W jakiej sytuacji może być potrzebny wniosek o przywrócenie terminu płatności składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Żeby zrozumieć sens jego składania, musisz wiedzieć, że nawet jednokrotne nie opłacenie w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, powoduje ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a w dalszej konsekwencji pozbawia prawa do zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego.

Na przykładzie – możesz pięć lat prowadzić działalność gospodarczą, rzetelnie terminowo opłacać należne składki, a jeśli raz przydarzy Ci się zapłacić je z opóźnieniem, lub w nienależnej wysokości, Twoje ubezpieczenie chorobowe ustanie.

Sprawiedliwe to raczej nie jest… złożenie wniosku o przywrócenie terminu płatności składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, może uratować sytuacje.

I. Dlaczego tak się dzieję? Jak ważne jest ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorcy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą  podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla przedsiębiorcy dobrowolne.

Przystępując do tego ubezpieczenia, uzyskuje on gwarancję (pod ustawowymi warunkami) uzyskania takich świadczeń jak: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy czy świadczenie rehabilitacyjne.

Przepis ustawy mówi zaś:

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje:

⇒ od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,

od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie,

⇒ od dnia ustania tytułu podlegania ubezpieczeniu (czyli od dnia zawieszenia lub zakończenia wykonywania działalności).

Przedsiębiorca powinien więc pamiętać, że podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu jest ściśle powiązane z terminowością opłacania składek. Jeżeli opóźni się z płatnością składki na własne ubezpieczenie chorobowe choćby o jeden dzień lub opłaci tę składkę w niepełnej wysokości, z mocy ustawy zostanie wyłączony z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia miesiąca, za który składka została opłacona nieterminowo.

Następuje ono z mocy prawa, ZUS nie poinformuje Cię o tym i co więcej – nie ma takiego obowiązku.

O tym, że podleganie ubezpieczeniu chorobowemu zostało w jakimś okresie przerwane możesz dowiedzieć się dopiero występując o wypłatę zasiłku. ZUS w takim przypadku odmówi Ci prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego z powodu nie podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

II. Co Cię może uratować w takiej sytuacji? ⇒ Wniosek o przywrócenie terminu płatności składek.

Może Cię uratować, złożenie wniosku o przywrócenie terminu płatności składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Przepisy mówią, iż w uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacenie składki na ubezpieczenie chorobowe po terminie.

Co jest bardzo ważne?

⇒ należy złożyć wniosek
Przywrócenie terminu na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe następuje wyłącznie na wniosek osoby ubezpieczonej – ZUS nie przywróci żadnego terminu bez wyrażonej woli przez zainteresowaną osobę.

musi być uzasadniony przypadek, czyli wniosek warto dobrze uzasadnić

Jeżeli opóźnienie w płatności miało charakter jednorazowy lub wynikało z nadzwyczajnych okoliczności, ZUS powinien przywrócić termin płatności i ciągłość ubezpieczenia chorobowego.

Napisanie takiego wniosku nie jest sformalizowane więc spokojnie dasz sobie radę.

Możesz też skorzystać z przygotowanego przeze mnie wzoru wniosku o przywrócenie terminu płatności składek, znajdziesz go tutaj.

III. A jeśli ZUS odmówi przywrócenie terminu płatności… ⇒ Odwołanie od decyzji ZUS

Jeśli jednak ZUS, jak to ma często ostatnio w zwyczaju, odmówi przywrócenia terminu płatności składki, należy zażądać wydania w tej sprawie decyzji. Od uzyskanej decyzji warto rozważyć złożenie odwołania od decyzji ZUS do sądu, który ostatecznie rozstrzygnie, czy termin płatności powinien zostać przywrócony.

Od siebie mogę powiedzieć, iż ZUS bardzo często niesłusznie odmawia przywrócenia terminu płatności składek, a jeszcze częściej w ogóle swojej odmowy nie uzasadnia, co już stawia osobę odwołującą w korzystnej sytuacji.

W jednym z ważnych orzeczeń Sądu Najwyższego odnajdziemy bardzo istotne parę zdań:

Organ rentowy został wyposażony w kompetencję wyrażenia zgody na opłacenie składki po terminie, czyli uznania, że mimo nieopłacenia składki w terminie ubezpieczenie nie ustało.

W ustawie nie zostały określone przesłanki „wyrażenia zgody” na opłacenie składki po terminie, co jednak nie oznacza przyznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych niczym nie skrępowanego uznania w uwzględnieniu lub nie uwzględnieniu wniosku o wyrażenie zgody.

Przyznana kompetencja winna być wykonywana według sprawdzalnych, sprawiedliwych kryteriów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyposażony w uprawnienie wyrażania zgody na opłacenie składki po terminie winien ujawnić jakimi przesłankami kierował się odmawiając jej, a jego decyzja podlega merytorycznej ocenie sądu.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *