Dzisiejszy artykuł jest kontynuacją modyfikacji, które wprowadził ustawodawca do urlopów związanych z rodzicielstwem. Poprzedni wpis znajdziecie tutaj

Dla przypomnienia w poprzednim pisałam o:

  • synchronizacji zasad i systemu urlopów związanych z narodzinami dziecka poprzez włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego;
  • zmianie sposobu udzielania urlopu rodzicielskiego na części;
  • trybie wnioskowania o udzielenie urlopu rodzicielskiego;
  • możliwości korzystania z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców.

 Przypominam, że tematyka dla prawdziwych „wyjadaczy” tematu 😉

W dzisiejszym zaś wpisie omówię:

5. Udogodnienia w zakresie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego

Aktualna regulacja prawna pozwala na rezygnację z urlopu rodzicielskiego tylko w przypadku gdy pracownik-rodzic zawnioskował w terminie 14 dni od porodu zarówno o dodatkowy urlop macierzyński jak i urlop rodzicielski. W sytuacji gdy odrębnie wnioskował o każdy z podanych powyżej urlopów brak jest możliwości rezygnacji.

Regulacja ta niejednokrotnie nastręcza problemów pracownicom.

Większość z nich po prostu nie wie, że aby móc zrezygnować z urlopu rodzicielskiego trzeba ,,hurtem” zawnioskować o każdy rodzaj przysługującego urlopu.

Co więcej, 52 tygodnie nieobecności, to bardzo długi czas, w którym może przecież dojść do zmiany położenia zawodowo-materialnego danej pracownicy. Nie każdej zatem mamie będzie zależało na tak długiej absencji w pracy.

Z tych przyczyn nowelizacja utrzymuje prawo pracownika do rezygnacji z urlopu rodzicielskiego (w całości lub w części). Ustawodawca przewidział również regulację, zgodnie z którą jeżeli pracownik uzyska zgodę pracodawcy na rezygnację z urlopu rodzicielskiego – będzie mógł jej dokonać w każdym czasie (art. 1821c § 4 k.p.).

6. Proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy łączy się go z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy

Korzystając z urlopu związanego z narodzinami dziecka można jednocześnie pracować w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, u pracodawcy udzielającego tego urlopu i w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu.
Na tych samych zasadach, jak w przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego, możliwe jest łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu.

Po zmianach taka ewentualność zostanie utrzymana w kontekście urlopu rodzicielskiego.

Pracownik, który chce łączyć wykonywanie pracy z urlopem rodzicielskim będzie musiał złożyć pisemny wniosek pracownika w terminie nie krótszym niż 21 dni (dotychczas 14 dni) przed rozpoczęciem wykonywania pracy (wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy).

Pracodawca nadal będzie zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika o podjęcie pracy na urlopie rodzicielskim. Odmowę będą uzasadniały tylko takie okoliczności jak:

  •        organizacja pracy lub
  •        rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika (np. stanowiska kierownicze).

W takim przypadku pracodawca informuje pracownika na piśmie o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku.

Z uwagi jednak na fakt, iż zwiększy się wymiar urlopu rodzicielskiego wprowadzono zasadę, że okres tego urlopu będzie wydłużany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie korzystania z tego urlopu (lub z jego części) z pracą.

Jak policzyć zatem okres, o który wydłuży się urlop rodzicielski?

Będzie on ustalany jako iloczyn liczby tygodni, w których pracownik i korzysta z urlopu, i pracuje oraz wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie trwania tego urlopu.

Tak wydłużony urlop rodzicielski nie będzie mógł trwać dłużej niż:

64 tygodnie – przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie.

68 tygodni – przy urodzeniu większej ilości dzieci przy jednym porodzie.

Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień się pomija (art. 1821e § 7 k.p. po nowelizacji).

 

Przykład nr 1:

pracownik łączy 8 tygodni urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze połowy pełnego wymiaru czasu pracy. W okresie, o który nastąpi proporcjonalne wydłużenie urlopu nie zamierza pracować.


Obliczenia:
8 tygodni urlopu rodzicielskiego x ½ etatu (wymiar czasu pracy, w którym pracownik zamierza wykonywać pracę) = 4 tygodnie (wymiar urlopu rodzicielskiego, o który nastąpi proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego).
W takim przypadku pracownikowi wydłuży się wymiar urlopu rodzicielskiego (niełączonego z wykonywaniem pracy) o 4 tygodnie.

Przykład nr 2:

Pracownica urodziła bliźnięta 20 stycznia 2016r. Do 23 sierpnia 2016 r. będzie korzystać z urlopu macierzyńskiego. Od 24 sierpnia do 16 kwietnia 2017r. zamierza skorzystać z 34-tygodniowego urlopu rodzicielskiego połączonego z pracą w wymiarze ½ etatu.

Obliczenia:

34 tygodnie x ½ – 17 tygodni.         34 tygodnie + 17 tygodni = 51 tygodni.

Urlop rodzicielski pracownicy ulegnie przedłużeniu o 17 tygodni i wyniesie zatem 51 tygodni. Zatem pracownica zmieści się w 68-tygodniowym limicie urlopu rodzicielskiego.

Przykład nr 3:

Pracownik łączy 11 tygodni urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze 1/2 etatu.

Obliczenia:

11 tygodni ×1/2 etatu = 5 tygodni i 3,5 dnia.

Po zaokrągleniu urlop rodzicielski wydłuży się o 5 tygodni i 3 dni pełnego urlopu rodzicielskiego udzielonego na jego pełny wymiar czasu pracy.

Jeżeli natomiast pracownik będzie chciał świadczyć pracę na część etatu w części wydłużonej urlopu rodzicielskiego, to wówczas wymiar tej części należy obliczać: dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć tę część urlopu ze świadczeniem pracy. Co istotne, w sytuacji gdy w wyniku obliczeń wymiar urlopu rodzicielskiego lub jego części nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest on udzielany w dniach.

Przykład nr 4:

Pracownik łączy 6 tygodni urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu. Proporcjonalnie wydłużoną część urlopu rodzicielskiego także zamierza łączyć z pracą na 1/2 etatu.

Obliczenia:

Obliczenia: 6 tygodni urlopu × 1/2 etatu = 3 tygodnie (o tyle uległa proporcjonalnemu wydłużeniu część urlopu rodzicielskiego – niełączona z wykonywaniem pracy)

3 tygodnie : (1-1/2)= 3 tygodnie × 2 = 6 tygodni (urlopu łączonego z pracą w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy).

Pamiętać jednak należy, że jeśli łączenie korzystania z urlopu ze świadczeniem pracy będzie następowało jedynie przez część urlopu rodzicielskiego, proporcjonalne wydłużenie wymiaru urlopu nastąpi wyłącznie w odniesieniu do tej części urlopu rodzicielskiego.

Reasumując, głównym celem zmian wprowadzonych do kodeksu pracy jest wdrożenie rozwiązań, która mają ułatwić godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym. Dlatego ustawodawca dążył do uproszczenia i uelastycznienia systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi oraz ukształtowaniem innych uprawnień związanych z rodzicielstwem w sposób bardziej dostosowany do potrzeb pracowników-rodziców.

Zmiany zaczną obowiązywać już od 02 stycznia 2016 r.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl


Więcej dowiesz się również z publikacji:

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie


Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *