli pracować w Polsce bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zgodnie z nowymi przepisami:

  • zmianie ulegnie przede wszystkim nazwa: oświadczenie pracodawcy o powierzeniu pracy.
  • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisywane do ewidencji oświadczeń będą mogły dotyczyć tylko takich prac, do świadczenia których nie będzie wymagane zezwolenie na pracę sezonową,

Wprowadzony zostanie obowiązek informacyjny tj. na pracodawcy spoczywać będzie konieczność powiadomienia o podjęciu (w tym samym dniu) lub też niepodjęciu (w terminie 7 dni) pracy przez cudzoziemca – ma to na celu ukrócenie zdobywania przez cudzoziemców oświadczeń dla celów innych niż wykonywanie pracy. Poinformować należy również o przedwczesnym zakończeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Wykaz prac możliwych do wykonywania na podstawie oświadczenia zwierać będzie rozporządzenie.

Urząd pracy zyska nadto możliwość określenia późniejszego dnia rozpoczęcia pracy aniżeli wskazany w oświadczeniu, jednak nie wcześniej niż dzień następny po dniu wpisaniu oświadczenia do ewidencji.

Analogicznie jak przy zezwoleniach sezonowych starosta ma 7 lub 30 dni na podjęcie decyzji w przedmiocie wpisania oświadczenia lub też odmowy wpisu. W przypadku negatywnej decyzji mamy możliwość wniesienia odwołania do organu wyższej instancji.

icon
Jeśli potrzebujesz porady prawnej, indywidualnej konsultacji, wsparcia w legalizacji pracy cudzoziemców lub interesuje Cię szkolenie z zakresu zatrudniania cudzoziemców to napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *