We wrześniu opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Rozporządzenie wprowadza dwustopniową podwyżkę wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Na jakie inne kwestie będzie miało wpływ rozporządzenie?

Piszę o tym poniżej.

I. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Zgodnie z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w przepisach tej ustawy.

Wysokość wynagrodzenia za godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usługi nie może być, z kolei, niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej (art. 8a ww. ustawy).

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę „nakazuje” ustalać wartości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na dany rok kalendarzowy.

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z jego treścią, minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie w 2023 r.:

⇒ od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. będzie wynosić 3490,00 zł brutto,

⇒ od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. będzie wynosić 3600,00 zł brutto.

Z kolei, minimalna stawka godzinowa będzie wynosić:

⇒ od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. – 22,80 zł brutto,

⇒ od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. – 23,50 zł brutto.

Nie da się ukryć, że dojdzie do znacznego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, bo aktualnie wynosi ono 3010,00 zł brutto. Finalnie, minimalne wynagrodzenie wzrośnie o blisko 600,00 zł!

Tak czy inaczej, wynagrodzenie wypłacane od stycznia 2023 r. nie powinno być niższe niż 3490,00 zł dla pracownika zatrudnionego na pełen etat.

Wynagrodzenie wypłacone za grudzień 2022 r. w styczniu (w końcu wynagrodzenie za pracę może być wypłacone do 10. dnia kolejnego miesiące) powinno odnosić się do minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego jeszcze w 2022 r. Liczy się, bowiem, to, za jaki miesiąc wynagrodzenie przysługuje.

Podobnie rzecz się ma z wynagrodzeniem wypłacanym w ramach umów cywilnoprawnych.

II. Większa płaca minimalna = większa minimalna podstawa wymiaru zasiłku

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Inaczej, zasiłek choroby jest obliczany od podstawy wymiaru odpowiadającej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę na dany rok kalendarzowy i pomniejszonej o 13,71%.

Przykładowo, w 2022 r. najniższą podstawę wymiaru zasiłku pracownika zatrudnionego na pełen etat obliczymy w ten sposób: 3010,00 zł – (13,71% x 3010,00 zł) = 2597,32 zł.

Z kolei, w 2023 r. wysokość minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zmieni się dwukrotnie, bo dwukrotnie wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (z dniem 1 stycznia 2023 r. i z dniem 1 lipca 2023 r.).

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrasta od 1 stycznia 2023 r. W związku z tym, podstawa wymiaru zasiłku wzrośnie również od tej daty. Zasiłek wypłacany za okres od 1 stycznia 2023 r. powinien być obliczany już od nowej, wyższej podstawy wymiaru zasiłku.

Podwyższenie minimalnej podstawy wymiaru zasiłku dotyczy także osób pobierających zasiłek macierzyński czy zasiłek opiekuńczy.

III. Wyższe minimalne wynagrodzenie = wyższe składki społeczne ZUS 

Jak zapewne się orientujesz, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i korzystających z preferencyjnego oskładkowania stanowi zadeklarowana kwota nie niższa od 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Aktualnie, najniższa podstawa wymiaru składek wynosi 903,00 zł.

⇒ Od nowego roku, od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., najniższa podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 1047,00 zł.

⇒ Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. najniższa podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 1080,00 zł.

Ponadto, podstawa wymiaru składek osób korzystających z tzw. małego ZUS, których podstawa wymiaru składek jest uzależniona od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Wobec tego, podstawa wymiaru składek tych osób w 2023 r. nie będzie mogła być niższa niż 1047,00 zł (30% od kwoty 3490,00 zł obowiązującej w styczniu 2023 r. to 1047,00 zł).

IV. Wyższa płaca minimalna = wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej

Zgodnie z przepisami dla przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest uzależniona od dochodu, a równocześnie, przewidziana została minimalna wysokość podstawy wymiaru tej składki.

Jeśli obliczona wysokość podstawy wymiaru składki jest niższa niż od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (rok składkowy liczony jest od 1 lutego), podstawę wymiaru składki stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wobec tego, jeśli obliczona podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie niższa od 3490,00 zł brutto, podstawę wymiaru tej składki będzie stanowić minimalne wynagrodzenie:

⇒ od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. – 3490,00 zł brutto,

⇒ od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. – 3600,00 zł brutto.

V. Podsumowanie – wyższe minimalne wynagrodzenie w 2023r. 

Nie da się ukryć, że rokroczna zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wpływ na wiele innych kwestii wynikających z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

We wpisie wymieniłam tylko kilka z nich. Mam nadzieję, że wpis okazał się przydatny.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *