Temat dziedziczenia składek ZUS to tamat, który przewija się w poradach udzielanych podczas konsultacji osobistych u mnie w Kancelarii.

Wielu z nas marzy się dobrowolność składek ZUS. Sporo osób tez obawia się tego, że odprowadzane składki ZUS nie zostaną przez nich wykorzystane. Mamy obawy, że odprowadzane przez nas składki przepadną.

Niestety emerytury nie są i nie będą nigdy satysfakcjonujące i z tego powodu rodzą się obawy odnośnie zasadności opłacania składek ZUS.

Dlatego, dziś opiszę – czy i kiedy możliwe jest dziedziczenie składek ZUS?

I. Dziedziczenie składek ZUS – kiedy jest możliwe i których składek dotyczy?

System emerytalny dzieli się, aktualnie, na III filary.

Odprowadzana przez nas lub przez pracodawcę składka emerytalna dzielona jest między I filar, II filar i OFE.

Składki z I filara służą do obliczenia emerytury, podobnie jak składki z II filara.

Środki zgromadzone w ramach I filaru niestety nie podlegają dziedziczeniu, a po śmierci ubezpieczonego środki przeznacza się na świadczenia dla innych emerytów.

Tylko składki z II filara mogą być dziedziczone czy przekazywane w innych wypadkach na konto współmałżonka.

Podsumowując tą część – tylko środki zgromadzone na subkoncie w ZUS (w ramach tzw. II Filaru) podlegają dziedziczeniu, podobnie jak środki zgromadzone w OFE.

II. Kiedy może dojść do podział składek zgromadzonych na subkoncie / dziedziczenia składek ZUS?

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, środki zgromadzone w otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym oraz na subkoncie wchodzą w skład majątku wspólnego współmałżonków.

Z tego względu, w razie rozwiązania małżeństwa przez rozwód czy unieważnienie, a także w razie śmierci współmałżonka, środki zewidencjonowane na subkoncie czy w OFE podlegają podziałowi lub dziedziczeniu.

Zasadniczo, kwota składek na subkoncie podlega podziałowi w przypadku: rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto.

Osobą, której przypadnie część składek z subkonta, może być były małżonek.

Środki zgromadzone na subkoncie, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków (np. w razie rozwodu), są transferowane na subkonto byłego współmałżonka.

Jeżeli zaś były współmałżonek nie ma subkonta, ZUS otwiera takie subkonto i przekazuje na nie środki. Wypłata transferowa jest dokonywana po przedstawieniu dowodu, że środki zgromadzone na subkoncie czy w OFE przypadły byłemu współmałżonkowi.

Podobnie rzecz się ma w przypadku środków zgromadzonych w OFE. Środki przypadające byłemu współmałżonkowi bądź dziedziczone przez takiego współmałżonka transferowane są jego rachunek z OFE, a w razie jego braku – rachunek jest niezwłocznie tworzony.

W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w trakcie trwania małżeństwa i małżeńskiej wspólności majątkowej, małżonkowi pozostałemu przy życiu, obowiązkowo, należy się połowa środków zgromadzonych na subkoncie czy też w OFE, ale w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

Pozostałe środki przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego (uposażonym), a w przypadku niewskazania tych osób wchodzą w skład spadku i podlegają dziedziczeniu na zasadach ustawowych. Transfer ma miejsce po przedstawieniu stosownych dokumentów dotyczących zgonu osoby ubezpieczonej, nabycia spadku oraz pozostawania w małżeństwie w chwili śmierci.

Kto może być uposażonym do dziedziczenia składek ZUS?

Uposażonym może być jedynie osoba fizyczna. Uposażonymi nie muszą być członkowie rodziny zmarłego, a może być nim nawet małżonek zmarłego.

Osoba ubezpieczona może wskazać także udział tych osób w zgromadzonych środkach. Jeśli ubezpieczony wskazał kilka osób, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe.

III. Warunki dziedziczenia składek ZUS?

Warunkiem uzyskania środków zgromadzonych w II filarze, wynikającym z ustawy systemowej jest to, aby do śmierci osoby ubezpieczonej doszło nie później niż w dniu:

– złożenia przez zmarłego wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat,

– nabycia przez zmarłego prawa do emerytury w wieku emerytalnym wynoszącym 65 lat, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane, lub

– osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat, przez osoby, które miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku.

Podział i transfer środków są ograniczone w czasie, ponieważ podział i transfer nie następują w przypadku, gdy rozwód, unieważnienie małżeństwa albo śmierć nastąpiły po dniu wystąpienia ww. okoliczności.

Wniosek jest taki, że w razie rozwodu czy śmierci po ukończeniu 65. roku życia nie dojdzie do przekazania środków z II filaru.

Temat podziału, w tym dziedziczenia składek ZUS z subkonta, jest skomplikowany.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl


Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *