Dzisiejszy wpis będzie dotyczyć postępowania egzekucyjnego prowadzonego w celu wyegzekwowania należności z tytułu składek ZUS.

W toku takiego rodzaju postępowania, egzekucji podlega kwota zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę.

Niestety, postępowanie egzekucyjne niesie za sobą również dodatkowe koszty. Mowa o tzw. kosztach egzekucyjnych.

Czym są koszty egzekucyjne, kiedy trzeba je uiścić i w jakiej wysokości? Przeczytasz o tym poniżej.

I. Dług w ZUS -> Koszty egzekucyjne 

Koszty egzekucyjne to: opłata manipulacyjna, opłata egzekucyjna, opłata za czynności egzekucyjne i wydatki egzekucyjne.

Najprościej rzecz ujmując, koszty egzekucyjne są kosztami naliczanymi w związku ze wszczęciem i prowadzeniem egzekucji administracyjnej w celu pokrycia zadłużenia względem ZUS.

Najwyższym kwotowo kosztem jest zazwyczaj opłata egzekucyjna.

Koszty egzekucyjne ponosi zobowiązany, czyli dłużnik. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne.

Koszty egzekucyjne można zapłacić dobrowolnie, podobnie jak należność główną i odsetki. W przeciwnym wypadku, koszty egzekucyjne podlegają ściągnięciu w toku prowadzonej egzekucji administracyjnej.

Uzyskane środki pieniężne, w pierwszej kolejności, zostają zawsze zaliczone na koszty egzekucyjne.

Kiedy powstanie obowiązek zapłaty owych kosztów egzekucyjnych?

Moim zdaniem to, że obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych powstaje z chwilą doręczenia odpisu tytułu wykonawczego, a tytuł wykonawczy stanowi dokument będący podstawą prowadzenia egzekucji. Często jest tak, że tytuł wykonawczy doręczany jest wraz z zawiadomieniem o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

Gdzie jest podana kwota kosztów egzekucyjnych?

Wysokość kosztów egzekucyjnych wynika właśnie z zawiadomienia.

W zawiadomieniu, w oddzielnych polach, wskazuje się kwotę:

– opłaty manipulacyjnej,

– opłaty za czynności egzekucyjne,

– wydatków egzekucyjnych,

– opłaty egzekucyjnej.

II. Dług w ZUS -> Opłata egzekucyjna

Opłata egzekucyjna jest opłatą pobieraną w razie zapłaty lub wyegzekwowania dochodzonych należności pieniężnych.

Jej podstawowa wysokość, jeszcze przed zapłatą lub wyegzekwowaniem, podana jest już w zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

Opłata egzekucyjna jest opłatą stosunkową.

Jaka jest wysokość opłaty egzekucyjnej?

Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

Organ egzekucyjny pobiera w egzekucji należności pieniężnej opłatę egzekucyjną w wysokości 10% wyegzekwowanych środków pieniężnych pomniejszonych o koszty egzekucyjne, o których mowa w art. 115 § 1 pkt 1-1c. Maksymalna wysokość opłaty egzekucyjnej wynosi 10% wyegzekwowanych: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 40 000 zł.

Przykładowo, jeśli wskazana w tytule wykonawczym i zawiadomieniu należność główna wynosi 10000,00 zł, a odsetki od tej kwoty wynoszą 300,00 zł, to ich suma wynosi 10300,00 zł. 10% z tej kwoty to 1030,00 zł.

Ww. kwotę należy pomniejszyć o 100,00 zł opłaty manipulacyjnej (jest on wymieniona w art. 115 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). W konsekwencji, opłata egzekucyjna będzie wynosić 930,00 zł.

III. Czy można zmniejszyć wysokość kosztów egzekucyjnych lub opłaty egzekucyjnej?

Przepisy przewidują możliwość obniżenia opłaty egzekucyjnej, a w konsekwencji obniżenia kosztów egzekucyjnych. Organ egzekucyjny informuje o tej możliwości w pouczeniu zamieszczonym na końcu zawiadomienia.

W przypadku zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie lub kosztów upomnienia organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi po wszczęciu egzekucji administracyjnej, organ egzekucyjny pobiera opłatę egzekucyjną w wysokości 5% uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty egzekucyjne.

Maksymalna wysokość opłaty egzekucyjnej wynosi więc 5% uzyskanej w ten sposób: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 20 000 zł.

Jak wynika z przepisu tylko dobrowolne uregulowanie należności głównej z odsetkami i kosztami upomnienia będzie skutkowało obniżeniem opłaty egzekucyjnej.

Opłata egzekucyjna będzie wynosić wówczas 5% uzyskanej wskutek dobrowolnej zapłaty należności głównej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, ale nie więcej niż 20000,00 zł. Ustawodawca zagwarantował, więc, obniżenie opłaty egzekucyjnej o połowę.

IV. Koszty egzekucji ZUS – podsumowanie

Niestety, wszczęcie postępowania egzekucyjnego skutkuje powstaniem dodatkowych kosztów, obok zadłużenia.

Jak widzisz, istnieje możliwość zmniejszenia wysokości tych kosztów pod warunkiem spłaty zadłużenia.

Przepisy przewidują również możliwość ubiegania się o umorzenie lub rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych, o czym przygotuję kolejny wpis.

Warto też zawsze rozważyć czy nie doszło do przedawnienia zadłużenia. Więcej na ten temat dowiesz się z wpisu, który znajdziesz tutaj.

icon
Jeśli potrzebujesz porady prawnej, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Photo by Josefa nDiaz on Unsplash

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *