Niedawno pisałam długi artykułu o optymalizacji składek ZUS, artykuł znajdziesz tutaj.

Dziś kilka słów o działalności nieewidencjonowanej. Jest to jeden ze sposobów „zaoszczędzenia” na składkach ZUS.

I. Co to jest działalność nieewidencjonowana?

Działalność nieewidencjonowana jest stosunkowo nową instytucją w polskim prawie.

Jest to tak zwana działalność bez rejestracji. Może ona dotyczyć jedynie osób fizycznych.

Nie można jej też łączyć w żaden sposób z działalnością gospodarczą, a osoby wykonującej działalność nieewidencjonowaną nie można nazywać przedsiębiorcą.

II. Kiedy możemy mówić o działalności nieewidencjonowanej?

Z działalnością nieewidencjonowaną mamy do czynienia, gdy:

⇒ Wykonuje ją osoba fizyczna,

⇒ Uzyskiwany przez nią przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie brutto,

⇒ Osoba fizyczna wykonująca działalność nieewidencjonowaną nie wykonywała działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy – ważne jest, że chodzi o sam fakt wykonywania działalności gospodarczej, a nie wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Powyższe trzy okoliczności muszą być spełnione łącznie, abyśmy mogli daną aktywność nazywać działalnością nieewidencjonowaną.

Przykład:

Pani Ania popołudniami wykonuje manicure sąsiadkom. Z tego tytułu osiąga miesięcznie przychód około 500-600 zł. Pani Ania nie jest przedsiębiorcą. Pani Ania wykonuje działalność nieewidencjonowaną i jest ona zgodna z prawem.

III. Czy istnieje obowiązek wpisu do CEIDG?

Ponieważ działalność nieewidencjonowana nie jest działalnością gospodarczą, jak już wspomniałam na samym początku, to w związku z tym nie ma obowiązku wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Jednakże trzeba wiedzieć, że nie ma przeszkód co do zgłoszenia co CEIDG – osoba fizyczna może zarejestrować wówczas taką działalność.

W takim przypadku z dniem określonym we wniosku działalność nieewidencjonowana zamienia się w działalność gospodarczą, a osoba fizyczna uzyskuje status przedsiębiorczy.  Co więcej wiąże się to z koniecznością stosowania od momentu wpisu do CEIDG przepisów ustawy prawo przedsiębiorców.

IV. Kiedy działalność nieewidencjonowana zmienia się w działalność gospodarczą?

Istnieją sytuacje, kiedy z mocy prawa działalność nieewidencjonowana zamienia się w działalność gospodarczą.

Ma to miejsce, kiedy przychód z danej aktywności w konkretnym miesiącu przekroczył 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonej w wartości brutto.

W przypadku gdy dojdzie do przekroczenia 50% kwoty wynagrodzenia, osoba która wykonywała dotychczas działalność nieewidencjonowaną automatycznie wykonuje działalność gospodarczą. W takiej sytuacji ma ona obowiązek złożyć wniosek do CEIDG w ciągu 7 dni od dnia, w który nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej wysokości należnego przychodu.

Przykład:

Student filologii angielskiej zamierza udzielać korepetycji z języka angielskiego. Jego przychód początkowo wynosi 400-500 zł miesięcznie. Jednak z miesiąca na miesiąc ma coraz więcej uczniów. Po pół roku okazało się, że kwota którą dorobił przekroczyła połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2019 roku wynosi 2250 zł brutto, tj. 1125 zł – tym samym od tego momentu stał się on przedsiębiorcą.

V. Kiedy nie stosuje się przepisów o działalności nieewidencjonowanej?

Przepisów o działalności nieewidencjonowanej nie stosujemy do:

  • Działalności prowadzonej w ramach spółki cywilnej,
  • Działalności podlegającej reglamentacji, czyli takiej, która wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do ewidencji działalności regulowanej

Osoby zawierające umowę spółki cywilnej nie mogą wykonywać działalności nieewidencjonowanej. Co więcej, jeżeli w trakcie wykonywania działalności nieewidencjonowanej osoby zainteresowane zawrą umowę spółki cywilnej, wówczas będą musiały zgłosić tę czynność do CEIDG z uwagi na brak możliwości kontynuowania aktywności w postaci działalności nieewidencjonowanej.

VI. Działalność nieewidencjonowana a podatki?

Prowadzenie działalności nieewidencjonowanej nie jest równoznaczne ze zwolnieniem osób podejmujących tego typu aktywność z obowiązków nakładanych przez przepisy podatkowe. Mimo że przepisy prawa podatkowe zawierają odrębne przepisy dotyczące działalności gospodarczej, to działalność nieewidencjonowana nie została pominięta przez ustawodawcę.

Dochód z działalności nieewidencjonowanej będzie ustalony na zasadach ogólnych, przewidzianych dla przychodów z innych źródeł i rozliczony w zeznaniu rocznym przez prowadzącego tę działalność. To znaczy, że nie mają do niej zastosowania żadne szczególne reguły. Podstawą opodatkowania jest dochód, który jest różnicą między przychodami a kosztami ich uzyskania.

VII. Działalność nieewidencjonowana a ubezpieczenia społeczne?

Ponadto skoro działalność nieewidencjonowana nie jest działalnością gospodarczą, to nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoba fizyczna, która będzie wykonywała działalność nieewidencjonowaną, nie będzie miała obowiązku zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Nie będzie też mogła korzystać z zasiłków chorobowych, macierzyńskich związanych z posiadaniem tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Przykład:

Pan Jarek jest złotą rączką, często zajmuje się drobnymi pracami remontowymi. Pan Jarek osiąga z tego tytułu nie więcej niż 1000 zł miesięcznie. W związku z tym nie ma on obowiązku zgłoszenia siebie do ZUS i nie ma obowiązku odprowadzania żadnych składek.

VIII. Zalety działalności nieewidencjonowanej

Działalność nieewidencjonowana niewątpliwie ma wiele zalet:

⇒ brak konieczności zgłaszania do CEIDG,

⇒ brak konieczności zgłaszania do Urzędu Skarbowego,

⇒ brak konieczności opłaty ubezpieczeń społecznych,

⇒ brak comiesięcznych zaliczek na poczet podatku,

⇒ brak skomplikowanej księgowości.

Dla kogo jest najlepsza działalność nieewidencjonowana?

Działalność bez rejestracji jest to dobra opcja dla osób, które chcą dorobić do swojego wynagrodzenia, jednakże nie stanowi to żaden sposób ich głównego i jedynego źródła utrzymania. Najlepszym zilustrowaniem działalności nieewidencjonowanej są powyższe przykłady – wykonywanie drobnych prac „po godzinach”, „dorabianie” przez studentów.

Nie będzie jednak rozwiązaniem dla osób planujących wysokie przychody, jak rownież osób, które potrzebują zabezpieczenia związanego z możliwością korzystania z zasiłków chorobowych, macierzyńskich.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *