Umowa o pracę może być nie tylko zawierana bezpośrednio z pracodawcą, ale także z agencją pracy tymczasowej, na mocy której praca jest świadczona na rzecz pracodawcy użytkownika.

Dzisiejszy artykuł dedykowany jest dla osób poszukujących pracy z pomocą agencji pracy tymczasowych, jak i tych już zatrudnionych w ten sposób – wskazane zostaną różnice pomiędzy typowym zatrudnieniem a zatrudnieniem przez agencję pracy tymczasowej.

I. Badania lekarskie i BHP pracowników tymczasowych

Zgodnie z art. 207 k.p. to pracodawca dba o stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie pracy, a w przypadku zatrudnienia tymczasowego za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada agencja pracy tymczasowej.

Nie powinno Was zatem dziwić, że to agencja kieruje Was na badania wstępne, okresowe, czy kontrolne.

Do agencji w zakresie bhp należą także inne zadania, jednak mniej istotne z punktu widzenia pracownika.

Często za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej zatrudniani są pracownicy do prac fizycznych.

Trzeba wskazać, że to z kolei pracodawca użytkownik (nie agencja) powinien przekazać pracownikowi tymczasowemu strój roboczy, tzw. środki ochrony indywidualnej, gdyby jego własne ubrania i obuwie mogły ulec zniszczeniu czy zabrudzeniu bądź ze względu na warunki pracy.

II. Urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych

Zagadnienie urlopu wypoczynkowego uregulowane jest w art. 17 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Po pierwsze, pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy przepracowany miesiąc.

Przez miesiąc rozumie się 30 dni. A zatem, za każde przepracowane w sumie 30 dni, niezależnie od długości przerwy między kolejnym zatrudnieniem, u tego samego bądź innego pracodawcy użytkownika, należą się pracownikowi 2 dni urlopu.

Jak widzicie, sposób ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego, jest inny niż w przypadku regulacji z kodeksu pracy.

Co do zasady, urlop wypoczynkowy ustala agencja i pracodawca użytkownik, a jeśli zatrudnienie na rzecz danego pracodawcy użytkownika wynosi co najmniej 6 miesięcy, termin wykorzystania urlopu uzgadnia się z pracownikiem. Jednak, praktyka pokazuje, że każdorazowo z pracownikiem tymczasowym konsultuje się termin urlopu.

Co ważne, jeśli zatrudnienie na rzecz danego pracodawcy użytkownika wynosi co najmniej 6 miesięcy, pracownik ma prawo do urlopu na żądanie na zasadach opisanych w kodeksie pracy.

Należy pamiętać, że w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w trakcie zatrudnienia, pracownik tymczasowy ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystanie urlopuw naturze, którego wysokość obliczana jest na zasadach opisanych w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Można też, analogicznie jak to jest postanowione w kodeksie pracy, uzgodnić, że niewykorzystany urlop wypoczynkowy przejdzie do puli urlopu w czasie kolejnego zatrudnienia u tego samego pracodawcy użytkownika.

Agencja pracy tymczasowej nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w czasie pozostawania pracownika tymczasowego w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tą samą agencją pracy tymczasowej, w celu powierzenia wykonywania pracy tymczasowej u tego samego pracodawcy użytkownika, u którego była wykonywana taka praca, bezpośrednio przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy o pracę z tą agencją.

III. Wyrządzenie szkody pracodawcy użytkownikowi przez pracownika tymczasowego

W pierwszej kolejności za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy użytkownika odpowiada agencja pracy tymczasowej.Pozornie jest to korzystne rozwiązanie dla pracowników. Jednak, agencja może dochodzić od pracownika zwroturównowartości odszkodowania wypłaconego przez tę agencję pracodawcy użytkownikowi.

„Plusem” przerzucenia odpowiedzialności na agencję jest to, że odpowiedzialność agencji i wysokość odszkodowania jest miarkowana w zależności od winy pracownika tymczasowego i innych okoliczności towarzyszących powstaniu szkody (np. przyczynienia się innych pracowników do powstania szkody), co ma znaczenie dla ewentualnej późniejszej odpowiedzialności pracownika.

Jeśli pracownik wyrządził szkodę nieumyślnie – odszkodowanie odpowiada maksymalnie 3-miesięcznemu wynagrodzeniu pracownika tymczasowego, natomiast jeśli pracownik wyrządził szkodę umyślnie – agencja wypłaca odszkodowanie w pełnej wysokości.

IV. Ustanie stosunku pracy pracowników tymczasowych

Umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się co do zasady z upływem ustalonego terminu wykonywania pracy tymczasowej.

W przypadku ustania stosunku pracy z agencją pracy tymczasowej przed upływem uzgodnionego w umowie terminu, warunki tym rządzące są bardzo podobne do zasad opisanych w kodeksie pracy.

Po pierwsze, umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron.

Po drugie,każda ze stron może wypowiedzieć umowę o pracę, przy czym należy w umowie przewidzieć tę możliwość. W ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wskazuje się długość okresu wypowiedzenia:

 • 3 dni wypowiedzenia, gdy umowa o pracę została zawarta na okres do 2 tygodni oraz
 • 1 tydzień wypowiedzenia, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie (art. 13 ust. 2 tej ustawy).

Jeśli to pracodawca chce dokonać wypowiedzenia, powinien zawiadomić o planowanym zwolnieniu agencję pracy tymczasowej. Żadna ze stron nie ma obowiązku uzasadniania swojej decyzji.

Po trzecie, możliwe jest zwolnienie pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadkach opisanych w kodeksie pracy, np. z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, czy długotrwałej nieobecności z powodu choroby).

Należy pamiętać, że pracownik tymczasowy ma prawo odwołać się od wypowiedzenia czy oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 21 dni od otrzymania stosownego oświadczenia.

V. Ciąża pracownicy zatrudnionej przez agencję pracy tymczasowej

Jeśli pracownica tymczasowa ma łącznie co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę zawartej z tą samą agencją pracy tymczasowej, jej umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu.

VI. Podsumowanie – różnice między umową o pracę a umową o pracę z agencją pracy tymczasowej.

Stosunek pracy z agencją pracy tymczasowej wykazuje wiele podobieństw do typowego stosunku pracy, jednak zawsze warto mieć świadomość, jakie cechy różnią ten stosunek pracy od wspomnianej normalnej umowy o pracę.

Powyżej wskazałam te elementy, które wyróżniają stosunek pracy tymczasowej, a w pozostałym zakresie stosuje się m.in. przepisy kodeksu pracy.

W kolejnym wpisie poświęconym zatrudnieniu tymczasowemu opiszę, na jaki okres można podjąć tego rodzaju zatrudnienie.

icon
Jeśli potrzebujesz wsparcia, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl


Powyższy artykuł powstał na bazie doświadczenia zawodowego oraz dzięki wsparciu merytorycznemu Wydawnictwa C. H. Beck Sp. z o.o.

Chcesz szerzej i głębiej poznać tematykę pracowników tymczasowych?

Jeśli tak, to polecam pozycje dotyczącą zatrudniania pracowników tymczasowych, Wydawnictwo C.H. Beck:

  Skorzystaj z porady

  Pani Kasia pomogła nam wygrać przegraną sprawę z ZUSem o macierzyński w apelacji, polecamy ze szczerego serca!:)

  Daniel Pawłowski Avatar Daniel Pawłowski

  Błyskawicznie dostałam obszerną, merytoryczną, a jednocześnie zrozumiałą opinię prawną w odpowiedzi na nurtujący mnie problem. Jestem pod wrażeniem. Nie żałuję żadnej złotówki, wydanej jako wynagrodzenie. Na pewno warto skorzystać z usług kancelarii Pani Katarzyny Klemby. Ja na pewno do Pani wrócę, jeśli zaistnieje taka konieczność.

  Monika Tyczyńska Avatar Monika Tyczyńska

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *