B2B to skrót od angielskiego business-to-business. Umowami B2B nazywa się umowy zawierane między dwoma podmiotami gospodarczymi, najczęściej przedsiębiorcami.

Elastyczny formy pracy, swoboda dysponowania swoim czasem to bardzo często argumenty, które przekonują do tworzenia współpracy w oparciu o umowy B2B.

W dzisiejszym wpisie wyjaśnię, jakie podmioty zawierają umowy B2B, i co składa się na jej treść.

I. Umowa B2B – umowa cywilnoprawna

Od razu zaznaczam – umowa B2B nie jest umową o pracę!

Umowa B2B jest jedną z umów cywilnoprawnych, często występującą w obrocie. Jednak, w kodeksie cywilnym, nie znajdziesz fragmentu poświęconego dosłownie „umowie B2B”.

W praktyce, jest to umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o umowie zlecenie (art. 734 k.c. – art. 751 k.c.).

II. Kto zawiera umowę B2B?

Umowy B2B nie zawrze „zwykła” osoba fizyczna.

Umowę B2B zawierają podmioty gospodarcze takie jak osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, bądź spółki osobowe lub kapitałowe.

Przykładowo, umowę B2B mogą zawrzeć dwie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Umowę B2B może zawrzeć spółka jawna i osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Można mnożyć przykłady stron występujących przy umowie B2B.

Często zdarza się, że umowę B2B zawiera były pracodawca (np. spółka z o.o.) ze swoim byłym pracownikiem – osobą fizyczną prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.

W praktyce, pracownik rozwiązuje z pracodawcą umowę o pracę, rejestruje działalność gospodarczą, a następnie zawiera umowę o świadczenie usług, na podstawie której świadczy usługi dla byłego pracodawcy.

Takie postępowanie, oczywiście, obarczone jest ryzykiem, przykładowo, przekwalifikowania przez ZUS umowy B2B na umowę o pracę (na potrzeby ubezpieczeń społecznych) czy wystąpienia z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy przez inspektora pracy.

Jest to, jednak temat na inny wpis.

III. Przedmiot umowy B2B

Umowa zlecenia polega na tym, że zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej (np. zawarcia umowy sprzedaży) dla zleceniodawcy. Analogicznie, usługobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług (dokonywania określonych czynności faktycznych) dla usługodawcy. Z reguły, i zleceniodawca, i usługodawca, zobowiązują się do zapłaty wynagrodzenia.

W ramach umowy o świadczenie usług zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania ustalonych czynności. Czynności mogą być różnorodne.

Umowa o świadczenie usług może mieć za swój przedmiot wykonywanie sesji fotograficznych, pisanie artykułów do czasopisma internetowego czy świadczenie bieżącej obsługi informatycznej podmiotu gospodarczego.

IV. Wzór umowy B2B – Treść umowy B2B

Jest kilka elementów, które każda umowa o świadczenie usług musi posiadać.

Poniżej je wymieniam i krótko komentuję.

Po pierwsze ->precyzyjne opisz przedmiot umowy.

Chodzi o podanie w treści umowy, czym będzie zajmował się usługobiorca. Przykładowo, trzeba wskazać na świadczenie bieżącej obsługi informatycznej podmiotu gospodarczego. Często wymaga tak określony wymaga doprecyzowania, mianowicie, jakie zadania wchodzą w obsługę informatyczną i jak mają być realizowane.

Po drugie -> ustal dobrze wynagrodzenie.

W umowie muszą znaleźć się koniecznie postanowienia dotyczące wysokości i zasad rozliczania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług.

Trzeba mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach, zastosowanie znajdzie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zasadniczo, w przypadku umowy o świadczenie usług, której usługobiorca jest przedsiębiorcą niezatrudniającym pracowników lub niezawierającym umów ze zleceniobiorcami, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. W ślad za tym, trzeba uregulować zasady ewidencjonowania godzin pracy.

Po trzecie -> wskaż czas trwania umowy i sposób jej zakończenia.

Umów o świadczenie usług zazwyczaj nie zawiera się na czas nieokreślony.

Warto, więc, określić czas trwania umowy, warunki jej przedłużania, a także warunki wypowiadania lub rozwiązania.

Po czwarte -> rozważ zawarcie postanowień dotyczących zakazu konkurencji.

Zakaz konkurencji polega na tym, że usługobiorca zobowiązuje się wobec usługodawcy do niepodejmowania w czasie trwania umowy działalności konkurencyjnej względem usługodawcy.

Chodzi o to, żeby usługobiorca nie świadczył takich samych usług na rzecz innych podmiotów z tej samej branży, co usługodawca.

Często wiąże się z tym obowiązek zapłaty kary umownej w razie naruszenia tego zakazu przez usługobiorcę.

V. Podsumowanie – umowy B2B

Sformułowanie umowy o świadczenie usług nie jest prostą sprawą. Należy przewidzieć sporo istotnych kwestii, które mogą mieć znaczenie przy wykonywaniu usług ale mogą też być kluczowe w przypadku kontroli ZUS, Inspekcji Pracy czy Urzędu Skarbowego.

Wymieniłam jedynie kilka elementów, jakie powinny składać się na dobrą umowę B2B, a kolejne kilka czy kilkanaście również by się znalazły.

W Internecie możesz znaleźć wzory umów B2B, które możesz wykorzystać w swojej działalności. Jednak, jak zawsze, zachęcam do korzystania z umów przygotowanych przez prawników i dostosowanych do konkretnej sytuacji, w jakiej mają być zawarte.


icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Photo by bruce mars on Unsplash

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *