Dziś ciąg dalszy cyklu „Odwołanie od decyzji ZUS”. Pierwszy wpis na ten temat znajdziesz tutaj.

Pora na więcej szczegółów, które pomogą Ci napisać prawidłowe odwołanie w Twojej sprawie.

Pamiętaj – osoba niezadowolona z decyzji ZUS może złożyć od niej odwołanie do właściwego sądu. Pouczenie o tym uprawnieniu i sposobie jego realizacji powinno znajdować się w każdej decyzji.

I. Jak i gdzie złożyć odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji organów rentowych można wnieść:

⇒ na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub

⇒ do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji

Organ rentowy przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. 

Jeżeli jednak uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu (art. 4779 § 1 i 2 k.p.c.). ZUS wtedy sam zmienia swoją decyzję, o czym informuje osobę zainteresowaną.

Ponadto ubezpieczony może również wnieść odwołanie bezpośrednio do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania. W takim przypadku sąd, do którego wniesiono odwołanie, niezwłocznie przekazuje protokół organowi, od którego pochodzi zaskarżona decyzja. Jeśli jednak sąd ten jest właściwy do jego rozpoznania, to przewodniczący niezwłocznie zażąda akt sprawy i nada bieg odwołaniu, przesyłając odpis protokołu organowi, od którego pochodzi zaskarżona decyzja.

Niezbędne pośrednictwo!

Jeżeli wybierzesz najbardziej popularną formę wnoszenia odwołania – czyli na piśmie, pamiętaj, że wnosi się na piśmie za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję.

Dla zobrazowania – ja jestem z Łodzi, więc jeśli chciałabym wnieść odwołanie od decyzji ZUSu w Łodzi, powinnam zredagować pismo przykładowo tak:

Sąd Okręgowy w Łodzi
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Plac Dąbrowskiego 5
90 – 921 Łódź
 
za pośrednictwem
 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Łodzi
ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź

Odwołanie możesz dostarczyć osobiście do odpowiedniego oddziału ZUS lub przesłać pocztą.

 • Jeśli wysyłamy odwołanie pocztą, wyślij to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 • Jeśli składasz odwołanie osobiście w oddziale ZUS, weź ze sobą kopie odwołania i poproś urzędnika ZUS o potwierdzenie przyjęcia odwołania pieczęcią i podpisem

Potwierdzenie nadania przesyłki lub kopię odwołania poświadczoną przez urzędnika zachowaj dla celów dowodowych.

Właściwy sąd, do którego adresujesz odwołanie

Odwołania od decyzji wydanych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (np. w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym) kieruje się do sądów okręgowych. 

Od zasady tej są jednak wyjątki, najważniejszy:

 • Sprawy o zasiłek chorobowy (a także wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne) rozpatruje sąd rejonowy.

Gdy oddział ZUS wyda decyzję odmawiającą prawa do zasiłku chorobowego z powodu niepodlegania ubezpieczeniu chorobowemu, to odwołanie od takiej decyzji także należy kierować do sądu rejonowego, który jest właściwy do rozpatrywania spraw o zasiłki, a nie do sądu okręgowego, który rozpatruje sprawy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Sprawy o zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego wynikające z art. 66 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa należą do właściwości rzeczowej sądów rejonowych, co podkreślił Sąd Najwyższy w uchwale z 19 lutego 2008 r. (II UZP 7/07).

Dla dociekliwych 😉

Zgodnie z art. 477(8) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego co do zasady do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Wyjątkiem są sprawy, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych, a to:
1. o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego;
2. świadczenie rehabilitacyjne;
3. o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej;
4. ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
5. świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.

A zatem odwołanie wnosi się nie bezpośrednio do sądu, ale za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję.

II. Termin do wniesienia odwołania

Odwołanie od decyzji ZUS można złożyć tylko w ciągu miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Termin miesięczny kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi miesiąca, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, to w ostatnim dniu tego miesiąca. Przykładowo odwołanie od decyzji doręczonej 10 marca powinno być wniesione najpóźniej 10 kwietnia.

Przekroczenie tego terminu skutkuje odrzuceniem odwołania przez sąd, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.

Wymienione wyżej dwie przesłanki upoważniające sąd do rozpatrzenia odwołania mimo przekroczenia terminu na jego wniesienie (przekroczenie nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego) muszą zachodzić kumulatywnie (łącznie). Mają one charakter ocenny i zależą od całokształtu okoliczności sprawy, w związku z czym nie da się ich uogólnić.

W literaturze wskazuje się jako przyczyny niezależne od odwołującego się m.in. chorobę, pobyt za granicą, nieznajomość prawa, nieporadność.

Ocena, czy przekroczenie terminu było nadmierne i czy nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się, jest pozostawiona uznaniu sądu (wyrok Sądu Najwyższego z 21 marca 2006 r., III UK 168/05). SN wielokrotnie podkreślał, iż do oceny, czy przekroczenie terminu jest nadmierne, nie wystarczy rachunkowe porównanie czasu opóźnienia z terminem ustalonym do wniesienia odwołania. Zależy to także od charakteru okoliczności usprawiedliwiających opieszałość ubezpieczonego (tak w wyroku z 17 czerwca 1969 r., II CR 168/69 oraz z 22 kwietnia 1997 r., II UKN 61/97).

Sąd rozpoznający sprawę, w przypadku stwierdzenia opóźnienia, z urzędu będzie oceniał jego przyczynę, to jednak warto w uzasadnieniu odwołania wyjaśnić, dlaczego uchybienie terminowi nastąpiło. Warto dołączyć dowody popierające te twierdzenia, tak aby sąd nie miał wątpliwości, że niewniesienie odwołania w terminie było niezależne od Ciebie.

A w kolejnym wpis, poświecę tematyce – co powinno znaleźć się w treści odwołania, co zrobi ZUS po otrzymaniu odwołania oraz jak wygląda postępowanie przed sądem, zainicjowane odwołaniem.

Cdn. 🙂

i nastąpił tutaj znajdziesz kontynuację: Odwołanie od decyzji ZUS – jaka treść, jakie konsekwencje

 

icon
Najnowszy artykuł z podsumowanie tego tematu wraz z wzorem odwołania od decyzji ZUS znajdziesz tutaj

  Skorzystaj z porady

  Gorąco polecam Kancelarie Pani Katarzyny. Fachowa i dokładna porada nawet online. Odpisuje bardzo szybko i nie zbywa zwykłych Kowalskich. W razie problemów piszcie śmiało.

  Mateusz Cichoń Avatar Mateusz Cichoń

  Rzetelność, wiedza, bardzo miła i szybka pomoc. Oby więcej takich ludzi w tym zawodzie.

  Ewelina Michalak Avatar Ewelina Michalak

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *