Mały ZUS Plus – od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dotychczas w przepisach można było spotkać się z ulgą na start, preferencyjnymi składkami opłacanymi od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia czy Małym ZUS-em. Więcej o optymalizacji składek ZUS, przeczytasz tutaj.

Mały ZUS Plus jest modyfikacją obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. Małego ZUS-u, który uprawniał do opłacania składek od podstawy uzależnionej od średniego miesięcznego przychodu.

Poniżej opiszę warunki skorzystania z nowej/starej ulgi.

I. Mały ZUS plus – Jaki jest dopuszczalny roczny przychód?

Prawo do ulgi mają przedsiębiorcy, których roczny przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120.000,00 zł, jeśli działalność prowadzona była przez cały rok.

Mały ZUS przewidywał, że prawo do ulgi mieli przedsiębiorcy, których roczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Od 1 lutego 2020 r. górna granica jest sztywna.

Oczywiście, w przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego roczny limit przychodu ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni faktycznego prowadzenia działalności.

W każdym przypadku warunkiem skorzystania z ulgi jest to, aby w poprzednim roku kalendarzowym, w stosunku do 2020 r. chodzi o 2019 r., przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni kalendarzowych.

Zaznaczę, że błędne ustalenie, że nie został przekroczony próg 120.000,00 zł bądź proporcjonalnie niższy będzie skutkował przede wszystkim błędnym zgłoszeniem do ulgi, powstaniem niedopłat na indywidualnym rachunku składkowym, koniecznością uiszczenia różnicy w składkach wraz z odsetkami i „wypadnięciem” z dobrowolnych ubezpieczeń społecznych.

II. Mały ZUS Plus – Podstawa wymiaru składek. Jak ją obliczyć?

W stosunku do Małego ZUS-u zaszła istotna zmiana, ponieważ podstawę wymiaru składek wylicza się od dochodu, a nie od przychodu z działalności gospodarczej.

Pozostawiona jest zasada, zgodnie z którą obniżona podstawa wymiaru składek:

– nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia i jednocześnie

– nie może być wyższa niż 60% przeciętnego wynagrodzenia,

obowiązujących w danym roku kalendarzowym.

W 2020 r. obniżona podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 780,00 zł i wyższa niż 3.136,20 zł.

W ustawie opisane jest w jaki sposób wyliczyć obniżoną podstawę wymiaru składek, jednak, każdy przedsiębiorca może skorzystać z kalkulatora udostępnionego przez ZUS: https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-mdg-/kalkulator-mdg.

Od razu zaznaczę, że prawidłowe wyliczenie obniżonej podstawy i kwoty składek jest niezmiernie ważne z punktu widzenia powstania ewentualnych niedopłat, uiszczania odsetek i zgłoszenia do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych – mam tu na myśli w szczególności dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

III. Jak ustalić podstawę wymiaru bez kalkulatora?

  1. Najpierw trzeba ustalić przeciętny miesięczny dochód. W tym celu dzielimy roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, a wynik tego działania mnożymy przez 30. Wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy oraz osób z nim współpracujących zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (który będzie dzielony przez liczbę dni prowadzenia działalności) uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym powiększa się o kwoty składek zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Przedsiębiorcy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy i niekorzystający ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT powinni zapoznać się z treścią art. 18c ust. 12 ustawy systemowej.


  1. Potem, przeciętny miesięczny dochód (wyliczony według pkt 1) mnożymy przez stały współczynnik 0,5. Wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

  1. Tak uzyskany wynik stanowi obniżoną podstawę wymiaru składek, o ile mieści się w kwotach granicznych – 780,00 zł i 3.136,20 zł. Przedsiębiorca może zawsze zadeklarować podstawę wyższą od uzyskanego wyniku, ale może być to kwota maksymalnie 3.136,20 zł.

Jeśli uzyskana kwota wykracza poza progi graniczne, należy dostosować do nich podstawę wymiaru składek, czyli podwyższyć do najniższej możliwej podstawy, czyli 780,00 zł, bądź obniżyć do najwyższej możliwej podstawy, czyli 3.136,20 zł.

Tak ustalona podstawa obowiązuje przez cały rok. Jako że skorzystanie z ulgi jest dobrowolne, przedsiębiorca może w każdym czasie zrezygnować ulgi i opłacać składki na zasadach ogólnych.

IV. Jak długo można korzystać z ulgi? Jak często?

Z przepisów wynika, że składki od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uzależnionej od przeciętnego dochodu można opłacać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 kolejnych miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

3 razy na 5 lat można korzystać z tej ulgi.

V. Kto nie skorzysta z ulgi mały ZUS Plus?

Podobnie jak rok temu, z Małego ZUS plus nie mogą skorzystać osoby, które:

– w poprzednim roku kalendarzowym opłacały podatek według karty podatkowej i które korzystały ze zwolnienia sprzedaży z VAT,

– mają prawo do preferencyjnych składek zgodnie z art. 18a ustawy systemowej (mowa o 2-letnim okresie preferencji liczonym m.in. od zakończenia korzystania z ulgi na start),

– w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,

– w poprzednim roku kalendarzowym także prowadziły pozarolniczą działalność w formie określonej w art. 8 ust. 6 pkt 2-5 ustawy systemowej (np. jako wspólnik spółki osobowej czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.),

– wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej,

– korzystały z Małego ZUS Plus (wliczając w to  od 1 stycznia 2019 r. mały ZUS) przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

VI. Uwaga na terminy! W jakich terminach zgłaszać się do ulgi i jakich formalności należy dopełnić?

Zasady zgłaszania do ubezpieczeń społecznych w związku z chęcią skorzystania z ulgi są zróżnicowane ze względu na to kto i kiedy zamierza skorzystać z Małego ZUS-u Plus.

