Kiedy, komu i po spełnieniu jakich warunków przysługuje 500 zł na pierwsze dziecko?

Temat odbiegający na pierwszy rzut oka od tematyki bloga, jednakże blog ma służyć Czytelnikom, a ostatnio wielu z moich Klientów zadawało pytania na ten temat. A więc z Waszej potrzeby, z rodziła się koncepcja informowania w artykułach o flagowym pomyśle obecnego rządu…

I. Czym jest świadczenie wychowawcze, potocznie zwane ,,500 na dziecko”?

            Jak to „pięknie” ustawodawca powiedział jest to świadczenie wychowawcze służące częściowemu pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

II. Komu przysługuje?

Przysługuje ono: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka i tylko do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jeśli interesuje Cię komu przysługuje świadczenie 500 plus przy rozwodzie rodziców czy tez w przypadku konfliktu między nimi odnośnie tego świadczenia zapoznaj się z artykułem, który znajdziesz tutaj.

III. Jakie kryteria należy spełnić, by otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (…) jeżeli:

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł – przy czym za pierwsze dziecko uważa się w świetle ustawy jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia;

dochód rodziny – oznacza sumę dochodów członków rodziny, z tym że za rodzinę  uznaje się małżonków, rodziców dzieci (czyli również konkubinat), opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Następnie tak ustalony dochód wszystkich członków rodziny przelicza się na osobę zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Pamiętać należy, że wyjątkowo w 2016 r. podstawą jest dochód za 2014 r.

Ponadto kryteria dochodowe uprawniające do wsparcia nie są ustalone na stałe – mają być weryfikowane co dwa lata.

 Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom wymienionym wyżej w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie – oznacza to, że świadczenie to otrzyma każda rodzina na drugie i każde kolejne dziecko – świadczenie będzie wypłacane niezależnie od dochodów rodziny.

IV. W jakich przypadkach 500 zł na pierwsze dziecko nie przysługuje?

Świadczenie nie przysługuje, mimo spełnienia powyższych warunków, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

V. 500 zł na pierwsze dziecko dla osoby samotnie wychowującej dziecko – definicja

Wsparcie otrzymają również osoby samotnie wychowujące dziecko, przy czym za takie podmioty na gruncie ustawy uznaje się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Przy czym nawet w przypadku takich osób kryterium dochodowe na pierwsze dziecku musi zostać spełnione, czyli dochód w przeliczeniu na 1 osobę nie może przekraczać 800,00 zł.

Ustawa nie przewiduje zatem specjalnego wyróżnienia osób, które samotnie wychowują dzieci. Traktowane są tak, jak każda pełna rodzina.

VI. Tryb otrzymania świadczenia wychowawczego

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek składany w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

      Wniosek musi zwierać dane dotyczące:

 1. osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej;
 2. dzieci pozostających na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Do wniosku nie dołącza się danych o dochodach (potrzebnych, gdy rodzice/opiekunowie starają się o świadczenie na pierwsze dziecko), gmina pozyska je bowiem sama – tak będzie w przypadku danych z urzędu skarbowego, jak i ZUS czy KRUS.

Do wniosku trzeba natomiast dołączyć dodatkowe zaświadczenia i oświadczenia, niezbędne w indywidualnych sprawach, w tym m.in. oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oświadczanie o wielkości gospodarstwa rolnego, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów, w przypadku cudzoziemców – określonych zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce, w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres katarzyna@klemba.pl


  Skorzystaj z porady

  Szczerze polecam współpracę z Panią Katarzyną. Pełen profesjonalizm, zaangażowanie i ludzkie wsparcie. Pani Katarzyna pomogła mi wygrać dwie sprawy z ZUS. Można jej w 100% zaufać i powierzyć sprawę mimo tego, iż dzieli nas pół Polski ?

  Julita B Avatar Julita B

  Polecam! Pani Katarzyna pomogła mi w przygotowaniu odwołania do ZUS. Sprawa była skomplikowana, jednak Pani Katarzyna znalazła dobre wyjście. Czekamy na odpowiedź z sądu, jednak współpracę już polecam!

  Paulina & Natalia Michalak Avatar Paulina & Natalia Michalak

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *