ZUS | Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS a nieterminowe złożenie dokumentów rozliczeniowych

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Do tzw. tarczy antykryzysowej (ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) wprowadzane są raz po raz kolejne zmiany.

Tym razem:

poszerzono listę numerów PKD dla płatników składek mogących ubiegać się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r.