Nowy kod tytułu ubezpieczenia dla osób korzystających z Małego ZUS Plus to 05 90 xx lub 05 92 xx.

1. Przedsiębiorcy, którzy:

– korzystali z Małego ZUS w 2019 r. i styczniu 2020 r.,

– korzystali z Małego ZUS dopiero od stycznia 2020 r. (o ile dokonano zgłoszenia do Małego ZUS-u do 8 stycznia 2020 r.),

i nadal chcą opłacać składki od obniżonej podstawy wymiaru składek, ustalają ją ponownie według zasad obowiązujących od 1 lutego 2020 r. (czyli od dochodu).

Ci przedsiębiorcy, aby nadal korzystać od lutego 2020 r. z Małego ZUS-u Plus powinni przekazać w terminie opłacania składek (np. do 10. marca 2020 r.) następujące informacje:

– o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym oraz o najniższej podstawie wymiaru składek ustalonej na dany rok kalendarzowy w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej składanych za styczeń 2020 r., oraz

– o zastosowanych formach opodatkowania obowiązujących przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym, o rocznym przychodzie z działalności gospodarczej i rocznym dochodzie z tej działalności uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, w tym o przychodzie i dochodzie uzyskanych w okresie obowiązywania danej formy opodatkowania, oraz o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalonej na dany rok kalendarzowy w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej, składanych za luty 2020 r.

2. Przedsiębiorca, który nie korzystał z Małego ZUS-u w styczniu 2020 r. (bo np. nie spełniał warunków), ale spełnia warunki skorzystania z Małego ZUS-u Plus od 1 lutego 2020 r. i chciałby skorzystać z tej ulgi, powinien:

– wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia oraz

– zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 xx albo 05 92 xx do końca lutego 2020 r. Jako że ostatni dzień lutego to sobota, a kolejny to niedziela, ostateczny termin zgłoszenia przesuwa się do 2 marca 2020 r.

3. przedsiębiorca, który rozpoczął lub wznowił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w lutym 2020 r., a spełnia warunki skorzystania z Małego ZUS-u Plus od 1 lutego 2020 r. i chciałby skorzystać z tej ulgi, powinien:

zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 xx albo 05 92 xx do końca lutego 2020 r.

Jako że ostatni dzień lutego to sobota (29 luty 2020 r.), a kolejny to niedziela, ostateczny termin zgłoszenia przesuwa się do 2 marca 2020 r.

Jeżeli termin na zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych od powstania obowiązku ubezpieczenia/zaistnienia zmiany (np. wznowienia działalności czy zakończenia korzystania z opłacania składek od 30% minimalnego wynagrodzenia) do końca lutego 2020 r. jest krótszy niż 7 dni, przedsiębiorca składa zgłoszenie wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia/zaistnienia stosownej zmiany, czyli nawet po 29 lutego 2020 r.

4. Jeśli przedsiębiorca zacznie spełniać warunki do skorzystania z Małego ZUS-u Plus w późniejszych miesiącach 2020 r. (np. wznowi działalność, zakończy się 2-letni okres opłacania składek od 30% minimalnego wynagrodzenia), wówczas powinien:

– wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia oraz

– zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 xx albo 05 92 xx w ciągu 7 dni od pierwszego dnia, w którym stał się uprawniony do Małego ZUS-u Plus.

5. Jeśli przedsiębiorca rozpocznie lub wznowi działalność w styczniu danego roku kalendarzowego, wówczas powinien:

zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 xx albo 05 92 xx do końca stycznia danego roku kalendarzowego.

Jeżeli do końca stycznia pozostaje mniej niż 7 dni, przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

Tak samo należy postąpić, jeśli w styczniu danego roku zakończył się np. okres preferencyjnego opłacania składek czy przychód w roku poprzedzającym był na tyle mały, że uprawnia do skorzystania z Małego ZUS-u Plus. Wówczas przedsiębiorca powinien wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i zgłosić do ubezpieczeń społecznych z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 xx albo 05 92 xx do końca stycznia danego roku kalendarzowego.

W pozostałych przypadkach będzie obowiązywał 7-dniowy termin na zgłoszenie w ZUS chęci skorzystania z ulgi.

Podsumowując:

Jak każda preferencja w opłacaniu składek ZUS, tak i Mały ZUS Plus ma swoje plusy. Pozwala przedsiębiorcom środki pieniężne przeznaczyć na inny cel, np. na rozwój działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że niska podstawa deklarowanych podstaw do ubezpieczeń społecznych, to też niskie zasiłki chorobowe, macierzyńskie. Niższe środki gromadzą się na przyszłą emeryturę.

Należy więc napewno świadomie podjąć decyzję, czy chcemy z tej ulgi korzystać.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl


Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *