Konieczność opłacania składek ZUS  bardzo ciąży nie jednej osobie. To jedna z nielicznych danin publicznych do których jesteśmy zobowiązani, a która nie do końca jest połączona z osiąganym przychodem. Mało przedsiębiorców delikatnie mówiąc lubi instytucję ZUS. Słusznie czy nie słusznie nie mi to oceniać i nie wywołujmy tutaj wojny na tym tle 🙂

Ta ogólna „sympatia” do płacenia składek ZUS, nie raz już doprowadziła niejednego do dużego zadłużenia. Pewnym wyjściem z sytuacji, pomagającym „wyjść na prostą” jest zawarcie z ZUS układu ratalnego.

Łatwo nie będzie, bez biurokracji, papirologii się nie obejdzie. Myślę jednak, że warto.  Zadłużenie będziecie spłacać w ustalonej ilości rat, stopniowo oraz uniknięcie przymusowej egzekucji,  a chyba nikt nie lubi mieć zablokowanego konta przykładowo…

I. Układ ratalny – Rozłożenie spłaty zadłużenia niezapłaconych składek ZUS na raty


Układ ratalny to możliwość rozłożenia na raty zaległych należności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na:

-ubezpieczenia społeczne;
-ubezpieczenie zdrowotne;
-Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
-Fundusz Emerytur Pomostowych;

wraz z odsetkami za zwłokę (które zostały naliczone do dnia złożenia wniosku), ewentualnie wymierzoną dodatkową opłatą oraz kosztami upomnienia.

Należy jednak pamiętać, iż układ ratalny jest rozwiązaniem wyjątkowym, bowiem zasadą jest terminowe opłacanie należnych składek.

Pamiętaj, że warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek jest nieposiadanie zaległości w opłacaniu składek bieżących powstałych po dniu złożenia wniosku.

Uwzględnienie wniosku powoduje, że odsetki za zwłokę nie są naliczane począwszy od dnia następnego po dniu wpływu wniosku. Natomiast od składek, których zapłatę rozłożono na raty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest naliczyć (do każdej raty oddzielnie) opłatę prolongacyjną, w wysokości 50 % stawki odsetek za zwłokę.

II. Kto może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia nieopłaconych składek ZUS na raty?


O ratalną spłatę należności może ubiegać się każda osoba odpowiedzialna za zadłużenie z tytułu składek, która nie ma środków finansowych na jednorazową spłatę tego zadłużenia.

Dla przykładu: osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są: płatnicy oraz byli płatnicy składek (chodzi o osoby, które posiadają zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek w związku z aktualnie / w przeszłości prowadzoną działalnością gospodarczą), osoby na które została przeniesiona odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (np. członek zarządu Spółki, następca prawny – spadkobierca, osoba trzecia), małżonek odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek współmałżonka.

III. Forma złożenia wniosku o układ ratalny


Wniosek o układ ratalny można złożyć pisemnie, elektronicznie (za pośrednictwem portalu pue.zus.pl), ustnie do protokołu w jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub telefonicznie.

Poniżej przedstawię wytyczne oraz wskazówki, które będą pomocne w poprawnym sformułowaniu wniosku i właściwym jego umotywowaniu.

IV. Jak powinien wyglądać wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia składek ZUS na raty?


Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty powinien zawierać:

informację o tym, co osoba ubiegająca się o ulgę chce aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozłożył na raty – źródło, okres oraz wysokość zadłużenia:

dla przykładu: wnoszę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek stanowiące pomoc de minimis / pomoc indywidualną przeznaczoną na restrukturyzację / pomoc indywidualną przeznaczoną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia za okres od stycznia do grudnia 2009 roku w wysokości 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych);

propozycję spłaty zadłużenia – liczbę rat, ich wysokość oraz termin płatności:

dla przykładu: na 10 równych rat, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca w kwocie po 250,00 złotych każda;

wskazanie powodów, przez które osoba ubiegająca się o ulgę zaprzestała płacenia składek:

dla przykładu: zaległości w opłacaniu składek spowodowane były moją trudną sytuacją majątkową, na którą wpłynął aktualny zastój na rynku nieruchomości, z którym związana jest prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza;

wyczerpującą informację wraz z uzasadnieniem, wskazujące iż osoba ubiegająca się o rozłożenie zadłużenia na raty nie jest w stanie jednorazowo uregulować zaległości;

określenie rodzaju pomocy publicznej o jaką osoba składająca wniosek się ubiega (dotyczy osób, które nadal posiadają status przedsiębiorcy):

  • pomoc de minimis;
  • pomoc na restrukturyzację;
  • pomoc na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami;

V. Jakie dokumenty powinieneś załączyć do wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia składek ZUS na raty


Zakres dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku jest zależny od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania, przykładowo:

1. osoby prawne i spółki prowadzące pełną księgowość: sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący, oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej (ZUS-RD-OOP);

2. spółki osobowe oraz cywilne prowadzące księgowość na zasadach ogólnych: wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata, aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący, oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości (ZUS-RD-OOF);

3. spółki osobowe oraz cywilne – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: wyciąg z ewidencji przychodów za ostatnie 3 lata, aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący, oświadczenie o stanie rodzinnym
o majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości (ZUS-RD-OOF)

4. osoby fizyczne będące przedsiębiorcą – pełna księgowość: sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) oraz za rok bieżący, oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość (ZUS-RD-OPK)

5. osoby fizyczne będące przedsiębiorcą (zasady ogólne, podatek liniowy): PIT 36 lub PIT 36L za ostatnie 3 lata, PIT 38 – o ile wnioskodawca składał takie zeznanie – za ostanie 3 lata, aktualny wyciąg z księgi przychodów
i rozchodów za rok bieżący, oświadczenie o stanie rodzinnym
i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości (ZUS-RD-OOF);

6. osoby niebędące przedsiębiorcą: PIT 37, PIT 38, PIT 40a – o ile wnioskodawca składał takie zeznanie – za ostanie 3 lata, oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby niebędącej przedsiębiorcą (ZUS-RD-OSR);

VI. Jak długo będziesz czekać na rozpatrzenie wniosku?


Każdy wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia skompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy i nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Po podjęciu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji o wyrażeniu zgody na rozłożenie spłaty zadłużenia na raty, zostaniesz poinformowany o konieczności podpisania umowy cywilnoprawnej, która określa szczegółowe warunki realizacji ulgi.

Umowa podpisywana jest w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu, może też zostać wysyłana w dwóch egzemplarzach do dłużnika na wskazany przez niego adres. Po otrzymaniu umowy niezwłocznie powinieneś podpisać umowę i odesłać obydwa egzemplarze do Zakładu, który po jej podpisaniu przesyła ponownie jeden egzemplarz do dłużnika.

VII. Korzyści zawarcia układu ratalnego z ZUS


Po pierwsze: prawo do spłaty zadłużenia w dłuższym okresie czasu, ale na warunkach określonych w umowie, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji (oznacza to, iż postępowania egzekucyjne wszczęte przed dniem złożenia wniosku zostaną zawieszone);

Po drugie: w przypadku zmiany sytuacji finansowej (jej pogorszenia lub poprawy), masz prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków udzielonej ulgi;

Po trzecie: w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, gdy zaistniały lub mogą zaistnieć okoliczności skutkujące rozwiązaniem zawartej umowy (np. niewywiązywanie się z postanowień zawartej umowy – brak zapłaty lub opóźnienie w płatności), możesz wystąpić z wnioskiem o utrzymanie w mocy zawartej umowy ratalnej. Ocena zasadności utrzymania w mocy umowy będzie dokonywana na podstawie przedłożonej dokumentacji, z której wynika jakie były lub będą przyczyny niemożliwości wywiązania się z warunków umowy.

VIII. Nie zgadzasz się z wydaną decyzją?


Jeśli nie zgadzasz się z przedstawionymi warunkami spłaty zadłużenia lub odmową udzielenia ulgi, możesz w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma z ZUS zakwestionować sposób rozpatrzenia wniosku.

IX. Podsumowując


Złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty nie gwarantuje udzielenia ulgi. W sytuacji odmowy jej udzielenia będziesz zobowiązany do uregulowania zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę.

Co ważne – niedotrzymanie warunków udzielonej ulgi skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy o rozłożenie należności z tytułu składek na raty. Oznacza to, iż należności uprzednio objęte umową stają się natychmiast wymagalne – w takim przypadku nastąpi niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do przymusowego dochodzenia zaległych należności w trybie egzekucji.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *