Uprawnienia rodziców adopcyjnych są w zasadzie analogiczne jak uprawnienia rodziców biologicznych.

Rodzice, którzy przysposobili lub przyjęli na wychowanie dziecko korzystają z wszystkich uprawnień na zasadach ogólnych – istnieją jednak drobne różnice, o których przeczytasz w niniejszym artykule.

Różnice te podyktowane są specyfiką procesu adopcyjnego (jego długości, możliwości adopcji dzieci w różnym wieku).

I. Pierwszym z uprawnień rodziców adopcyjnych jest prawo do urlopu macierzyńskiego.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

a) 20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,

b) 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,

c) 33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,

d) 35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,

e) 37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci

– nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Nadto pracownik, który przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Dotyczy to sytuacji, w której niemożliwym było wykorzystanie pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego do osiągnięcia przez dziecko odpowiednio 7 lub 10 roku życia. Urlop ten udzielany jest na wniosek pracownika, po przedłożeniu przez niego stosownych dokumentów. Warto również pamiętać o dodatkowym urlopie macierzyńskim.

Często też pracownicy zapominają o urlopie ojcowskim który również przysługuje ojcu adopcyjnemu. Okres urlopu wynosi 2 tygodnie w okresie 24 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka lub dzieci – jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nie odpowiednio 7 lub 10 lat.

II. Kolejnym z uprawnień jest prawo do urlopu rodzicielskiego.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu rodzicielskiego, przysługującego po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, w wymiarze do:

    1. 32 tygodni – w przypadku przyjęcia jednocześnie 1 dziecka;
    2. 34 tygodni – w przypadkach przyjęcia jednocześnie 2 i więcej dzieci);
    3. 29 tygodni – w przypadku, korzystania z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

III. Adopcja dziecka a urlop wychowawczy dla rodziców adopcyjnych.

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa powyżej, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Rodzicom adopcyjnym przysługują również inne uprawnienia analogiczne jak dla rodziców biologicznych tj. zasiłki, dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz porady prawnej, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl


Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *