Kobieta zatrudniona na podstawię umowy o pracę i planująca ciąże zapewne się nawet nie zastanawia, czy przysługiwać jej będzie zasiłek macierzyński, urlop rodzicielski. To się wydaje i jest oczywiste.

Co jednak w przypadku przedsiębiorczych przyszłych Mam, kiedy przysługuje im zasiłek macierzyński?

Pod jakimi warunkami?

Czego muszą dopełnić?

Na co zwrócić uwagę?

To wszystko postaram się wyjaśnić w tym i kolejnych wpisach. Dziś przedstawię podstawowe informację jak to wygląda w prawie, na dzień dzisiejszy.

I. Kiedy przysługuje zasiłek macierzyński osobie prowadzącej działalność gospodarczą?

⇒ 1 warunek: zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym przysługującym z tytułu urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie.

⇒ 2 warunek: przysługuje kobiecie (czasem mężczyźnie) prowadzącej działalność gospodarczą, która podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

⇒ 3 warunek: składka na ubezpieczenie chorobowe jest opłacana terminowo.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą co do zasady obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jednakże ubezpieczenie chorobowe już nie jest obowiązkowe, jest dobrowolne – uzależnione od woli / chęci przedsiębiorcy.

II. Co daje nam opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe?

W skrócie pisząc – daje nam prawo (pod pewnymi warunkami=okres wyczekiwania) prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego oraz do nie płacenia innych składek zusowskich (oprócz składki zdrowotnej, która jest zawsze obowiązkowa) w czasie trwania zwolnienia.

Czyli daje nam prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu zachorowania, narodzin dziecka…

III. Jak długo trzeba opłacać ubezpieczenie chorobowe?

O ile prawo do zasiłku na czas choroby pojawia się dopiero po upływie „okresu wyczekiwania”, który trwa 90 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu (3 miesiące opłacania składek), o tyle w przypadku zasiłku macierzyńskiego nie ma okresu wyczekiwania.

Wystarczy opłacić przynajmniej jedną pełną składkę na czas, aby otrzymać świadczenia z ZUS.

IV. W jakiej wysokości opłacać składkę chorobową?

Jeśli zdecydujesz się podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, wtedy należy z tego tytułu co miesiąc terminowo opłacać składkę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru. Jej maksymalna wysokość (podstawy) nie może jednak przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Minimalna wysokość podstawy wymiaru składek wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w roku. W roku 2016 jest to kwota 2447,00.

W przypadku opłacania składek preferencyjnych, podstawą do obliczenia składki chorobowej jest kwota 555,00

Maksymalna wysokość podstawy składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w roku 2016 wynosi 10137,50

Tak więc, samodzielnie podejmujesz decyzje kiedy chcesz się zgłosić do ubezpieczenia chorobowego i sama deklarujesz podstawę, od której chcesz opłacać składkę (w ramach min i max podstaw wskazanych przez ustawodawce). Od Twojej decyzji będzie zależała wysokość tego zasiłku.

V. Na jaki okres przysługuje zasiłek macierzyński przedsiębiorczej Mamie?

Pokrótce napiszę tylko, że obecnie maksymalny czas wypłaty zasiłku macierzyńskiego wynosi 52 tygodnie. Na ten okres składają się 2 rodzaje urlopów:

1. urlop macierzyński – trwa 20 tygodni

2. urlop rodzicielski –  trwa 32 tygodni

Z powyższych uprawnień może korzystać matka dziecka, podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, jak również z niektórych tych uprawnień np.  urlopu rodzicielskiego, oraz niezależnie od powyższych uprawnień – urlopu ojcowskiego, może korzystać ojciec dziecka, będący przedsiębiorcą i opłacający za siebie składkę chorobową.

Więcej o uprawnieniach rodzicielskich przeczytasz w innych artykułach na blogu. Zapraszam na przykład do artykułu, który znajdziesz tutaj

Co ważne w tym aspekcie przedsiębiorcy na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich mogą równolegle / jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą bez utraty prawa do zasiłku.

Ponad to w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie muszą opłacać składek ZUS społecznych.
Uwaga – opłacanie składki zdrowotnej nadal jest obowiązkowa w tym okresie.

VI. Jak obliczyć wysokość przysługującego zasiłku macierzyńskiego?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wyliczana jest biorąc pod uwagę podstawę, od której przedsiębiorca opłaca składki ZUS społeczne.

W pierwszej kolejności ZUS oblicza średnią podstawę dla ostatnich 12 miesięcy, w których było opłacane ubezpieczenie chorobowe.

Od tak wyliczonej średniej odejmuje się 13,71% tej kwoty, a uzyskaną wartość dzieli się przez 30. W ten sposób oblicza się stawkę zasiłku za jeden dzień przebywania na urlopie macierzyńskim. Aby uzyskać kwotę zasiłku za miesiąc należy pomnożyć wynik przez liczbę dni w miesiącu. Należy też pomniejszyć tą kwotę o podatek dochodowy, który za przedsiębiorcę odprowadza ZUS.

Jeżeli okres opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe jest krótszy niż 12 miesięcy, to od 01 stycznia przepisy się zmieniły, opis jak obecnie sytuacja wygląda znajdziesz w artykułach:

Należy także pamiętać, że zasiłek macierzyński wypłacany w trakcie podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego stanowi 100% podstawy zasiłku, w przypadku urlopu rodzicielskiego – zasiłek to 60% podstawy.

Można jednak od razu zadeklarować chęć skorzystania z obu urlopów (tj. macierzyńskiego i rodzicielskiego), składając do ZUS odpowiednie dokumenty w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka. Wtedy przez 52 tygodnie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego otrzymuje się 80% kwoty zasiłku.

Zasiłek macierzyński za tzw. urlop ojcowski to oczywiście 100% podstawy zasiłku.

VII. Jakie dokumenty należy złożyć do ZUSu aby uzyskać zasiłek macierzyński?

Aby otrzymać zasiłek macierzyński przedsiębiorca musi złożyć do właściwego oddziału ZUS-u 3 dokumenty:

1. wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego,

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał),

3. druk Z-3B, na którym należy podać numer rachunku bankowego na który ZUS przekaże zasiłek.

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie podania o zasiłek macierzyński. Jeżeli podanie zostało rozpatrzone pozytywnie, ZUS nie przesyła o tym żadnej informacji, tylko po prostu wypłaca zasiłek na podany numer konta.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *