Kontrakt menadżerski, a składki ZUS

Trudny, ale za to bardzo życiowy i budzący szereg wątpliwości. Spróbujmy zatem przebrnąć przez niego w miarę bezboleśnie.

Uwaga: numeracja jest kontynuacją wątków z poprzednich artykułów poświęconych tematyce kontraktu menadżerskiego (znajdziesz je tutu i tu).

VIII. Kontrakt menadżerski jako jedyny tytuł do ubezpieczenia.

Wiemy już z poprzednich artykułów, że kontrakt menadżerski jest umową cywilnoprawną nienazwaną, polegającą na świadczeniu usług, do której stosujemy odpowiednio przepisy o zleceniu.

Sięgając do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dowiadujemy się, że zleceniobiorcami są osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W związku z tym menadżer jest zleceniobiorcą, który w zamian za wynagrodzenie sprawuje zarząd przedsiębiorstwem, a zatem podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu.

Oprócz tego tzw. ustawa zdrowotna obliguje menadżera do uiszczania obowiązkowej składki zdrowotnej.

Zapytacie zapewne co ze składką chorobową?

Otóż, dla menadżera nie jest ona obowiązkowa. Może on natomiast przystąpić do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnie.

Na jaki czas menadżer podlega ubezpieczeniom?

Od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. 

Co do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego objęcie tym rodzajem ubezpieczenia następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony (art. 14 ust. 1 ustawy).

Taki jednak model ubezpieczeniowy występuje wtedy gdy umowa menadżerska stanowi jedyny tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Sytuacja komplikuje się gdy zarządca osiąga inne przychody, które podlegają oskładkowaniu – o czym będzie mowa poniżej.

Warto zapamiętać z powyższego ustępu, iż osoby świadczące usługi wyłącznie na podstawie kontraktu menedżerskiego (o charakterze umowy zlecenia) podlegają ubezpieczeniom społecznym jak zleceniobiorcy.

IX. Podstawa wymiaru składek ubezpieczeniowych

Co stanowi zatem podstawę wymiaru obliczania składek emerytalno-rentowych dla menadżera?

Jest nim przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zarządca osiąga z tytułu wykonywania umowy menadżerskiej, pod warunkiem, że przychód ten został w umowie określony kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

Pamiętać jednak należy, że przychód osiągnięty przez menadżera nie może przekroczyć kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 19 ust. 1 ustawy systemowej) liczonego jako trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2016r. wynosi ona 121 650 zł (30 x 4 055 zł). W sytuacji gdy nastąpi przekroczenie, należy zaprzestać odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W dalszym ciągu jednak menadżer musi odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe!

Co natomiast z podstawą wymiaru składek chorobowych i wypadkowych? Od jakich kwot je odprowadzać?

Jak wskazuje przepis art. 20 ust. 3 ustawy: od tego samego przychodu, który brany jest pod uwagę przy ubezpieczeniu emerytalno-rentowym. Co więcej, także i w tym wypadku występuje ograniczenie, ale odnoszące się tylko do osób ubezpieczonych chorobowo w sposób dobrowolny. Podstawa wymiaru składek w tym wypadku nie może przekroczyć kwoty 10 137,50 zł.

Jak widać zatem w kwestii ustalenia podstawy wymiaru ,,ozusowania” trzeba pamiętać o wielu aspektach.

X. A co w sytuacji gdy mamy kilka tytułów do objęcia ubezpieczeniem?

Możemy wyobrazić sobie sytuację, że menadżer ma zawartą nie tylko umowę zarządczą, ale również umowę zlecenia z innym przedsiębiorcą.

Jak wówczas wyglądają jego obowiązki względem ZUS-u?

Zwracam na to szczególną uwagę, dlatego że od 1 stycznia 2016 r. w tym zakresie weszły pewne zmiany. Do końca ubiegłego roku zleceniobiorcy mogli wybrać tytuł ubezpieczenia, w związku z tym najczęściej wskazywali ten, z którym wiązała się najniższa podstawa wymiaru składek zusowskich.

Aktualnie osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów objęta będzie obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona również na swój wniosek, zostać objęta ubezpieczeniami także z pozostałych tytułów. Może również, jak wcześniej, wybrać wszystkie tytuły, tylko niektóre lub je zmienić.

Zmiana polega jednak na tym, że w sytuacji jednak gdy podstawa wymiaru składek (z najwcześniejszej umowy) na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, spełniając warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami z innych tytułów, ubezpieczony podlegać będzie ,,ozusowaniu” również z innych tytułów.

Jeżeli pensja menadżera nie przekroczy wysokości minimalnego wynagrodzenia, będzie musiał zgłosić do ZUS-u również kolejne umowy aż do osiągnięcia tego limitu. Przy czym oskładkowaniu będzie podlegać pełna kwota wynagrodzenia.

Jak pisałam wcześniej: dobry menadżer = dobre zarobki, więc powyższa sytuacja może w ogóle nie zaistnieć. Warto jednak wiedzieć, że takie zmiany wprowadził ustawodawca z początkiem 2016 r.

A jak prawidłowo oskładkować menedżera-przedsiębiorcę, czyli menedżera świadczy usługi zarządzania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? To tak ważny i kontrowersyjny temat, że rozstrzygnę go w kolejnym wpisie.

icon
Jeśli potrzebujesz indywidualnego wzoru kontraktu menadżerskiego odpowiadającego Twoim potrzebom lub chcesz indywidualnie skonsultować swoją sytuację napisz do mnie na adres:


katarzyna@klemba.pl.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *